سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و یکم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و یکم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در شیر گاوهای ورم پستانی، کدام ترکیب افزایش می یابد؟  
1) کازئین
2) سرم آلبومین
3) بتالاکتوگلوبولین
4) آلفالاکتالبومین
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مقاوم ترین عامل بیماری زای احتمالی موجود در شیر، مربوط به کدام گزینه می باشد؟
1) بروسلا میلی تنیسس
2) سالموندا تیفی موریوم
3) کوکسیلا برونتی
4) مایکو باکتریوم توبر کلوزیس
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وجود کدام اسید آمینه، زمینه ایجاد لکه سیاه در میگو را فراهم می آورد؟
1) آرژنین
2) تیروزین
3) متیونین
4) هیستیدین
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در سوسیس های امولسیونی، فسفات ها موجب کدام مورد می شوند؟
1) افزایش ظرفیت نگهداری آب
2) بهبود رنگ محصول
3) بهبود طعم و مزه
4) مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نسبت وزن لاشه به وزن حیوان زنده، چه نامیده می شود و معرف کدام مفهوم است؟
1) بازده گوشت- دام پروری
2) بازده گوشت- صنعتی
3) بازده لاشه- دام پروری
4) بازده لاشه - صنعتی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بیماری لنفادنیت کازئور، احتمال ابتلای کدام یک از گره های لنفی بیش تر است؟ 
1) ایلیاک داخلی
2) پس زانویی
3) پیش کتفی
4) مغابنی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بیماری، فاقد علائم در بازرسی پس از کشتار دام می باشد؟
1) اکتینوباسیلوزیس
2) کزاز
3) لوکوز
4) یون
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گلیکوزید، در بادام تلخ و پرتقال وجود دارد؟
1) آمیگدالین و سولانین
2) آمیگدالین و هسپریدین
3) ساپونین و سینیگرین
4) هسپریدین و سینیگرین
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «اندیس صابونی» نشان دهنده کدام خصوصیت چربی ها است؟
1) فساد روغن
2) میزان اسیدهای چرب اشباع
3) میزان اسیدهای چرب فرار
4) وزن ملکولی چربی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – قدرت امولسیون کنندگی پروتئین ها، در چه شرایطی افزایش می یابد؟
1) افزایش غلظت نمک در محیط
2) باز شدن جرئی ساختمان زنجیره پروتئین
3) باز شدن کامل ساختمان زنجیره پروتئین
4) کاهش حلالیت پروتئین
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین عامل بیماری زایی شیستوزوما کدام است؟   
1) انسداد عروق توسط تخم کرم ها
2) مهاجرت انگل از روده به طرف کبد
3) واکنش آماسی ناشی از نفوذ تخم ها در مخاط روده
4) همولیز خون ناشی از حرکات کرم بالغ در عروق خونی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مرحله نوزادی انگل های خانواده آنوپلوسفالیده چه نام دارد؟ 
1) استروبیلوسرکوس
2) تتراتریدیوم
3) سیستی سرکوئید
4) سیستی سرکوس
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بیماری زایی گاستروتیلاکس در چه مرحله ای از سیر تکاملی و در کدام اندام صورت می گیرد؟
1) کرم نابالغ، روده باریک
2) کرم بالغ، روده باریک
3) کرم بالغ، شکمبه
4) کرم نابالغ، شکمبه
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – داروی انتخابی علیه شیستوزوما و اکینوکوکوس به ترتیب کدام است؟
1) آلبندازول - پرازیکوانتل
2) پرازیکوانتل - پرازیکوانتل
3) پرازیکوانتل- نیکوزامید
4) مبندازول- پرازیکوانتل
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از حیوانات زیر نسبت به بروز توکسوپلاسموزیس مقاومت بیشتری نشان می دهد؟
1) اسب
2) خوک
3) گاو
4) میمون
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آلودگی به کدام یک از تک یاخته ای ها در میزبان اصلی نشانه های بالینی ایجاد نمی کند؟
1) توکسوپلاسما گوندی
2) تریپا نوزما کروزی
3) ژیاردیا کنیس
4) سارکوسیستیس کروزی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نشانه های «رشد کند، اختلالات کلیوی و بروز ناهنجاری های عصبی در سگ» مربوط به ابتلا به کدام یک از بیماری های تک یاخته ای می باشد؟
1) آمیبیوزیس
2) آنسفالیتوزئونوزیس
3) بالانتید یوزیس
4) کریپتوسپوریدیوزیس
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تک یاخته کریپتوسپوریدیا، به کدام یک از عوامل زیر جهت ضدعفونی محیط مقاومت نشان می دهد؟
1) محلول فرمالدئید 10 درصد
2) محلول آمونیاک 50 درصد
3) دمای پاستوریزاسیون
4) هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از عوامل تک یاخته ای، به طور ویژه ایجاد کننده سقط در حیوانات نیست؟
1) نئوسپور کانینوم در گاو
2) تری تریکوموناس فتوس در گاو
3) تریپانوزوما اکوئی پردوم در اسب
4) سارکوسیستیس تنلا در گوسفند
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – گامتوگونی و شیزوگونی سارکوسیستیس تنلا به ترتیب در کدام یک از حیوانات زیر صورت می گیرد؟
1) سگ- گوسفند
2) سگ - گاو
3) گوسفند- سگ
4) گاو- سگ
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»