سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهلم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهلم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سنجش غلظت سرمی کدام یک از انواع پروتئین های فاز حاد در نشخوارکنندگان، واجد ارزش تشخیص بیشتری است؟ 
1) ترانسفرین
2) سرم آمیلوئید A
3)  سرولوپلاسمین
4) هاپتوگلوبین
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شایع ترین یافته لوکوگرام استرس، کدام است؟
1) لنفوپنی
2) لوکوسیتوز
3) مونوسیتوز
4) نوتروفیلی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام گونه حیوانی، بیشترین موارد کم خونی همراه با اجسام Heinz مشاهده می شود؟
1) سگ
2) خرگوش
3) گربه
4) گوسفند
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نخستین نشانه آزمایشگاهی در موارد بروز خون ریزی حاد، کدام است؟
1) افزایش رتیکولوسیت ها
2) افزایش هماتوکریت
3) کاهش پروتئین پلاسما
4) کاهش پلاکت ها
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد پروتئین منفی فاز حاد است؟
1) ترانسفرین
2) سرولوپلاسمین
3) فریتین
4) هموپکسین
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام هورمون، به گیرنده های موجود در سطح سلول هدف متصل می شود؟
1) تستوسترون
2) نوراپی نفرین
3) پروژسترون
4) تیروئیدی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اثر دناتوره شدن کامل یک آنزیم، کدام یک از موارد زیر ثابت و بدون تغییر می ماند؟
1) ساختمان دوم
2) ساختمان اول
3) شکل فضایی
4) میل ترکیب با سوبسترا
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اسید هیالورونیک، جزء کدام یک از ترکیبات زیر است؟
1) موکوپلی ساکارید
2) هتروپلی ساکارید
3) موکوپروتئین
4) گلیکوپروتئین
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آنزیم ترانس لوکاز، در کدام فرآیند وجود دارد؟
1) رونویسی
2) شروع بیوسنتز پروتئین
3) همانندسازی
4) طویل شدن زنجیره پروتئین
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در واکنش های تبدیل پروپیونات به سوکسینیل کوانزیم آ، کدام کوآنزیم مورد استفاده قرار می گیرد؟
1) بیوتین
2) تیامین
3) لیپوئیک اسید
4) نیاسین
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بخش در دستگاه ادراری تناسلی کوسه ماهیان نر، تحلیل رفته است؟  
1) سینوس ادراری
2) کیسه مثانه
3) مجرای مولر
4) مجرای ولف
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به مجموعه خطوطی که در دوره کندی رشد (فیزیولوژی) در فلس ماهیان تشکیل می شود، چه می گویند؟
1) آنولی
2) اتولیت
3) رادیوس
4) سیرکولی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کلیه در ماهیان استخوانی بالغ، از چه نوع می باشد؟
1) پارانفریک
2) پروتونفریک
3) متانفریک
4) مزونفریک
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون ماهیان، در کدام ماهیان بیشتر است؟
1) آزاد ماهیان
2) تن ماهیان
3) کانکتیده
4) کپور ماهیان
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – منشا فلس ماهیان استخوانی، کدام لایه پوست می باشد؟
1) اپیدرم
2) درم
3) درم و اپیدرم
4) خار باله سینه ای
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام آبزیان نسبت به وزن بدن خود، دارای حجم خون بیشتری هستند؟
1) آزاد ماهیان
2) کپور ماهیان
3) کوسه ها
4) شگ ماهیان
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ماهی، واجد سه باله پشتی است؟
1) اردک ماهی
2) خامه ماهی
3) روغن ماهی
4) کوثر
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد ماهی دار نمودن استخر در پرورش ماهیان گرم آبی (پرواربندی)، معمولاً چند درصد ماهیان در ترکیب گونه ای، آمور است؟
1) 5-10
2) 10-15
3) 20-25
4) 50-60
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام انکوباتور، در تکثیر قزل آلا میزان کمتری آب مصرف می کند؟
1) زوک
2) عمودی
3) کالیفرنیایی
4) یوشچنکو
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تکثیر کپور ماهیان, به چه منظور از هورمون استفاده می شود؟
1) افزایش حجم و اندازه تخم ها
2) بالا بردن میزان درصد لقاح
3) بالا بردن میزان هم آوری
4) هم زمان کردن تخم ریزی ماهیان مولد
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»