سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و هفتم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و هفتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از «شاهان کیانی» در هند هم، نظیر دارد؟  
1) کیقباد
2) کی لهراسب
3) کی گشتاسب
4) کیکاووس
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تاریخ آمیانوس مارسلینوس حاوی شرح نبردهای کدام شاه ساسانی با رومیان است؟
1) نرسی
2) خسرو دوم
3) شاپور اول
4) شاپور دوم
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – خاندان های اشکانی مثل «سورن و«قارن» در زمان ساسانیان جزء کدام دسته از اشراف به حساب می آمده اند/
1) آزادان
2) بزرگان
3) شهرداران
4) واسپوهرگان
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نخستین مرتبه از «مراتب اعلی» در آیین میترایی چه نام دارد؟
1) پدر
2) سرباز
3) شیر
4) پیک خورشید
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ایاسریم به معنای ............... و به یاد آفرینش ............... است.
1) آغاز سرما - گیاه
2) آغاز سرما - زمین
3) بازگشت به خانه – گیاه
4) بازگشت به خانه - زمین
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نخستین گردآورنده کتاب دینکرد کیست؟
1) آذرباد ایمیدان
2) آذرباد زرتشتان
3) آذر فرنبغ فرخزادان
4) مردان فرخ اهرمرَد دادان
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از کتاب گمشده «مزدک نامه» چگونه اطلاع داریم؟
1) در شاهنامه از این کتاب نام برده شده است.
2) بنابر قول ابن ندیم ابن مقفع این کتاب را به عربی ترجمه کرده است.
3) داستان هایی از این کتاب در ملل و نحل شهرستانی نقل شده است.
4) در گزارش یوشع دروغین که از منابع سریانی هم زمان با مزدک است، از این کتاب یاد شده است.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه درباره «روح زنده» نادرست است؟
1) از خدایان آفرینش دوم است.
2) خروش یزد فرزند ششم اوست.
3) بهشت نو را از ذرات بهشت روشنایی می سازد.
4) برای نجات روشنی های اسیر در ماده، سه چرخ از آتش و آب و باد می سازد.
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مانبد چه نقشی در اسطوره آفرینش مانوی دارد؟
1) فرمانروایی بهشت نو را در دست دارد.
2) ایزدی است که سه چرخ باد و آب و آتش را می گرداند.
3) از ایزدان آفرینش سوم است که بر زمین هفتم ایستاده است.
4) از ایزدان آفرینش دوم است که بر زمین پنجم ایستاده و سه زمین زبرین را بر پشت خود نگاه داشته است.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بنا بر رواست کتیبه بیستون، محل کشته شدن گئوماته مغ در کدام دژ بود؟
1) تیگرا
2) اویامه
3) ارشادا
4) سیکیهونی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای مقابله با تجاوزات روس ها به ایران درجریان جنگ های ایران و روس چه کسانی مامور جلب نظر و فتوای علما شدند؟
1) میرزا ابوالقاسم قمی و ملا احمد نرافی
2) محمد جعفر نجفی و سید علی اصفهانی
3) ملا باقر سلماسی و صدرالدین تبریزی
4) میرزا عیسی قائم مقام و سید علی طباطبایی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به گفته مسعودی به هنگام بعثت رسول خدا (ص) تاریخ قریش بر چه اساسی تقویم می خورد؟
1) وفات قصی بن کلاب و نضربن کنانه
2) جنگ های فجار و واقعه فیل
3) وفات اسماعیل بن ابراهیم به مکه و واقعه فیل
4) مرگ هشام بن مغیره مخزومی و واقعه فیل
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تنظیم شجره نامه ها و نسب نامه های قبایل عرب به کدام یک از افراد زیر نسبت داده شده است؟
1) محد بن سائب کلبی
2) عباس بن هشام بن محمد کلبی
3) سیف بن عمر تمیمی
4) خلیل بن احمد بصری
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از کتاب های جغرافیایی زیر در حوزه غرب اسلامی نوشته شده است؟
1) تقویم البلدان اثر ابوالفداء
2) معجم البلدان اثر یاقوت حموی
3) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم اثر مقدسی
4) نزهه المشتاق فی اختراق الافاق اثر ادریسی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هاشمیه به کدام فرقه اطلاق می شود؟
1) قائل به امامت عباسیان هستند.
2) پیروان هاشم بن رزام هستند.
3) مدعی امامت بنی هاشم در برابر بنی امیه هستند.
4) قائل به امامت ابوهاشم بعد از پدرش هستند.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عقاید مشبهه در کدام گزینه مطرح شده است؟
1) تفسیر مبالغه آمیز متون دینی
2) کیفیت نزول وحی الهی به امور زمینی
3) ذات فرشتگان و ارتباط دادن آن ها با انسان
4) صفات خداوند و شناخت ذات باری تعالی و تطبیق آن با بشر
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گروه اعتقاد دارند «ایمان امت از ایمان انبیاء کمتر نیست و بهشت و دوزخ نیز جاودان نمی باشند.»؟
1) جهمیه
2) قدریه
3) معتزله
4) مرجئه
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گروه از خوارج مخالفان خود را مشرک و برائت از آن ها را واجب می دانستند؟
1) ازارقه
2) اباضیه
3) نجدات
4) صفریه
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف اقتصادی از ایجاد حسبه در میان دولت های اسلامی چه بود؟
1) لزوم توجه به صلاحیت بازاریان
2) کنترل و نظارت بر تجار و تجارت
3) ساماندهی کارگران غیرمسلمان و صاحبان حرف و صنایع
4) امر به معروف و نهی از منکر در بخش های اقتصادی
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام فقیه شیعه پیشنهاد داد فقه امامی بر بنیان اجماع پایه گذاری شود؟
1) سید مرتضی
2) شیخ صدوق
3) شیخ کلینی
4) شیخ طوسی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»