سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصدم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصدم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حضور کدام عنصر در سواحل دريا بيان کننده آلودگي هاي تازه صنعتي در فاضلاب هاي ورودي مي باشد؟
1) کروم 6 ظرفيتي  
2) کروم 3 ظرفيتي
3) آهن 2 ظرفيتي
4) واناديوم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکان يابي واحدهاي صنعتي مطابق ضوابط و معيارهاي زيست محيطي چه تاثيري از لحاظ آلودگي هاي صنعتي خواهد داشت؟
1) کاهش نياز به مواد خام اوليه
2) کاهش ميزان بار آلودگي توليد شده
3) عدم نياز يا نياز کمتر به استقرار سيستم هاي تصفيه
4) کاهش پيامدهاي زيست محيطي

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حضور کدام يک از آلاينده هاي زير با کاهش ضريب هوشي همراه است؟
1) آزبست
2) سرب
3) ريزگردها
4) ترکيبات آروماتيک چند حلقه اي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حادثه چرنوبيل کدام يک از عناصر راديواکتيو در محيط انتشار يافت؟
1) استرانسيوم و اورانيوم
2) سزيم و يد
3) رادون و اورانيوم
4) پلوتونيوم و سزيم

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين مقدار سرب از کدام راه وارد بدن مي شود؟
1) آب
2) پوست
3) تنفس
4) غذا

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين عنصر فلزي موجود در کودهاي شيميايي که سبب آلودگي مي گردد؟
1) جيوه
2) سرب  
3) کادميوم
4) نيکل

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميزان ارزش پرمنگنات (P.V.) در پساب صنايع نمايانگر چيست؟
1) مقدار کربن
2) مقدار اکسيژن آزاد
3) مقدار مواد آلي
4) مقدار فلزات

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين مشکل زيست محيطي کاتاليزورهاي شيميايي مصرف شده در صنايع کدام است؟
1) حضور برخي از فلزات سنگين در ترکيب آن ها
2) حضور ترکيبات آلي پايدار در ترکيب آن ها
3) پايداري حرارتي در کوره هاي زباله سوز
4) عدم امکان تجزيه زيستي در مراکز دفن پسماند

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در توليــد چــرم سبک،‌ کدام فلز به عنوان آلاينــده اصلي به شمار مي رود؟
1) سرب
2) کادميوم
3) نيکل
4) کروم

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفاده از زغال سنگ به عنوان ماده اوليه در کدام صنايع بيشتر است؟
1) رنگرزي و آبکاري
2) روي و سرب
3) فولاد و آهن
4) مس و آلومينيوم

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صنعت کاغذسازي کدام ترکيبات بيشتر در خميرسازي شيميايي توليد مي شوند؟
1) ترکيبات کلر
2) ترکيبات کربني
3) ترکيبات گوگردي
4) ترکيبات نيتروژنه

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صنــايع کاغــذسازي به چه دليــل از ترکيبات کلــرين استفاده مي شود؟
1) براي حذف ليگنين از کاغذ
2) براي تثبيت ليگنين در کاغذ
3) براي کنترل باکتري ها و ممانعت از فرسودگي کاغذ
4) براي حذف رزين ها از کاغذ

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرآيند توليد سيمان کدام بخش آلودگي بيشتري توليد مي کند؟
1) آسياب کلينکر
2) بخش معدن
3) بارگيري
4) کوره اصلي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفاده از بوکسيت در کدام صنعت بيشتر است؟
1) آلومينيوم
2) ذوب آهن
3) سيمان
4) مس و روي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عمده ترين آلاينده گازي شکل در فرآيند ذوب سرب و روي کدام است؟
1) اکسيدهاي فتوشيميايي
2) دي اکسيدازت
3) دي اکسيد گوگرد
4) دي اکسيد کربن

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وقتي زغال سنگ در دماي زياد حرارت داده شود و مواد فرار از آن خارج گردد،‌ ماده باقيمانده که ارزش حرارتي زيادي پيدا مي کند چه ناميده مي شود؟
1) پيريت
2) قطران
3) کربن فعال
4) کک

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از سموم زيرمتعلق به سيانوباکترها نيست؟
1) درماتوکسين ها
2) دي اکسين ها
3) نوروتوکسين ها
4) هپاتوتوکسين ها

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک مي تواند در ترکيب کمپوست حضور داشته باشد؟
1) روغن و گريس
2) مواد پلاستيکي
3) مواد غذايي روغن دار
4) ته نشست هاي کافئين دار

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويژگي هاي پسماندهاي خطرناک محسوب نمي شود؟
1) آتش گيري
2) ميل ترکيبي اندک
3) خورندگي
4) سميّت قابل استخراج

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين راهکار مديريتي براي جلوگيري از پخش روغن هاي کارکرده (سوخته) در محيط زيست کدام است؟
1) دفن آن ها در مراکز دفن زباله
2) تصفيه مجدد آن ها
3) سوزاندن آن ها در زباله سوزها
4) استفاده از آن ها در ساخت آسفالت

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک مشکل اساسي زيست محيطي مراکز دفن زباله هاي شهري محسوب مي شود؟
1) پر شدن سريع مراکز دفن
2) افزايش مقاومت مردم در انتخاب محل و مرکز دفن
3) آلودگي آب هاي زيرزميني و آب هاي سطحي در محل و اطراف مرکز دفن
4) افزايش قيمت زمين و مشکل تهيه زمين مناسب براي دفن زباله

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موثرترين و با صرفه ترين راه براي ممانعت از تبديل مواد قابل استفاده به مواد زائد جامد در صنايع غذايي کدام است؟
1) تصفيه فاضلاب
2) کاهش مصرف الکتريسيته
3) کاهش مصرف آب و فاضلاب
4) کنترل شديد ميزان موجودي و رعايت تقدم و تأخر در استفاده از مواد خام

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين مصرف پلاستيک ها در کدام بخش است؟
1) بسته بندي
2) ساختمان سازي
3) کشاورزي
4) لوازم و وسايل الکتريکي

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – زمينه فعاليت کدام کنواسيون در ارتباط با مواد زائد جامد مي باشد؟
1) بازل
2) توکيو
3) مونترال
4) وين

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير بيان کننده تعريف صحيح مديريت جامع پسماند است؟
1) اجراي تفکيک در مبدأ
2) استفاده از فناوري هاي زيستي
3) ممنوع بودن دفن در زمين
4) در نظر گرفتن جنبه هاي زيست محيطي و اقتصادي

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين ترکيبي که در مرحله توليد متان به وسيله باکتري هاي متان ساز در طي فرآيند هضم بي هوازي لجن به متان تبديل مي شود کدام است؟
1) پروئين ها
2) ترکيبات سلولزي
3) پلي ساکاريدها
4) اسيد استيک

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فاصله مراکز دفن زباله از چاه هاي تغذيه آب حداقل چقدر بايد باشد؟
1) 300 متر
2) 900 متر  
3) 3 کيلومتر
4) 30 کيلومتر

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين راه کاهش پسماند کدام گزينه است؟
1) کاهش در توليد
2) کاهش در مبدأ
3) استفاده مجدد
4) تفکيک از مبدأ

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پرهزينه ترين عنصر مديريت پسماند کدام گزينه مي باشد؟
1) دفن بهداشتي
2) پردازش و بازيافت
3) ذخيره
4) جمع آوري

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميزان صرفه جويي انرژي در بازيافت کدام يک از مواد بيشتر است؟
1) آهن
2) آلومينيوم
3) پلاستيک
4) کاغذ