اخبار / وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری / زمان برگزاری هفته آموزش تعیین شد کتاب هدیه دهید

زمان برگزاری هفته آموزش تعیین شد

بر اساس تصمیم شورای راهبردی هفته آموزش، هفته دوم اردیبهشت ماه سال 92 به عنوان زمان برگزاری هفته آموزش در کشور تعیین شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، بر اساس تصمیم نخستین جلسه شورای راهبردی هفته آموزش که با شرکت نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگستانهای علوم، پزشکی، زبان فارسی، هنر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از معاونان آموزشی دانشگاه ها در محل وزارت علوم برگزار شد، هفته دوم اردیبهشت ماه سال 92 به عنوان زمان برگزاری هفته آموزش تعیین شد. همچنین در این نشست، روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه با نام آموزش؛ فرهنگ و اخلاق حرفه‏ای، یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه با نام آموزش؛ کیفیت و چالش‏ها، دوشنبه نهم اردیبهشت ماه با نام آموزش؛ شاگردپروری، سه شنبه دهم اردیبهشت ماه با نام آموزش؛ اعتلاء و ارتقاء جامعه و شهروندان، چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه با نام آموزش؛ بنیان پژوهش و پنچشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه با نام آموزش؛ روش، محتوا و برنامه نامگذاری شد. تمام دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، با توجه به محورهای تعیین شده ظرف دو هفته پیشنهاد های خود را در خصوص فعالیت های ممکن در قیاس ملی و دستگاهی باید ارائه کنند تا مبتنی بر آن نسبت به برنامه ریزی برنامه هفته آموزش در هر یک از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور اقدام شود.

تاریخ خبر سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱