سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و هشتم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و هشتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از روش های تحلیل، توانایی نظری و عملی لازم برای تبیین کیفی و کمّی پدیده های تاریخی را داراست؟  
1) تحلیل محتوا
2) تحلیل آماری
3) تحلیل مضمون
4) فراتحلیل
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام شخصیت، رهبر اعتصابات و اعتراضات طرفداران امینی در اوایل اردیبهشت 40 بود؟
1) الهیار صالح
2) حسن ارسنجانی
3) محمد درخشش
4) نورالدین الموتی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  متمم قانون اساسی مشروطیت چند اصل داشت؟
1) 51
2) 107
3) 112
4) 158
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اسحاق اپریم در جزوه «چه باید کرد؟» بر چه مساله ای تاکید کرد؟
1) ایدئولوژی حزب توده
2) تشکیلات حزب توده
3) سیاست خارجی
4) موضوع کارگران
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کتاب «چگونه مبارزه ی مسلحانه توده ای می شود؟» اثر کیست؟
1) احمد رضائی
2) بیژن جزنی
3) علی اصغر بدیع زادگان
4) علی اکبر صفائی فراهانی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام پژوهشگر نظریه انحطاط ادبیات فارسی در دوره صفویه را به چالش کشیده است؟
1) احسان یارشاطر
2) حسین نصر
3) محمد قزوینی
4) ملک الشعرای بهار
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم «اصالت سند» و تاکید بیش از اندازه به اهمیت بهره گیری از اسناد آرشیوی در کدام یک از نحله ها و مکاتب ذیل مطرح شده است؟
1) آنال
2) متدیک
3) کیلومتریک
4) نوتاریخی گری
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از انتخابات مجلس در تاریخ ایران معاصر به عنوان آزادترین و با اهمیت ترین انتخابات نامیده شده است؟
1) مجلس سیزدهم
2) مجلس چهاردهم
3) مجلس پانزدهم
4) مجلس شانزدهم
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اقطاع موروثی سیمجوریان کجا بود؟
1) زرن
2) قهستان
3) کرمان
4) نیشابور
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عنوان «بخشی» در دوره ایلخانان به کدام روحانیون اطلاق می شد؟
1) بودائی
2) شمنی
3) مسیحی
4) یهودی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نخستین پادشاه آشوری که در سده نهم ق. م به ناحیه پارسوآ/ پرسوئه (میان سلیمانیه و کوه الوند) لشکر کشید کدام است؟   
1) اَدّد نیراری
2) سارگون دوم
3) شلمانصر
4) شمشی اَدّد پنجم
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ایلامی ها/ عیلامی ها و آشوری ها رود «دز» را چه می خواندند؟
1) ایدیده
2) اولایوس
3) پاسیتیگریس
4) کوپراتس
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نخستین ایران شناسی که مکان ایران ویج را در ناحیه خوارزم بازشناسی کرد، که بود؟
1) بنونیست
2) تولستوف
3) مارکوارت
4) هنینگ
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مرکز اصلی پرتکنه ای ها/ پارتاکن ها، از قبایل مادی کجا بوده است؟
1) اصفهان
2) کرمانشاه
3) همدان
4) یزد
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در میان جنگ افزارهای دوره ی هخامنشی، اکیناکس چه بود؟
1) شمشیر بلند
2) شمشیر کوتاه
3) نیزه ی کوتاه
4) نیزه ی بلند
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مطالعات لویی واندنبرگ بر روی نقش برجسته های الیمایی، چه نکته ای را نشان داده است؟
1) استقلال هنر اشکانی
2) استمرار هنر هخامنشی در زمان اشکانیان
3) عدم ارتباط میان هنر هخامنشی و اشکانی
4) عدم ارتباط میان هنر هخامنشی و هنر ساسانی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بهرام گور چه کسی را بر تخت ارمنستان نشاند؟
1) آرتاشس
2) زروان داد
3) مه گشتسب
4) مهر نرسی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه درباره دوره خسرو انوشیروان درست نیست؟
1) شکست در جنگ لازستان
2) گردآوری حماسه ملی
3) شکست دادن والریانوس
4) تقسیم شاهنشاهی ایران به چهار بخش نظامی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در زمان کدام شاه اشکانی، مهاجمان سکایی موفق شدند در ناحیه درنگیانا/ سیستان استقرار یابند؟
1) اردیکم
2) اردوان یک
3) فرهاد دوم
4) مهرداد یکم
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – منظور از شهر قدیم «کرخِ بیت سلوق» کجاست؟
1) آمد
2) آدیابن
3) کرکوک
4) نصیبین
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»