اخبار / دانشگاه پیام نور / تبادل استاد بین پیام نور و فنی حرفه ای- همکاری در واگذاری فضاهای فیزیکی کتاب هدیه دهید

تبادل استاد بین پیام نور و فنی حرفه ای- همکاری در واگذاری فضاهای فیزیکی

دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه ای تفاهم نامه همکاری در راستای توسعه همکاری علمی، آموزشی و فرهنگی امضا کردند که بر اساس آن ظرفیت های علمی و آموزشی هر دو دانشگاه افزایش می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری - رئیس دانشگاه پیام نور و سهراب رضایی - رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای امروز شنبه 22مردادماه در محل دانشگاه پیام نور یک تفاهم نامه همکاری امضا کردند که در راستای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، فرهنگی و پِِژوهشی دانشگاههای پیام نور و فنی و حرفه ای کشور و توسعه ظرفیتهای هر دو دانشگاه است. به موجب این تفاهم نامه، هر دو دانشگاه تعهداتی را نسبت به یکدیگر بر عهده می گیرند. برخی از تعهدات دانشگاه پیام نور در قبال دانشگاه فنی و حرفه ای به این شرح است: برگزاری کلاسهای غیرحضوری جهت استفاده دانشجویان در فضای مجازی بر مبنای دروس اعلامی دانشگاه فنی وحرفه ای و بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه،‌ همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی مصوب، خاص استادان، مدرسان و کارکنان در فضای مجازی براساس پیشنهاد دانشگاه فنی و حرفه ای طبق ضوابط و مقررات دانشگاه. همچنین برخی تعهدات دانشگاه فنی و حرفه ای در قبال دانشگاه پیام نور به این شرح است: همکاری در واگذاری کلاسهای آموزشی و فضای کارگاهی در مراکز تابعه در سطح کشور با توافقات رئیس دانشگاه پیام نور و رئیس فنی و حرفه ای استان، برگزاری دوره های ارتباط با صنعت و معرفی ظرفیتهای صنعتی احصا شده، حمایت از پایان نامه های کاربردی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فنی و حرفه ای. همچنین برخی تعهدات مشترک دو دانشگاه به این شرح است: تبادل استاد در رشته های مورد نیاز دو طرف، همکاری در واگذاری فضای ورزشی و رفاهی منطقه ای با معرفی دو طرف، ارائه خدمات مشاوره ای فنی حسب درخواست دانشگاه پیام نور در سطح کشور و متقابلاً حسب درخواست دانشگاه فنی و حرفه ای. همچنین به منظور پیگیری و تدوین آئین نامه ها و قراردادهای مربوطه کمیته ای کشوری متشکل از نمایندگان دو طرف در سطح ستاد و کمیته متناظر جهت اجرای استانی در سطح استانها فعالیت می کنند.

تاریخ خبر شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰