سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و ششم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و ششم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه از نظر ساخت دستوری با گزینه های دیگر متفاوت است؟
1) روش
2) بودش
3) دهش
4) آلایش
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام جمله از نظر نگارش فارسی درست است؟
1) این کتاب متفاوت از دیگر کتاب هاست.
2) چنان چه می دانید هوشنگ دوست پرویز است.
3) گلستان به وسیله سعدی نوشته شده است.
4) او ساختار شخصیت ها را در و روایت به هم شبیه می داند.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در باب شعر انوری درست نیست؟
1) وجود مفاهیم و اصطلاحات علمی
2) آمیختن کلام به طنزی دلپذیر
3) بیان معانی مشکل همراه را ایجاز
4) آوردن مفاهیم خاص فرهنگ عرب
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عارف از پیروان سلسل? کبرویه است؟
1) حبیب عجمی
2) حاتم اصم
3) مجدالدین بغدادی
4) عبدالله مبارک
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام متن را مجتبی مینوی تصحیح نکرده است؟
1) ویس و رامین
2) نام? تنسر
3) اسکندرنامه
4) سیر? جلال الدین متکبرنی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آثار کدام یک جزو ادبیات کارگری نیست؟
1) ابوالقاسم لاهوتی
2) ابوتراب جلی
3) محمدعلی افراشته
4) گلچین گیلانی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – موضوع کدام کتاب تفسیر قران است؟
1) بصائر یمینی
2) نزهه الارواح
3) روح الارواح
4) منارات السائرین
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بیت زیر مسندالیه کدام است؟
«گفت کی باشد گذا آن کز کلاهش تکمه ای       صد چو ما را ماه ها بل سال ها برگ و نواست»
1) گدا
2) تکمه
3) کی
4) برگ
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نام بحر این بیت چیست؟
«آسمان را گسسته شد زنجیر       داد فریادخوان نخواهد داد»
1) هزج
2) مضارع
3) خفیف
4) منسرح
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در این بیت کدام گزینه ملاحظه می شود؟
«برین جان پریشان رحمت آرید       که وقتی کاردان کاملی بود»
1) حاجب
2) مزید
3) تاسیس
4) نانره
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در برنامه کمینه گرا ............... کنار گذاشته شد.  
1) حرکت
2) واژگان
3) صورت منطقی
4) ژ- ساخت
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدا نظریه همه اسم سازی ها از فعل یا جمله به دست می آمد؟
1) معیار گسترده
2) دستور وابستگی
3) معنی شناسی زایشی
4) واژی - نقشی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سوسور ارزش واحدهای زبانی در نظام نشانه ای زبان را چه می نامد؟
1) جوهر
2) صورت
3) دلالت
4) نشانه
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ............... آموزه های رفتارگرایی را وارد حوزه مطالعات زبان شناسی کرد.
1) اسکینر
2) چامسکی
3) هرپس
4) بلوم فیلد
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کلمه «دانش آموختگان» حاوی ............... تکواژ است.
1) چهار
2) پنج
3) شش
4) هفت
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – واژگان را مجموعه ای متشکل از ............... می دانیم.
1) عناصر انتزاعی
2) عناصر واژگانی
3) عناصر پسا واژگانی
4) واحدهای تصریفی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دمیدگی انفجارهای بیواک در آغاز هجا و قبل از واکه ناشی از چیست؟
1) ارتعاش تار آواها قبل از باز شدن بست
2) ارتعاش تار آواها بعد از باز شدن بست
3) همزمانی هوای ششی و باز شدن بست
4) همزمانی ارتعاش تار آواها و باز شدن بست
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در همگونی محل تولید، کدام یک از روابط غیرخطی زیر برای محل تولید و دو واحد واجی صادق هستند؟
1) یک به یک
2) یک به دو
3) دو به یک
4) دو به دو
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ادغام یا اتحاد سازه های اول و دوم برای کدام گروه از واکه ها متحمل الوقوع تر است؟
1) پیشین گرد
2) پسین گرد
3) پیشین گسترده
4) پسین گسترده
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سازه خیشومی در کدام محدوده فرکانسی واکه های خیشومی شده قرار دارد؟
1) بین سازه اول و دوم
2) بین سازه دوم و سازه سوم
3) بین سازه اول و فرکانس پایه
4) بین فرکانس پایه و سازه سوم
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»