بانک کتاب ها / کتابها کتاب هدیه دهید

کتابها


ویژه مقاطع: دکتری، دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل
شابک: 978-964-7696-29-6
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 448
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
قیمت: 160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-31-0
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 504
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
قیمت: 190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری و کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-36-4
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 350
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
قیمت: 250,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری و کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-1
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 379
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
قیمت: 250,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: کلیه دانشجویان رشته های مدیریت
شابک: 978-964-7696-35-7
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 216
نویسنده: آرش دیانی - لیلا حسینی فرح آبادی
قیمت: 150,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-7696-39-5
سال چاپ: 139
تعداد صفحه : 140
نویسنده: آرش دیانی - نیما عظیما
قیمت: 120,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-33-7
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 413
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 990,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-34-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 313
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 790,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-36-1
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 284
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 730,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-35-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 279
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 710,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-38-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 173
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 510,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-37-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 213
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 590,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-39-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 254
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 670,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-44-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 197
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 550,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-43-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 207
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 570,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 170
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-42-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 259
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 670,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-47-7
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 113
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 390,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-48-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 114
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 390,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 169
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-46-9
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 163
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 136
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 430,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-51-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 148
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-52-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 150
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-49-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 167
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-65-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 303
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 770,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-66-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 307
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 770,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-67-1
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 272
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 710,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-72-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 389
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 930,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-69-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 205
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 570,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


دیگر صفحات
1 2 3