سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و یکم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و یکم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از حيوانات زير ميزباف قطعي اکينوکوکوس مولتي لکولاريس نمي باشند؟
1) گرگ
2) روباه
3) اسب
4) گربه و سگ

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از تب هاي زير جزء گروه تب هاي خونريزي دهنده در انسان نمي باشند؟
1) تب Q
2) تب دنگ
3) تب دره ريفت
4) تب کريمه کنگو

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که شيوع سرمي آلودگي به لپتوسپيرا در کارگران دامداري هاي يک منطقه در مدت 10 سال اندازه گيري و به طور متوسط 34 درصد باشد ميزان بروز سالانه آن چقدر است؟
1) 0/034
2) 0/34
3) 0/44
4)‌ 0/044

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «تعداد موارد جديد يک بيماري در دوره زماني معين تقسيم بر تعداد افراد سالم در معرض خطر در ابتداي همان دوره». از چه نوع ميزاني حکايت دارد؟
1) ميزان بروز
2) ميزان شيوع
3) ميزان بروز تجمعي
4) ميزان شيوع دوره اي

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مثــال وجود رابطه آمــاري معني دار بين پــوشيدن پيش بند،‌ سايز گله و ابتلا به لپتوسپيروز در کارگران متغير مخدوشگر کدام است؟
1) سايز گله
2) ابتلا به لپتوسپيروز
3) پوشيدن پيش بند
4) وجود لپتوسپير در محيط دامداري

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به کار گرفتن کدام يک از روش هاي فرموله کردن فرضيه هاي عليتي در بررسي بيماري هيپرگراتوز شکمبه منجر به شناسايي عامل بيماري شد؟
1) روش توافق
2) روش تباين
3) روش تشابه
4) روش تغييرات همزمان

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ترکيبات دود ضد ميکروب نمي باشد؟
1) فنل ها
2) فرمالدئيد
3) کربونيل ها
4) کروزول

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – توکسين اصلي مسبب مسموميت ناشي از مصرف صدف دو کفه اي (DSP) چيست؟
1) اکراتوکسين
2) ساکسي توکسين
3) اکادوئيک اسيد
4) بروتوکسين

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پــس از 18 روز نگهداري گوشت گــاو در دمــاي 3/5 درجه سانتي گراد از ميزان کدام آمين بيوژن کاسته مي شود؟
1) تريپتامين  
2) پوتريسين
3) کاداورين
4) هر سه مورد

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ميکروارگانيسم ها در احيا نيترات در کالباس خام نقش دارند؟
1) مخمرها
2) ميکروکوکوس ها
3) لاکتوباسيلوس ها
4) استرپتوکوکوس ها

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نوع از پوشش ها زير در سوسيس و کالباس خام قابليت استفاده ندارد؟
1) پنبه
2) اليافت سلولوزي
3) پلي وينيل کلرايد
4) روده کوچک گوسفند

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رنگ گوشت پخته به چه دليل است؟
1) اکسي ميوگلوبين
2) کوله گلوبين
3) نيتروزوميوگلوبين
4) گلوبين همي کروموژن

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بالاتــرين ميـــزان تورم گوشت در گوشت هاي عمــل آوري شده در مخزن در چه غلظتي از نمک طعام رخ مي دهد؟
1) 10-8 درصد
2) 16-14 درصد
3) 20- 18 درصد
4) 22-20 درصد

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بزرگ ترين ذرات موجود در شير کدامند؟
1) ويتامين ها
2) پروتئين ها
3) گويچه هاي چربي
4) املاح معدني

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود املاح آهن و مس موجب تشديد اکسيداسيون ............. مي گردد.
1) لاکتوز
2) چربي
3) پروتئين ها
4) اسيدهاي آمينه

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مراحل زير در سيستم شستشوي درجا در توليد يک فرايند سرد انجام نمي گيرد؟
1) ضد عفوني کردن
2) شستشو با اسيد
3) آبکشي نهايي
4) شستشو با سود

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين عامل توليد گاز ديررس در پنير چيست؟
1) کلستريديوم بوتيريکوم
2) کلستريديوم بوتولينوم
3) کلستريديوم تايرو بوتيريکوم
4) باسيلوس استئاروترموفيلوس

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پروتئين غالب در سرم نشخوار کنندگان چيست؟
1) آلفا لاکتالبومين
2) پروتئوز پپتون ها
3) بتا لاکتوگلوبولين
4) آلبومين سرم

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منشاء اسيدهاي آمينه لازم جهت سنتز پروتئين شير چيست؟
1) خون
2) ميکروفلور روده
3) سلول هاي ترشحي پستان
4) ميکروارگانيسم هاي شکمبه

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزو کاربردهاي روش ميکروفيلتراسيون در صنايع شير نمي باشد؟
1) يکنواخت کردن گويچه هاي چربي
2) کاهش باکتري ها و اسپورها در شير
3) کاهش چربي در کنسانتره پروتئيني آب پنير
4) جداسازي کازئين و پروتئين هاي آب پنير در شير بدون چربي

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين عامل رسيدن پنيرهاي آبي چيست؟
1) موکور پسيلوس
2) کانديدا يوتيليس
3) پني سيليوم روکفورتي
4) پني سيليوم کامامبرتي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روش ژربر،‌ روش اندازه گيري ............. شير است.
1) وزني چربي
2) حجمي چربي
3) اسيديته
4) پروتئين

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمولاً دماي گرمخانه گذاري شير و فرآورده هاي آن براي شمارش کلي ميکربي چيست؟
1) 32 درجه سانتي گراد
2) 35 درجه سانتي گراد
3) 37 درجه سانتي گراد
4) 42 درجه سانتي گراد

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهت استريليزاسيون تجارتي فرآوردهايي با اسيديته بالا کدام گزينه مناسب است؟
1) پاستوريزاسيون تند
2) استريليزاسيون
3) باکتوفيوگاسيون
4) اتوکلاو کردن

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هموژنيزاسيون دو مرحله اي براي تهيه کدام محصول مناسب است؟
1) کفير
2) ماست
3) خامه پاستوريزه
4) شير UHT

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – امکان به وجود آمدن کدام دو نوع آلودگي در دانه کفير وجود دارد؟
1) آلودگي به موکور و کانديدا
2) آلودگي به آسپرژيلوس و ايکلاي
3) آلودگي به ژئوتريکوم کانديدوم و کليفرم
4) آلودگي به پني سيليوم و استافيلو کوکوس

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گاوي به کشتارگاه آورده شده و مبتلا به بيماري آبله است،‌ نحوه قضاوت در رابطه با لاشه آن چيست؟
1) نمک سود کردن
2) سالم سازي حرارتي
3) ضبط کلي لاشه و اندرونه
4) ضبط قسمت هاي مبتلا و مصرف لاشه

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورت مشاهده 3 کيست سيستي سرکوس بويس در يک برش به اندازه کف دست در لاشه گاو نحوه قضاوت شما چيست؟
1) مصرف لاشه
2) ضبط لاشه
3) نمک سود کردن به مدت يک هفته
4) قرار دادن به مدت 14 روز در 10 - درجه سانتي گراد

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري هاي زير منع کشتار دارد؟
1) سالمونلوز و سل
2) بروسلوز و سل
3) بروسلوز و تب برفکي
4) شاربن و تب کريمه کنگو

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دامي داراي علايم فلجي حلق،‌ چرک در حفره قدامي چشم و حرکت چرخشي مي باشد به کدام بيماري زير مشکوک مي شويد؟
1) ليستريوز
2) لپتوسپيروز
3) بروسلوز
4) سنوروس سربراليس