سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و نهم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و نهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عامل در افزایش میزان موالید بعد از شروع انتقال جمعیتی موثر بوده است؟  
1) کاهش مرگ و میر
2) کاهش طلاق
3) افزایش جمعیت زنان در سنین باروری
4) عدم استفاده از روش های مدرن جلوگیری از حاملگی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عامل توجیه کننده استفاده از روش براس برای برآورد باروری می باشد؟
1) عدم امکان محاسبه باروری به روش مستقیم
2) دقیق نبودن داده های مرتبط با باروری نسلی
3) دقیق نبودن داده های مرتبط با باروری مقطعی
4) دقیق نبودن داده های مرتبط با باروری مقطعی و نسلی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از مناطق اروپا دارای کمترین میزان باروری است؟
1) اروپای مرکزی
2) اروپای شرقی
3) اروپای غربی
4) اروپای شمالی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تفاوت جمعیت ثابت و شبه ثابت به کدام مورد مربوط می شود؟
1) دخالت مهاجرت
2) تغییرات مرگ و میر
3) تغییرات زاد و ولد و باروری
4) تغییرات مرگ و میر و باروری
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تفاوت شاخص پوشش ظاهری و پوشش واقعی تحصیلی در کدام قسمت از شاخص است؟
1) مخرج کسر
2) صورت کسر
3) صورت و مخرج کسر
4) جمعیت لازم التعلیم
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آماره مربوط به آزمون عدم وابستگی، ..............
1) می تواند رابطه علّی میان متغیرها را نشان دهد.
2) رابطه خطی میان متغیرها را مفروض نمی گیرد.
3) برای سنجش میزان رابطه دو متغیر است.
4) رایج ترین آزمون پیوستگی و معناداری برای داده های کیفی نیست.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از رویکردهای اساسی در تحلیل نظریه آزمایی مورد پژوهی ها است؟
1) تحلیل ساختاری و تحلیل عاملی
2) تحلیل نسلی و تحلیل روند
3) مقایسه ثبات و تجزیه طولی
4) تطبیق الگو و تحلیل رشته زمانی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به مدلی از تحلیل مسیر که به محقق اجازه می دهد فرض های مربوط به علّیت میان متغیرها را آزمون کند چه
می گویند؟
1) غیربازگشتی
2) هم ارزی
3) چند خطی
4) لگاریتمی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از کاربردهای تحلیل عامل، نیست؟
1) تعیین میزان همبستگی ظاهری میان متغیرها
2) کشف و تعیین الگوی متغیرها و کشف مفاهیم جدید
3) آزمون فرضیه ها برحسب تعداد مورد انتظاری از عامل های معنادار
4) ساخت شاخص هایی به منزله متغیرهای جدید در تحلیل های بعدی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در خصوص نحوه تجمیع داده ها، دو صورت کلی ترکیب طبقات متغیر عبارتند از طبقه بندی .............. .
1) اسمی و واقعی
2) صوری و محتوایی
3) تجمعی و حجمی
4) ذاتی و توزیعی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تحلیل دیویی از فرآیند حل مسئله چگونه فرآیند است؟
1) شناختی
2) فرا شناختی
3) واقع بینانه
4) عمل گرایانه
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تدریس بیشتر به کدام یک از موارد نزدیک است؟
1) یک فعالیت
2) یک هنر یا پیشه
3) یک دانش یا تکنولوژی
4) مجموعه ای از مهارت ها
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در الگوی تدریس یاران در یادگیری، تفاوت رسش و پختگی عقلی در میان شاگردان کلاس بر کدام یک از موارد در شاگردان اثر می گذارد؟
1) سرعت و قدرت یادگیری
2) بهبود توان حفظ مطالب
3) میزان تبحر کاوشگری آن ها
4) روش پردازش اطلاعات شاگردان
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تدریس خوب کدام جنبه از جنبه های مطرح شده در تدریس را در بردارد؟
1) کاری
2) اخلاقی
3) موفقیتی
4) روان شناختی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به کارگیری ملاحظات اخلاقی در تحقیقات مربوط به تدریس از زمان ظهور کدام رویکرد به تدریس شروع شد؟ و کدام رویکرد به جای وابسته بودن به یادگیری، نسبت به شاگرد شدیداً حساس است؟
1) رفتاری - شناختی
2) ارتباط گرا - رفتاری
3) شناختی - سازنده گرا
4) سازنده گرا - ارتباط گرا
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دو دسته ی اصلی در طبقه بندی روش های تدریس کدام است؟
1) مسئله - محور، اکتشافی
2) تدریس - محور، مستقیم
3) یادگیری - محور، غیرمستقیم
4) تدریس - محور، یادگیری - محور
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد در دیدگاه فرآیند- محصول در تحقیقات مربوط به تدریس مدنظر قرار نمی گیرد؟
1) جوّ عاطفی کلاس درس
2) فرآیندهای ذهنی شاگردان
3) رفتارهای کلاسی معلم
4) ترتیب و توالی ارائه ی مواد آموزشی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تدریس بیشتر به کدام یک از موارد نزدیک است؟
1) یک فعالیت
2) یک هنر یا پیشه
3) یک دانش یا تکنولوژی
4) مجموعه ای از مهارت ها
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – معلمی برای یافتن بهترین روش آموزش برای شاگردان خود، روش های آموزش را مورد آزمون قرار می دهد. وی کدام روش را برای یافتن پاسخ به کار برده است؟
1) کوشش و خطا
2) اقدام پژوهی
3) پژوهش تقریبی
4) هدف - وسیله
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نوشتن شامل کدام فرآیندها است؟
1) برنامه ریزی، ترجمه، بازخوانی
2) تعیین هدف، ترجمه، ویراستاری
3) سازماندهی، ترجمه، بازخوانی
4) تعیین هدف، حافظه کاری، بازخوانی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»