سوالات و پاسخ سوالات - بخش پنجم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش پنجم


سوال 1- معنای واژگان «الحاح، هیون و مناعت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
1) استواری اراده، اسب تیزرو و طبع بلند داشتن.
2) اصرار کردن، شتر بزرگ و بلندنظر بودن.
3) پافشاری، شتر آرام و دلیر مرد بودن.
4) پایداری، اسب تازنده و همّت والا داشتن.
پاسخ سوال 1- گزینه­ «2»
سوال 2- معنی همه واژه­ ها درست است مگر گزینه­ ........ .
1) صلا: آواز دادن.
2) فاق: چاک زدن.
3) خضاب: گلگونه و حنا
4) راغ: جای سرسبز
پاسخ سوال 2- گزینه­ «4»
سوال 3- در مصراع: «آن ­جا به رغم باد صبا می ­فرستمت» معنای «رغم» در همه­ گزینه­ ها آمده است مگر گزینه­ ......... .
1) میل کسی را مورد توجه قرار دادن
2) برخلاف میل کسی عمل کردن
3) کراهت نشان دادن
4) خلاف میل کسی عمل نمودن
پاسخ سوال 3- گزینه­ «1»
سوال 4- املای کلمات همه گزینه ­ها درست است مگر در گزینه­ ......... که غلط املایی وجود دارد.
1) «تن ز جان و جان ز تن مستور نیست»
2) «زهم رد نمودند هفتاد حرب»
3) «بباید زدن سنگ را بر صبوی»
4) «ای طاق نهم رواق بالا»
پاسخ سوال 4- گزینه­ «3»
سوال 5- با توجه به معنای واژگان، املای کدام ­یک درست نیست؟
1) تضریب: دو به هم زنی
2) ارقند: خشمگین و قهرآلود
3) غرایب: نادر و نو
4) غالب: چیره شونده
پاسخ سوال 5- گزینه­ «2»
سوال 6- املای واژه­ های همه گزینه­ ها درست مگر گزینه­ .......... که در آن غلط املایی وجود دارد.
1) عصاره­ ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده است.
2) از بالای کوه حرا قوافلی که در راه مکه رفت و آمد کنند.
3) این غلام است که هادی است و صوتی خوش دارد.
4) .......... روده مراحل مضغ و بلع و هضم و تحلیل را پیموده.
پاسخ سوال 6- گزینه­ «3»
سوال 7- ترکیب «اخترشناسان تاریخ» از چند واج تشکیل شده است؟
1) نوزده           
2) بیست         
3) هفده           
4) هیجده
پاسخ سوال 7- گزینه­ «1»
سوال 8- ویرایش دقیق ­تر عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«خانواده ­ها فرزندان خود را منبع درآمد تلقی می ­کردند نه سربار خانواده.»
1) خانواده ­ها فرزندان خود را منبع مالی تلقی می­ کردند، نه سربار
2) فرزندان برای خانواده­ ها منبع بزرگی بودند، نه سربار خانواده.
3) خانواده، فرزند خویش را منبعی می ­دانستند، نه سربار.
4) فرزندان برای خانواده، منبع درآمد بودند، نه سربار.
پاسخ سوال 8- گزینه­ «4»
سوال 9- اجزای اصلی کدام جمله با جمله­ های دیگر فرق دارد؟
1) (-) کتاب را از کتاب ­فروشی خریدی؟
2) (-) این پند ارزنده را از آن بزرگوار شنیدم.
3) مردم، این شاعر درد آشنا را رند می ­خوانند.
4) معلم درس ادب را به فرزندان خود آموخت.
پاسخ سوال 9- گزینه «3»
سوال 10- در همه­ گزینه­ ها قید بدون نشانه به کار رفته است مگر گزینه­ ........ .
1) سینه­ ی دردمند او نیک مسایل اجتماعی را در می ­یابد.
2) انسان دست به عصا به جایی نمی ­رسد.
3) مردم، زیرکانه در آن ­جا ایستاده بودند.
4) این مرد، عمیق به مردم شهرش می ­نگریست.
پاسخ سوال 10- گزینه «2»
سوال 11- برترین نعمتی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است؟
1) وجدان         
2) عقل             
3) نفس           
4) روح
پاسخ سوال 11- گزینه ­ «2»
سوال 12- ایمان به چه چیزی، لازمه­ ی ایمان به خداست؟
1) روح            
2) اختیار           
3) معاد            
4) اخلاق
پاسخ سوال 12- گزینه­ «3»
سوال 13- با پایان یافتن دنیا، اولین حادثه­ ای است که رخ می ­دهد.
1) مدهوشی اهل آسمان ­ها و زمین
2) تغییر در ساختار زمین
3) برپایی دادگاه عدل
4) نفخ صور
پاسخ سوال 13- گزینه­ «4»
سوال 14- مهم­ ترین عامل تقویت­ کننده­ ی عزم و اراده­ انسان کدام است؟
1) توکل           
2) تسریع در انجام تصمیم            
3) اعتدال          
4) توجه به عاقبت تصمیم
پاسخ سوال 14- گزینه­ «1»
سوال 15- یک حالت روحی و فضیلت اخلاقی است که سبب می ­شود انسان اندام ظاهری خود را به وسیله­ ی خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد؟
1) عفاف           
2) حجاب         
3) غیرت          
4) حمیّت
پاسخ سوال 15- گزینه «1»
سوال 16- در هر فعالیت اقتصادی چه عواملی دخالت دارد؟
1) کارگر و کارفرما
2) سرمایه و کار
3) سود و زیان
4) نظم و برنامه
پاسخ سوال 16- گزینه­ «2»
سوال 17- بدون چه چیزی، انسان ­ها تنها به پوسته و سطح دین دسترسی پیدا می­ کنند و از روح و حقیقت آن بی ­بهره می ­مانند؟
1) تعلّم             
2) تهذیب         
3) تمرکز          
4) تعقل
پاسخ سوال 17- گزینه­ «4»
سوال 18- کدام کتاب آسمانی، دلیل و سند نبوت پیامبر آسمانی زمانی خودش است؟
1) انجیل           
2) تورات         
3) قرآن            
4) همه­ ی کتب آسمانی
پاسخ سوال 18- گزینه «3»
سوال 19- کدام آیه در حجه الوداع رسول اکرم (ص) نازل شده است؟
1) ولایت          
2) ابلاغ            
3) تطهیر           
4) اطاعت
پاسخ سوال 19- گزینه­ «2»
سوال 20- کدام اقدام امامان معصوم (ص) در راستای ولایت ظاهری آنان بود؟
1) تربیت شخصیت­ های اسلامی
2) اقدام به حفظ سیره­ ی پیامبر (ص)
3) آگاهی بخشی به مردم
4) تعلیم و تفسیر قرآن
پاسخ سوال 20- گزینه­ «3»