سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و چهارم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و چهارم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فلجی کنه ای، در اثر اختلال در عملکرد کدام نوروترانسمیتر است؟
1) استیل کولین
2) دوپامین
3) سروتونین
4) گاما آمینوبوتیریک اسید
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام آنتی بیوتیک، با تاثیر روی تحت واحد S30 ریبوزوم، از سنتز پروتئین در باکتری ها جلوگیری می کند؟
1) آموکسی سیلین
2) اریترومایسین
3) تتراسیکلین
4) کلرآمفنیکل
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از اتصال یک مولکول فسفوکولین به یک مولکول سرامید، کدام چربی تولید می شود؟
1) اسفنگومیلین
2) سربروزید
3) گانگلیوزید
4) گلوبوزید
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – حساس ترین گونه حیوانی نسبت به «پلی نوروپاتی تاخیری ناشی از ارگانوفسفات ها» کدام است؟
1) اسب
2) سگ
3) گوسفند
4) مرغ
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مسمومیت با کدام ترکیب زیر، نکروز مرکز لوبولی در بافت کبد روی می دهد؟
1) تتراکلرید کربن
2) سرب
3) فسفر
4) فنی توئین
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در مورد نشانه های بالینی بیماری کوشینگ، نادرست می باشد؟
1) افزایش اسیدهای چرب آزاد خون
2) افزایش تعداد لمفوسیت ها و ائوزینوفیل ها
3) افزایش قند خون ناشتا
4) پیدایش لکه های تیره در بخش هایی از پوست
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام داروی ضد هیستامین، اثر تسکینی دارد؟
1) آستمیزول
2) دکس کلرفنیرامین
3) فکسوفنادین
4) لوراتادین
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ترکیب، برای ایجاد بی حسی نخاعی مناسب نیست؟
1) بوپی واکائین
2) پروکائین
3) تتراکائین
4) لیدوکائین
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام دارو، به عنوان پادزهر ویژه ارگانوفسفات ها به کار می رود؟
1) آتروپین
2) ادروفونیوم
3) پرالیدوکسایم
4) زغال فعال شده
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ارزش مصرف کورتیکواستروئیدها، محدود به درمان کدام نوع از شوک می باشد؟
1) شوک سپتیک یا آندوتوکسیک
2) شوک ناشی از ضربات فیزیکی
3) شوک وازوژنیک
4) شوک کاردیوژنیک
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  در رابطه با سینوس کلیوی، هم? گزینه ها صحیح است به استثنای:  
1) از اطراف کلیه را فرا می گیرد.
2) بخشی از قشر کلیه است.
3) در سگ وجود ندارد.
4) فضایی که لگنچه در آن قرار دارد.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام دارو ضمن بالا بردن فشار خون سیستمیک، رگ های کلیه را باز می کند؟
1) اپی نفرین
2) فنیل افرین
3) دوپامین
4) نوراپی نفرین
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – علت طولانی تر بودن مدت اثر پروکائین پنی سیلین G، در مقایسه با پتاسیم پنی سیلین G کدام است؟
1) پخش گسترده
2) جذب آهسته
3) دفع آهسته
4) متابولیسم آهسته
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ترشح اسید معده در کدام یک از تغییرات زیر، تشدید می شود؟
1) افزایش ترشح هیستامین
2) تحریک اعصاب سمپاتیک
3) تقلیل pH معده تا حد 2
4) زیادی ترشح GIP
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – انسولین، ورود گلوکز به درون کدام سلول ها را افزایش می دهد؟
1) تمامی سلول های بدن
2) سلول های توبول های کلیوی
3) سلول های عضلات اسکلتی
4) نورون های قشر مغز
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام هورمون، فقط در مقادیر بیش از حد طبیعی، کاتابولیسم پروتئینی را افزایش می دهد؟
1) تیروکسین
2) رشد
3) کورتیزول
4) گلوکاگون
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نواحی اطراف شیار مرکزی و راه قشری نخاعی، برای کدام یک نقش اساسی دارد؟
1) حرکات ارادی
2) حس بویائی
3) حس بینائی
4) حس شنوائی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام هورمون، در انقباض کیسه صفرا اثر بیش تری دارد؟
1) بومبزین
2) کوله سیستوکینین
3) گاسترین
4) موتیلین
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در قلّه پتانسیل عمل در یک سلول عصبی:
1) دریچه فعال شدن سدیمی باز است.
2) دریچه فعال شدن سدیمی بسته است.
3) دریچه فعال شدن و غیرفعال شدن سدیمی بسته است.
4) دریچه غیرفعال شدن سدیمی باز است.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک، توجیه کننده قانون فرانک – استارلینگ در قلب نیست؟
1) افزایش برگشت وریدی به قلب
2) افزایش پیش بار
3) افزایش طول سارکومر
4) افزایش نفوذپذیری کانال های کلسیمی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»