سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و سوم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و سوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرآیندهای نوترکیبی اتصالی جایگزین و جهش های سوماتیک، در مورد کدام یاخته ها به تنوع پذیرنده کمک می کند؟  
1) شجری
2) ماکروفاژ
3) B
4) T
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مرحله دوم پاسخ آماسی (آماس مزمن)، با فراخوان کدام یاخته ها همراه است؟
1) بازوفیل ها
2) لمفوسیت ها
3) مونوسیت ها
4) نوتروفیل ها
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه، در مورد پادتن های تک بنیانی صادق است؟
1) پادتن هایی با ایدیوتایپ مشابه و ایزوتیپ یکسان
2) پادتن هایی با ایدیوتایپ مشابه و ایزوتیپ متفاوت
3) پادتن هایی با ایدیوتایپ متفاوت و ایزوتیپ یکسان
4) پادتن هایی با ویژگی و میل ترکیبی بسیار متفاوت
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – واکنش همولیتیک ناشی از انتقال خون ناسازگار، به چه دلیل است؟
1) ازدیاد حساسیت نوع 1
2) ازدیاد حساسیت نوع 2
3) ازدیاد حساسیت نوع 3
4) ازدیاد حساسیت نوع 4
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای تشخیص هم زمان چند پادگن یک ویروس، از کدام روش استفاده می شود؟
1) الایزا
2) رادیوایمونواسی
3) وسترن بلات
4)CFT
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام سلول، یک لنفوسیت محسوب می شود؟
1) کوپفر
2) لانگرهانس
3) مونوسیت
4) NK
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – احتمال بروز کدام نوع آلرژی، در گاوهای در حال خشک کردن شیر، وجود دارد؟
1) چهارم
2) سوم
3) دوم
4) اول
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک، از جمله عملکردهای ادجوانت نمی باشد؟
1) انباشت پادگن
2) ایجاد مولکول های کمک تحریکی
3) تحریک التهاب
4) کاهش سمیت آنتی ژن
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تتانواسپاسمین، توسط کدام دسته از ژن های زیر تعیین می شود؟
1) باکتریوفاژی
2) ترانسپوزونی
3) پلاسمیدی
4) کروموزومی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کیست های کاذب (Pseudocysts) در آلودگی به کدام یک از تک یاخته های زیر تشکیل نمی گردند؟
1) بسنوئیتیا بسنوئیتی
2) تریپانوزوما کروزی
3) کریپتوسپوریدم پارووم
4) نئوسپورا کانیتوم
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تولید آنزیم فنیل اکسیداز، از مشخصات کدام قارچ است؟  
1) رودوتورولا روبرا
2) ساکارومسیس سرویزیه
3) کاندیدا البیکانس
4) کریپتو کوکوس فئوفورمانس
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای شناسایی هایف های موکور در بافت، کدام رنگ آمیزی مناسب است؟
1) پریودیک اسید شیف
2) کرسیل فست ویوله
3) گروکت متنامین سیلور
4) هماتوکسیلین - ائوزئین
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – افزودن کدام یک از میکروارگانیسم های زیر به جیره، بای تامین کمبود ویتامین ها و آنزیم های ناشی از حضور میکوتوکسین ها توصیه می شود؟ 
1) رایزوپوس نیگریکانس
2) ساکارومیسس سرویسیه
3) کورینه باکتریوم روبروم
4) لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای تشخیص مستقیم کریپتوکوکوس، محلول مناسب کدام است؟
1) پتاس یا سود
2) کلرال لاکتوفنل
3) لاکتوفنل
4) مرکب چین
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آنزیم لاکتاب دهیدروژناز، دارای چند نوع زنجیر پپتیدی و چند ایزوزیم است؟
1) 5 و 4
2) 4 و 5
3) 5 و 2
4) 2 و 5
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نوع قند به کار رفته در کدام مورد زیر، متفاوت از بقیه است؟
1) سربروزید
2) سولفاتید
3) گازکلیوزید
4) گلوبوزید
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه، یک اسید آمینه نیست؟
1) آسپارژین
2) پرولین
3) سیستئین
4) گلی سین
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به اشکال گوناگون آللی زنجیره های سبک و سنگین آنتی بادی، چه می گویند؟
1) کلاس
2) آلوتیپ
3) ایدیوتیپ
4) ایزوتیپ
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – توان فزاینده دستگاه ایمنی میزبان برای شناخت انواع اجرام بیماری زا، با چه فرایندی امکان پذیر شده است؟
1) پیوستگی ژن ها
2) حذف ژن
3) عدم تعادل پیوستگی
4) مضاعف شدن ژن
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تبدیل کلاس ایمونوگلبولین، در کجا اتفاق می افتد؟
1) پاراکورتکس
2) تیموس
3) فولیکول های لنفاوی
4) مغز استخوان
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»