جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور امروز سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

ارشد فراگیر پیام نور

ارشد فراگیر پیام نور
لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

ارشد فراگیر پیام نور-آمار ریاضی کد : 3101 | بازدید : 15,085

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: استنباط آماری (1)، آنالیز ریاضی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های آمار ریاضی: Statistical lnference، آنالیز ریاضی ...

ارشد فراگیر پیام نور-آموزش زبان انگلیسی کد : 3102 | بازدید : 24,731

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نگارش پیشرفته، مسائل زبانشناسی، آواشناسی آموزشی، اصول و روش تدریس زبان های خارجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-آموزش زبان فارسی کد : 3103 | بازدید : 13,431

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آواشناسی زبان فارسی، کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان، زمینه کاربرد روان شناسی در آموزش زبان فارسی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-آموزش محیط زیست کد : 3104 | بازدید : 16,906

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست، نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست، اصول و روش های برنامه ریزی درسی، زبان تخصصی (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-اخلاق - فلسفه اخلاق کد : 3105 | بازدید : 13,633

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: انسان شناسی، کلیات فلسفه اخلاق، آشنایی با متون اخلاق اسلامی، آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-پژوهش هنر کد : 3106 | بازدید : 17,917

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران، زبان تخصصی (1)، حکمت هنر اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ...

ارشد فراگیر پیام نور-تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کد : 3107 | بازدید : 13,895

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فلسفه تاریخ، زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)، نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز حکومت عباسی، زبان خارجی ...

ارشد فراگیر پیام نور-تاریخ تشیع کد : 3108 | بازدید : 14,584

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی، تاریخ سیاسی شیعه (1)، فرق شیعه، سیره ائمه (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی) کد : 3109 | بازدید : 15,005

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آئین نگارش زبان فارسی، مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت، اوقات فراغت و ...

ارشد فراگیر پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی کد : 3110 | بازدید : 15,685

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آئین نگارش زبان فارسی، مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت، اوقات فراغت و ...

ارشد فراگیر پیام نور-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (اقتصاد فضا - برنامه ریزی کالبدی - سازماندهی مناطق عشایر - مدیریت توسعه پایدار) کد : 3111 | بازدید : 14,033

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی، تحلیل فضایی روابط شهر و روستا، تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی، روش ...

ارشد فراگیر پیام نور-جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آمایش شهری - برنامه ریزی مسکن - بهسازی و نوسازی شهری - محیط زیست شهری) کد : 3112 | بازدید : 19,033

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا، طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی، سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری، مدل ها ...

ارشد فراگیر پیام نور-جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کد : 3113 | بازدید : 13,964

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت و برنامه ریزی محیطی، آب و هواشناسی توریسم، گرمایش جهانی و پیامدهای آن، مخاطرات آب و هوایی شهر، مبانی آب و هوایی شهر، ...

ارشد فراگیر پیام نور-حقوق بین الملل کد : 3114 | بازدید : 19,766

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق جزای بین الملل، سازمان های بین الملل، نظام بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-حقوق جزا و جرم شناسی کد : 3115 | بازدید : 22,534

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی (1)، متون حقوق (1) به زبان خارجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-حقوق خصوصی کد : 3116 | بازدید : 25,129

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق مدنی(1)، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، متون حقوقی به زبان خارجه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ...

ارشد فراگیر پیام نور-روانشناسی عمومی کد : 3117 | بازدید : 36,780

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی عمومی پیشرفته، روانشناسی رشد پیشرفته، روانشناسی اجتماعی پیشرفته، متون تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های روانشناسی ...

ارشد فراگیر پیام نور-ریاضی کاربردی - آنالیز عددی کد : 3118 | بازدید : 1,004,363

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آنالیز حقیقی (1)، آنالیز عددی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ریاضی کاربردی - آنالیز عددی:Introduction to ...

ارشد فراگیر پیام نور-ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات کد : 3119 | بازدید : 3,554

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آنالیز حقیقی (1)، آنالیز عددی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات:Introduction to ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان شناسی همگانی کد : 3120 | بازدید : 14,839

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی زبان شناسی، تاریخ زبان شناسی، تطور زبان فارسی، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان و ادبیات فارسی کد : 3121 | بازدید : 16,507

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظم فارسی 2 (ناصر خسرو و سنایی)، نثر فارسی (4) کشف المحجوب و رساله قشیریه، نثرفارسی(1) تاریخ بیهقی، زبان تخصصی خارجی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-چینه نگاری و دیرینه شناسی کد : 3122 | بازدید : 12,997

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زیست چینه نگاری، دیرینه بوم شناسی، چینه نگاری پیشرفته، چینه نگاری سکانسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ...

ارشد فراگیر پیام نور-بیوشیمی کد : 3123 | بازدید : 16,804

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: لیپید و قند، بیوشیمی کروماتین، آنزیمولوژی، کنترل متابولیسم (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های زیست شناسی - بیوشیمی: ...

ارشد فراگیر پیام نور-زیست شناسی - علوم جانوری (بیوسیتماتیک جانوری - سلولی تکوینی - فیزیولوژی جانوری) کد : 3124 | بازدید : 14,906

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی غشای سلولی، جنین شناسی مقایسه ای جانوران، زیست شناسی تکوینی جانوری، فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-زیست شناسی - علوم گیاهی (سلولی و تکوینی - سیستماتیک و بوم شناسی - فیزیولوژی گیاهی) کد : 3125 | بازدید : 13,644

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: جذب و انتقال، اکولوژی پوشش های گیاهی، تاکسونومی جدید، متابولیسم گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های زیست ...

ارشد فراگیر پیام نور-شیمی - شیمی آلی کد : 3126 | بازدید : 13,968

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی آلی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی فیزیک پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های شیمی - شیمی ...

ارشد فراگیر پیام نور-شیمی - شیمی تجزیه کد : 3127 | بازدید : 14,195

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی آلی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی معدنی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های شیمی - شیمی ...

ارشد فراگیر پیام نور-شیمی - شیمی فیزیک کد : 3128 | بازدید : 12,780

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی فیزیک پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی معدنی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های شیمی - شیمی ...

ارشد فراگیر پیام نور-شیمی - شیمی معدنی کد : 3129 | بازدید : 12,518

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی آلی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی معدنی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های شیمی - شیمی ...

ارشد فراگیر پیام نور-جامعه شناسی کد : 3130 | بازدید : 17,201

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)، جامعه شناسی جوانان، زبان تخصصی، توسعه اجتماعی - اقتصادی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-علوم اقتصادی کد : 3131 | بازدید : 18,567

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های علوم اقتصادی: تئوری اقتصاد خرد، تئوری ...

ارشد فراگیر پیام نور-علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کد : 3132 | بازدید : 18,874

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و مبانی برنامه ریزی درسی، روش های تحقیق در برنامه درسی، نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس، اصول و روش های ارزشیابی برنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی کد : 3133 | بازدید : 15,919

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظریات تربیتی مکاتب فلسفی، تعلیم و تربیت اسلامی، برنامه ریزی آموزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های تاریخ ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت آموزشی کد : 3134 | بازدید : 19,915

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظارت و راهنمایی آموزشی، اصول برنامه ریزی آموزشی، مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، اصول مدیریت اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-علوم سیاسی کد : 3135 | بازدید : 16,073

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: جامعه شناسی سیاسی، نظریه های جدیدی در علم سیاست، روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ از 1320 تا 1357، روش تحقیق در علوم ...

ارشد فراگیر پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 3136 | بازدید : 15,012

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی کتابداری و علم اطلاعات، طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی، کتابخانه های عمومی و جامعه، منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و انسانی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث کد : 3137 | بازدید : 16,283

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ حدیث، تفسیر قرآن (1)، علوم قرآنی (1)، روش های تفسیری، تاریخ قرآن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی کد : 3138 | بازدید : 16,239

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ حدیث، قواعد فقه (1)، فقه استدلالی (1)، زبان خارجی، آیات الاحکام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ...

ارشد فراگیر پیام نور-الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی کد : 3139 | بازدید : 12,634

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: منطق قدیم (ارسطویی)، حکمت مشاء (1)، حکمت اشراق (1)، حکمت متعالیه (1)، زبان انگلیسی تخصصی، کلام تحلیلی (1)، متن شناسی کلامی، تاریخ کلام اسلامی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-فیزیک (اتمی مولکولی - حالت جامد - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها - فیزیک بنیادی - فیزیک نجومی - هسته ای) کد : 3140 | بازدید : 14,646

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: الکترودینامیک (1)، مکانیک کوانتومی پیشرفته (1)، مکانیک آماری پیشرفته (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های فیزیک - ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت اجرایی کد : 3141 | بازدید : 25,588

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی، مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت، حسابداری مدیریت، سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت کسب و کار (MBA) (استراتژی - بازاریابی - رفتار سازمانی و منابع انسانی - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - مالی) کد : 3142 | بازدید : 26,306

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی، مدیریت استراتژیک، نظریه های سازمان و مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مدیریت کسب و ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری (ادبیات مقاومت) کد : 3143 | بازدید : 3,323

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ تمدن، نحو کاربردی، تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی، علوم نهج البلاغه (1)، علوم بلاغی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل - داخلی - تجارت الکترونیکی - کارآفرینی - مدیریت استراتژیک) کد : 3144 | بازدید : 30,871

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تئوری های مدیریت پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی - خط مشی گذاری - طراحی سازمان ها - بودجه و مالیه عمومی - مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی - مدیریت تحول) کد : 3145 | بازدید : 26,204

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فرایند خط مشی گذاری، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کد : 3146 | بازدید : 15,096

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، میکروبیولوژی عمومی، بیولوژی سلولی مولکولی، سیتوژنتیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی: ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها (مهندسی صنایع) کد : 3147 | بازدید : 17,648

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: طراحی سیستم های صنعتی، روش های آماری، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد : 3148 | بازدید : 22,997

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: سیستم های عامل پیشرفته، پایگاه داده پیشرفته، الگوریتم های پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی) کد : 3149 | بازدید : 12,897

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اقتصاد خرد تکمیلی، اقتصاد کلان تکمیلی، اقتصاد سنجی تکمیلی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی اقتصاد ...

ارشد فراگیر پیام نور-اخلاق - اخلاق اسلامی کد : 3150 | بازدید : 12,777

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: انسان شناسی، کلیات فلسفه اخلاق، آشنایی با متون اخلاق اسلامی، آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-نهج البلاغه - اصول الدین و معارف علوی کد : 3151 | بازدید : 12,776

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ تمدن، نحو کاربردی، تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی، علوم نهج البلاغه (1)، علوم بلاغی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-حسابداری کد : 3152 | بازدید : 38,550

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حسابرسی پیشرفته، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های حسابداری: فلسفه حسابرسی، حسابداری و ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت رسانه کد : 3153 | بازدید : 15,607

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق بین الملل ارتباط جمعی، زبان تخصصی، مدیریت اسلامی، ارتباط جمعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مدیریت ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی راه و ترابری کد : 3154 | بازدید : 16,513

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: طرح هندسی راه پیشرفته، تکنولوژی و مواد روسازی، تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان و ادبیات عربی - عربی کد : 3155 | بازدید : 12,294

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نقد ادبی و مکاتب نقدی، مباحث صرفی و نحوی، شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی، نثر عربی از آغاز تا پایان دوره ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان (سیستم های اقتصادی اجتماعی) کد : 3157 | بازدید : 12,979

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: برنامه ریزی ریاضی، اقتصاد سنجی، سیستم های دینامیکی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی صنایع - مدل ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی (مدیریت سیستم و بهره وری) کد : 3158 | بازدید : 15,819

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: احتمال و آمار مهندسی پیشرفته، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کد : 3159 | بازدید : 15,005

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: سدهای خاکی، هیدرولیک محاسباتی، هیدرولیک پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی عمران - آب و سازه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی معماری کد : 3160 | بازدید : 20,451

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تحقیق معماری، سیر اندیشه های معماری، حکمت هنر اسلامی، نظریه و روش های طراحی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-فیتوشیمی کد : 3161 | بازدید : 3,501

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی آلی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی معدنی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های فیتوشیمی: شیمی آلی ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کد : 3162 | بازدید : 3,643

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تحقیق، ژنتیک تکمیلی، اصلاح نباتات تکمیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات: ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی کشاورزی - زراعت کد : 3163 | بازدید : 4,545

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها، اکولوژی گیاهان زراعی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای کد : 3164 | بازدید : 4,884

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت توسعه نرم افزار، برنامه ریزی استراتژیک، مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی ...

ارشد فراگیر پیام نور-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کد : 3166 | بازدید : 3,007

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زمین شیمی رسوبی، رسوب شناسی زیست محیطی، رسوب شناسی کاربردی، محیط های رسوبی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع ...

ارشد فراگیر پیام نور-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کد : 3167 | بازدید : 2,982

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مقدمات زبانشناسی، ساخت زبان فارسی، مفاهیم بنیادی در نحو، زبان خارجه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه کتاب). منابع درس های آموزش زبان ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته کد : 3168 | بازدید : 18,401

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، تحلیل آماری، منطق فازی و هوش مصنوعی، تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک کد : 3169 | بازدید : 4,636

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، تحلیل آماری، منطق فازی و هوش مصنوعی، تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش کد : 3170 | بازدید : 3,864

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، تحلیل آماری، منطق فازی و هوش مصنوعی، تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی کد : 3171 | بازدید : 4,176

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، تحلیل آماری، منطق فازی و هوش مصنوعی، تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-ریاضی محض - آنالیز کد : 3172 | بازدید : 12,682

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آنالیز حقیقی (1)، جبر پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه کتاب).منابع درس های ریاضی محض - آنالیز: Algebra، Real and Complex Analysis ...

ارشد فراگیر پیام نور-ریاضی محض - جبر کد : 3173 | بازدید : 3,221

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آنالیز حقیقی (1)، جبر پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه کتاب).منابع درس های ریاضی محض - جبر: Algebra، Real and Complex Analysis ...

ارشد فراگیر پیام نور-ریاضی محض - هندسه کد : 3174 | بازدید : 2,977

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آنالیز حقیقی (1)، جبر پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه کتاب).منابع درس های ریاضی محض - هندسه: Algebra، Real and Complex Analysis ...

ارشد فراگیر پیام نور-زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی کد : 3175 | بازدید : 4,597

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها، فناوری تخمیر، زیست فناوری غذایی، اخلاق زیستی در زیست فناوری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین) کد : 3176 | بازدید : 4,403

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، آمایش سرزمین، روش تحقیق، تعیین ظرفیت برد زیستگاه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-اقتصاد اسلامی کد : 3177 | بازدید : 3,089

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های اقتصاد اسلامی: تاریخ اندیشه ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان و ادبیات انگلیسی کد : 3178 | بازدید : 4,311

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ادبیات قرن هفده و هجده، شناخت ادبیات، داستان کوتاه، نمایشنامه معاصر انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی شیمی (پلیمر - محیط زیست - طراحی فرآیند - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل) کد : 3179 | بازدید : 3,486

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته، انتقال حرارات پیشرفته، ریاضیات پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی شیمی: ترمودینامیک ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی عمران - راه و ترابری کد : 3180 | بازدید : 6,017

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: طرح هندسی راه پیشرفته، تکنولوژی و مواد روسازی، تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کد : 3181 | بازدید : 4,907

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مقاومت مصالح پیشرفته، مکانیک محیط های پیوسته (1)، ریاضیات پیشرفته (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی ...

ارشد فراگیر پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کد : 3182 | بازدید : 2,935

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تحقیق در علوم ورزشی، آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی، اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی، اصول برنامه ریزی ...

ارشد فراگیر پیام نور-آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی شهری کد : 3183 | بازدید : 2,740

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت و برنامه ریزی محیطی، مخاطرات آب و هوایی شهر، مبانی آب و هوایی شهر، مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک، هیدرولوژی پیشرفته (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کاربردی کد : 3184 | بازدید : 2,986

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت و برنامه ریزی محیطی، آب و هواشناسی توریسم، مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک، هیدرولوژی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - تغییرات آب و هوایی کد : 3185 | بازدید : 2,836

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت و برنامه ریزی محیطی، گرمایش جهانی و پیامدهای آن، مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک، هیدرولوژی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-پترولوژی کد : 3186 | بازدید : 2,570

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آتشفشان شناسی پیشرفته، ژئوکرونولوژی، ماگماتیسم و دگرگونی ایران، گرانیت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های زمین شناسی - ...

ارشد فراگیر پیام نور-آموزش ریاضی کد : 3187 | بازدید : 4,234

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول آموزش ریاضی، بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات (1)، روانشناسی یادگیری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های ...

ارشد فراگیر پیام نور-تاریخ - تاریخ اسلام کد : 3188 | بازدید : 2,895

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فلسفه تاریخ، زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)، سیره نبوی، زبان خارجی (1) با تکیه بر ترجمه متون تاریخی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودک و نوجوان کد : 3189 | بازدید : 2,914

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تطور متون شعر فارسی، تطور متون نثر فارسی، کودک و تفکر خلاق، ساخت دستوری زبان فارسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-ژنتیک کد : 3190 | بازدید : 3,906

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مهندسی ژنتیک (نظریه ها)، بیوشیمی کروماتین، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پروکاریوت ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های زیست ...

ارشد فراگیر پیام نور-فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اسلامی کد : 3191 | بازدید : 2,592

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: منطق قدیم (ارسطویی)، حکمت مشاء (1)، حکمت اشراق (1)، حکمت متعالیه، زبان انگلیسی تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی توسعه روستایی (توسعه کشاورزی) کد : 3192 | بازدید : 2,903

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی سیاست گذاری در توسعه کشاورزی، توسعه اقتصادی، اصول توسعه صنایع روستایی و کشاورزی، توسعه پایدار روستایی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی کد : 3193 | بازدید : 2,615

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آئین نگارش زبان فارسی، مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد : 3194 | بازدید : 3,414

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شکل دهی فلزات، متالورژی در تولید، ریاضیات پیشرفته (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی مکانیک - ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی عمران - سازه کد : 3195 | بازدید : 4,280

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات عالی مهندسی، تئوری آلاستیسیته، دینامیک سازه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی عمران - سازه: ریاضیات ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کد : 3196 | بازدید : 6,610

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت پروژه، مدیریت مالی و حسابداری پروژه، مدیریت و مقررات پیمان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی کد : 3197 | بازدید : 3,130

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اوقات فراغت و محیط زیست، نظریه های سازمان و مدیریت، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کد : 3198 | بازدید : 2,748

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی، نظریه های سازمان و مدیریت، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی کد : 3199 | بازدید : 2,680

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت بازاریابی در ورزش، نظریه های سازمان و مدیریت، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی کد : 3200 | بازدید : 3,111

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی، نظریه های سازمان و مدیریت، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش کد : 3201 | بازدید : 3,322

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظریه های سازمان و مدیریت، اصول و مبانی بازاریابی ورزشی، روش تحقیق در مدیریت ورزشی، اصول و مبانی مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-رفتار حرکتی - رشد حرکتی کد : 3202 | بازدید : 2,294

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی، کنترل حرکتی، روش های آماری، رشد جسمانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-زمین شناسی زیست محیطی کد : 3203 | بازدید : 2,193

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آلودگی منابع آب، خطرهای زمین شناختی، زمین شیمی زیست محیطی، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کد : 3204 | بازدید : 3,224

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تحقیق در علوم ورزشی، آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی، اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی کد : 3205 | بازدید : 2,659

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی، آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی، اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی، روش تحقیق درعلوم ورزشی (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی عمران - ژئوتکنیک (خاک و پی) کد : 3206 | بازدید : 2,466

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات عالی مهندسی، مکانیک خاک پیشرفته، مهندسی پی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی عمران - ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کد : 3207 | بازدید : 2,924

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب، اصول مهندسی و مدیریت پسماند، اصول مهندسی آلودگی هوا (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی علوم دامی - تغذیه دام کد : 3208 | بازدید : 2,447

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی تکمیلی (1)، بیوشیمی تکمیلی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی کشاورزی - علوم دامی ...

ارشد فراگیر پیام نور-طراحی شهری کد : 3209 | بازدید : 2,672

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظریه های طراحی شهری، سیراندیشه های شهرسازی، روش ها و فنون طراحی شهری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد : 3210 | بازدید : 2,867

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: محاسبات عددی پیشرفته، مکانیک محیط های پیوسته (1)، ریاضیات پیشرفته (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی برق (افزاره های میکرو و نانو الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیک) کد : 3211 | بازدید : 3,052

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدارهای مجتمع خطی (CMOS)، مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI)، تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی کد : 3212 | بازدید : 2,689

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تحقیق در علوم ورزشی، آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی، فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی، حرکت شناسی پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد فراگیر پیام نور-تحقیقات آموزشی کد : 3213 | بازدید : 2,513

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و روش های برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، فلسفه آموزش و پرورش، روش های ارزیابی آموزشی (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-آموزش و بهسازی منابع انسانی کد : 3214 | بازدید : 2,043

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی آموزش بزرگسالان، مدیریت منابع انسانی، طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت، روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان کد : 3215 | بازدید : 1,726

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ تصوف از آغاز تا قرن هفتم، ادبان ابتدایی و قدیم، ادیان ایران پیش از اسلام، تاریخ یهود (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد فراگیر پیام نور-روانشناسی بالینی کد : 3216 | بازدید : 11,438

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی رشد پیشرفته، روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی، نظریه های روان درمانی، نظریه های شخصیت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع ...

ارشد فراگیر پیام نور-روانشناسی تربیتی کد : 3217 | بازدید : 4,443

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی تربیتی، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی، نظریه های رشد (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-فلسفه و حکمت اسلامی کد : 3218 | بازدید : 1,532

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: منطق قدیم، مسائل کلامی جدید، فلسفه مشاء (1)، فلسفه ملاصدرا (1)، زبان خارجه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی اسلامی کد : 3219 | بازدید : 1,842

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت راهبردی، کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی، مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-بیوفیزیک کد : 3220 | بازدید : 1,656

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوفیزیک سلولی، بیوفیزیک مولکولی، زیست شناسی مولکولی پیشرفته، فیزیک پزشکی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های زیست شناسی ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کد : 3221 | بازدید : 1,511

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تئوری نابجایی ها، ترمودینامیک پیشرفته مواد، فرایندهای انجماد پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی مواد - ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کد : 3222 | بازدید : 1,682

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: قارچ شناسی تکمیلی، ویروس شناسی گیاهی، مدیریت بیماری های گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی کشاورزی ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کد : 3223 | بازدید : 1,579

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات (3) (معادلات دیفرانسیل)، روش تحقیق، بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-جغرافیای سیاسی - فضای شهری کد : 3224 | بازدید : 1,408

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول، مفاهیم ونظریه های ژئوپلیتیک، مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی، دولت و حکومت محلی، روش ها و فنون تصمیم گیری (جزوه درسی، نکات ...

ارشد فراگیر پیام نور-روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا کد : 3225 | بازدید : 4,138

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی دین، کلیات و مفاهیم، هوش هیجانی، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های روان شناسی اسلامی ...

ارشد فراگیر پیام نور-زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی) کد : 3226 | بازدید : 1,017

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تطور متون شعر فارسی، تطور متون نثر فارسی، تاریخچه ادبیات تطبیقی، ساخت دستوری زبان فارسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد فراگیر پیام نور-ژئومورفولوژی - هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کد : 3227 | بازدید : 1,152

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اندیشه های نظری در جعرافیا و ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی جریانی، اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب، محیط های کواترنری و ارزیابی زیست محیطی (جزوه درسی، ...

ارشد فراگیر پیام نور-علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی کد : 3228 | بازدید : 1,095

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی جامعه شناسی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، اصول و روش های ارزشیابی آموزشی، مبانی اقتصادی آموزش ...

ارشد فراگیر پیام نور-کارآفرینی - آموزش عالی کد : 3229 | بازدید : 976

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تئوری های کارآفرینی، تحلیل محیط کسب و کار، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، تئوری های مدیریت پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد فراگیر پیام نور-کارآفرینی - کسب و کار جدید کد : 3230 | بازدید : 1,249

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تحقیق در کارآفرینی، تئوری های مدیریت پیشرفته، تحلیل محیط کسب و کار، تئوری های کارآفرینی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-زمین شناسی - اقتصادی کد : 3232 | بازدید : 909

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: کانی ها و سنگ های صنعتی، کانسارهای آذرین و دگرگونی، کانسارهای رسوبی، کانه زایی و تکتونیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد فراگیر پیام نور-زمین ساخت (تکتونیک) کد : 3233 | بازدید : 1,126

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زمین ساخت جهانی، زمین شناسی کواترنری، نو زمین ساخت و ریخت زمین ساخت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس ...

ارشد فراگیر پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی کد : 3234 | بازدید : 1,087

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت توسعه نرم افزار، برنامه ریزی استراتژیک، مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی ...