سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و پنجم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و پنجم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سلول های کرومافینی، در کدام ارگان مشاهده می شود؟  
1) غده آدرنال
2) غده پاراتیروئید
3) غده تیروئید
4) غده هیپوفیز
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هسته مرکزی دیسک های بین مهره ای از کدام قسمت بوجود می آید؟
1) اسکلروتوم
2) درماتوم
3) میوتوم
4) نوتوکورد
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جنس زونا پلوسیدا که گامت ماده را احاطه می کند کدام است؟
1) استروئید
2) پلی پپتید
3) گلیکوپروتیئن
4) فسفولیپید
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از اجزای زیر بیش ترین درصد ترکیب استیوئید استخوانی را تشکیل می دهد؟
1) کلاژن نوع 1
2) کلاژن نوع 2
3) اسیدهیالورونیک
4) کندروئیتین 4 سولفات
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – قطب ادراری جسمک های کلیوی، محل اتصال به کدام یک از مجاری زیر است؟
1) آرتریول آوران
2) پروکزیمال
3) دیستال
4) ماکولادنسا
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بافت همبند سخت نامنظم کلاژنی، در کدام یک وجود دارد؟
1) تاندون
2) رباط گردنی
3) لای? پردی درم
4) لای? رتیکولر درم
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آرتریول های اوران جسمک های کلیوی، انشعاب مستقیم کدام یک از عروق زیر می باشند؟
1) شریان های بین لوبی
2) شریان های بین لوبولی
3) شریان های قوسی
4) شریان کلیوی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در سطح زبان ماکیان، کدام یک از پردهای زیر دیده می شود؟
1) برگی شکل
2) جامی شکل
3) قارچی شکل
4) نخی شکل
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پرده های عدسی شکل، در زبان کدام حیوان مشاهده می شود؟
1) اسب
2) سگ
3) گاو
4) گربه
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بافت پوششی مجای حالب در کدام حیوان از نوع استوانه ای شبه مطبق است؟
1) اسب
2) سگ
3) طیور
4) گاو
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – قلب در حفره .............. قرار می گیرد.  
1) جنبی راست
2) مدیاستن میانی
3) مدیاستن قدامی
4) مدیاستن خلفی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از پرزهای زبانی بدون جوانه چشایی است؟
1) برگی شکل
2) جامی شکل
3) قارچی شکل
4) نخی شکل
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تعداد کل دنده ها در تک سمی ها چند جفت می باشد؟
1) 13
2) 14
3) 16
4) 18
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تمام سیاهرگ های زیر در تشکیل سیاهرگ پاب شرکت می کنند به استثنای:
1) سیاهرگ کبدی
2) سیاهرگ طحالی
3) سیاهرگ مزانتریک قدامی
4) سیاهرگ مزانتریک خلفی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام ناحیه از اویدوکت پرندگان آلبومین ترشح می شود؟
1) اینفاندیبولوم
2) ایسموس
3) رحم
4) مگنوم
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مرحل? بلاستولا در تکوین اولیه پستانداران طی کدام روند ایجاد می گردد؟
1) با ایجاد شکاف در مورولا
2) با ایجاد حفره در مورولا
3) با ایجاد حفره در بلاستوسل
4) با ایجاد شکاف در بلاستوسل
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از ساختارهای زیر تماماً از سینوس ادراری تناسلی منشا می گیرد؟
1) اویداکت
2) رحم
3) واژن
4) وستیول
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – منشا سلول های مزوبلاستی یا سلول های مزانشیمی (سلول های مزودرمی داخل رویانی) از چیست؟
1) فیبروبلاست ها
2) میوبلاست ها
3) اپی بلاست ها
4) هیپوبلاست ها
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تقسیم میوز در کدام یک از سلول های جنسی زیر شروع می شود؟
1) اسپرماتوگونی
2) اسپرماتوسیت اولیه
3) اسپرماتوسیت ثانویه
4) سلول های جنسی اولیه
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مزودرم نفروتومیک عنوان کدام یک از مزودرم های زیر می باشد؟
1) مزودرم بینابینی
2) مزودرم پشتی
3) مزودرم سوماتیک
4) مزودرم کنار محوری
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»