سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - اصل ابتکار عمل به معنی آن است که:
1) تلاش های فیزیکی بیش از تلاش های ذهنی صورت پذیرد.
2) تلاش های ذهنی بیشتر از تلاش های فیزیکی صورت پذیرد.
3) تلاش های ذهنی و فیزیکی توامان صورت پذیرد.
4) تلاش های ذهنی باید پیش از تلاش های فیزیکی صورت پذیرد.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام یک از انواع سازمان تعریف زیر صادق است؟
«شبکه موقتی از واحدها و بخش های مستقل که به یاری فناوری اطلاعات به هم پیوند خورده و توانایی استفاده از فرصت های جدید را پیدا می کنند».
1) منعطف
2) شبکه ای
3) مجازی
4) بدون مرز
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - افزایش توانایی واکنش سریع به تغییرات محیطی، کارآیی اقتصادی و استفاده موثر از متخصصان، از جمله مزیت های کدام ساختار سازمانی است؟
1) ماتریسی
2) زیستی
3) ادهوکراسی
4) گروه های متداخل
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) -  فرایندی که ضمن آن اعضاء سازمان ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری مورد نظر سازمان را یاد می گیرند و به آن ها عمل می کنند، چه نام دارد؟
1) جامعه پذیری
2) یادگیری اجتماعی
3) آموزش عملی
4) استانداردسازی رفتاری
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - نظریه جمعیت - محیط، کدام استعاره در مورد سازمان را به کار گرفته است؟
1) ماشین
2) زندان روح
3) فرهنگ
4) موجود زنده
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه مزیت ساختار ماتریسی به شمار نمی آید؟
1) تعارض میان فردی کاهش می یابد.
2) ارتباطات میان متخصصان مختلف را افزایش می دهد.
3) استفاده از افراد حرفه ای ماهر را حداکثر می سازد.
4) استفاده از تیم های میان بخشی، گروه گرایی را کاهش می دهد.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - رویکرد صاحب نظرانی همچون گیولیک برای تشریح این که مدیران چه اقداماتی انجام می دهند، چه نامیده می شود؟
1) رفتاری
2) انجام وظایف
3) انجام نقش ها
4) ثبت فعالیت های کاری
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - دانشی که در تخصص و تجربه افراد سازمان قرار دارد، عمدتاً از کدام نوع دانش سازمانی است؟
1) ضمنی
2) فرهنگی
3) صریح
4) چند سطحی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام یک از انواع ساختار سازمانی، ستاد فنی و پشتیبانی از خطوط عملیاتی سازمان منفک شده، ستاد فنی از قدرت زیادی برخوردار است و از طریق خط مشی، رویه ها، قوانین و مقررات، رسمیت زیادی بر سازمان حاکم می باشد؟
1) سازمانی ساده
2) بوروکراسی حرفه ای
3) بوروکراسی بخشی
4) بوروکراسی ماشینی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام رویکرد برخورد با چالش های منابع انسانی اساساً بر ارتباط تعاملی فرد با سازمان متبوع خود تاکید دارد و ارتباط تعاملی مطلوب بین فرد و سازمان را عامل مهم رضایت مندی فرد و تحقق اهداف سازمان می داند و درصدد تبیین و تحکیم چنین ارتباطی است؟
1) آرمانی
2) شایسته محور
3) واقع گرا
4) استفاده از مدل تعالی منابع انسانی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»

- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه صحیح است؟
1) تحلیل بازار و تحلیل فعالیت ها از اجزای مدل مدیریت بر مبنای فعالیت به شمار می رود.
2) بهایابی بر مبنای فعالیت یک تکنیک برون سازمانی است که در بهایابی هدف استفاده می شود.
3) در سیستم نوین بهایابی، کیفیت هزینه کاهش نمی یابد و تنها کیفیت محصول بهبود می یابد.
4) در سیسم بهایابی بر مبنای فعالیت باتوجه به دیدگاه بلندمدت آن، همه هزینه ها متغیر در نظر گرفته
می شود.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - بهای تمام شده موجودی کالا طبق تئوری محدودیت شامل کدام مورد است؟
1) بهای اولیه
2) بهای تبدیل
3) بهای اولیه و بهای تبدیل
4) مواد مستقیم
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام یک از روش های طراحی، بهای مرحله طراحی زیاد، سرعت طراحی کم تر و بهای فعالیت های پایین دستی کاهش می یابد.
1) مهندسی پایه
2) مهندسی همزمان
3) تغییر در محصول موجود
4) نمونه سازی اولیه
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در تئوری تصمیم سرمایه گذاری، اطلاعات حسابداری وقتی سودمند است که:
1) قیمت روز سهام را منعکس کند.
2) اطلاعات گذشته و آینده را به هم پیوند زند.
3) ارزیابی روزآمد از ریسک و بازده فراهم کند.
4) بدون پردازش، قابل استفاده در تصمیم گیری باشد.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام تئوری به ظهور روش شناسی اثباتی در حسابداری کمک کرد؟
1) بازی
2) نمایندگی
3) تصمیم گیری
4) بازار کارا
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - به منظور شناسایی و ارائه اطلاعات در صورت های مالی اساسی از کدام مقیاس اندازه گیری استفاده می شود؟
1) اسمی
2) رتبه ای
3) نسبی
4) فاصله ای
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در تئوری های نمایندگی و اقتصاد اطلاعات به ترتیب کدام نقش اطلاعات مورد توجه است؟
1) پیش از تصمیم - پس از تصمیم
2) پیش از تصمیم - پیش از تصمیم
3) پس از تصمیم - پس از تصمیم
4) پس از تصمیم - پیش از تصمیم
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - افشای کامل می تواند باعث بهبود کدام یک از ویژگی های سود خالص به عنوان یک معیار عملکرد شود؟
1) حساسیت
2) دقت
3) صداقت در ارائه
4) مربوط بودن
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - رویکرد ارزش جاری، در کدام یک از تئوری های ارزش ویژه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
1) ذی نفعان
2) واحد اقتصادی
3) ارزش ویژه باقیمانده
4) مالکیت انفرادی
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) -  تاکید بر کدام مورد در سطح رفتاری معنا می یابد؟
1) سود اقتصادی
2) شاخص ارزیابی عملکرد
3) قابلیت پیش بینی سود
4) شاخص کارایی عملیات
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»