سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و چهارم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و چهارم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک لايه آبدار غير همسو،‌ جهت جريان و جهت شيب هيدروليکي نسبت به هم چگونه است؟
1) بر هم منطبق نمي باشد.
2) بر هم منطبق مي باشد.
3) موازي مي باشد.
4) موازي خطوط هم پتانسيل مي باشد‌.

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضريب نشت در آبخوان هاي نشتي،‌ با کدام يک از پارامترهاي زير رابطه معکوس دارد؟
1) ضخامت لايه نيمه تراوا
2) قابليت انتقال آبخوان نشتي
3) هدايت هيدروليکي آبخوان نشتي
4) هدايت هيدروليکي لايه نيمه تراوا

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک آبخوان بابيلان منفي تعدادي چاه جديد بايد در آينده احداث گردد،‌ حريم چاه هاي جديد کدام گزينه است؟
1) 300 متر
2) 2 کيلومتر
3) خارج از محدوده آبخوان
4) بستگي به ميزان برداشت چاه هاي جديد دارد.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به ازاء پمپاژ يکسان،‌ شعاع موثر در کدام يک از آبخوان هاي زير بيشتر است؟
1) آزاد
2) تحت فشار
3) معلق
4) نشتي

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با کدام يک از پارامترهاي زير بهتر مي توان خصوصيات هيدروديناميک آبخوان کارستي را تعيين کرد؟
1) تراکم جريان هاي کانالي
2) تراک شکستگي و هدايت الکتريکي
3) دبي چشمه و هدايت الکتريکي  
4) دبي چشمه و تراکم شکستگي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فرآيند انحلال در سنگ آهک در کدام يک از شرايط زير بيشتر است؟
1) ضخامت کم و شکستگي عرضي
2) ضخامت کم و شکستگي طولي
3) ضخامت زياد و گسترش شکستگي عمودي
4) ضخامت زياد لايه رسوبي و توسعه شکستگي عرضي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پديده اي که نقش اصلي در انتقال آب بارندگي به آبخوان کارستي دارد را چه مي گويند؟
1) پليه
2) گرايک
3) فروچاله هاي کارستي
4) غار

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضريب فرود در يک چشمه کارستي صفر شده است،‌ کدام گزينه صحيح است؟
1) جريان افشان است.
2) جريان مجرايي است.
3) بده چشمه اشتباه اندازه گيري شده و ضريب فرود نمي تواند صفر باشد.
4) آب ورودي به آبخوان برابر آب خروجي از چشمه مي باشد.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عامل مهم ترين نقش را در تعيين جهت عمومي جريان آب در سازندهاي کارستي دارد؟
1) ارتفاع سطح آب در آبخوان
2) سطح اساس فرسايش
3) در جهت سطوح لايه بندي
4) در راستاي گسل هاي اصلي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با افزايش کدام پارامتر،‌ انحلال کليست در آبخوان افزايش مي يابد؟
1) اسيدآلي
2) درجه حرارت
3) کلرور کلسيم
4) منيزيم

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قاعده کارست شدگي در يک آبخوان کارستي آزاد،‌ بستگي به .............. دارد.
1) ارتفاع سطح ايستايي آبخوان
2) سنگ کف غيرقابل نفوذ
3) ميزان توسعه اپي کارست
4) ارتفاع مساوي با چشمه يا بيشتر از ارتفاع چشمه

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام کاني سازنده گوشته فوقاني واجد عناصر ناسازگار زيادتر است؟
1) ديوپسيد
2) اوليوين
3) انستاتيت
4) اسپينل

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آلکالي فلدسپار ريوليت داراي آلکالي پيروکسن يا آلکالي آمفيبول چه نام دارد؟
1) لاتيت
2) فونوليت
3) توسکانيت
4) ليپاريت

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از لامپروفيرهاي زير از انواع آلکالن هستند؟
1) مينت
2) ورژزيت
3) کامپتونيت
4) اسپسارتيت

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سيمان کربناته در ماسه سنگ ها مي تواند به کدام شکل ديده شود؟
1) پرکننده تکه اي درون حفرات
2) لامينه هاي نازک و جانشيني
3) پرکننده يکنواخت حفرات و کنکرسيون
4) همه موارد

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رخساره هاي جلوي رديف ترادف هاي ژوراسيک بالاي ايران مرکزي چه نام دارد؟
1) سازند اسفنديار
2) سازند قلعه دختر
3) سنگ آهک هاي گچ و پکتن دار
4) سازند بغمشاه

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دگرگوني هاي همدان - ملاير در ارتباط با فاز کوهزايي .............. و به سن .............. مي باشند.
1) سيمرين پيشين،‌ ترياس مياني
2) سيمرين مياني،‌ ترياس پسين ‌‌- ژوراسيک مياني
3) لاراميد،‌ کرتاسه پاياني
4) پيرنئن،‌ ائوسن پاياني

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در دامنه جنوبي البرز مرکزي رسوبات ..............
1) پالئوزوئيک و مزوزوئيک در اثر عملکرد راندگي اصلي جنوبي بر روي رسوبات ترشيري رانده شده اند.
2) پالئوزوئيک در اثر عملکرد راندگي البرز شمالي بر روي رسوبات ترشيري رانده شده اند.
3) مزوزوئيک در اثر عملکرد راندگي شمال تهران بر روي رسوبات ترشيري رانده شده اند.
4) ترشيري بر روي رسوبات پالئوزوئيک و مزوزوئيک رانده شده اند.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک معرف بارزترين ويژگي اقتصادي سازند شوريجه است؟
1) پوش سنگ
2) سنگ مخزن
3) سنگ منشاء و سنگ مخزن
4) سنگ مخزن و سنگ پوش

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضخامت پوسته بازالتي خزر جنوبي و سن تقريبي آن چيست؟
1) 40 - 35 کيلومتر،‌ پرکامبرين
2) 25 - 15 کيلومتر،‌ پيش از لياس
3) 20- 15 کيلومتر،‌ ژوراسيک
4) 9- 7 کيلومتر،‌ کرتاسه پسين

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آشکوب ساختاري سوم ايران در .............. روي داد و نتيجه آن به وجود آمدن .............. بوده است.
1) حد فاصل دو رخداد کالدونين و هرسي نين - به وجود آمدن دگر شيبي هاي عمده
2) زمان پيش از پرکامبرين پسين - دگر شکلي و تغيير در ليتولوژي سنگ هاي پرکامبرين
3) زمان پرکامبرين پسين تا ترياس مياني - نبودهاي رسوبي و ناپيوستگي هاي محلي
4) در حد فاصل دو رويداد سيمرين مياني و سيمرين پسين - فازهاي فرسايشي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک قديمي تر و داراي نهشته هاي تبخيري است؟
1) سازند گچال
2) سازند کهر
3) سري راور
4) سازند سلطانيه

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سن توده هاي نفوذي مونزونيتي تربت جام و گرانيت دوران به ترتيب کدام است؟
1) سيمرين پسين - هرسي نين
2) سيمرين مياني - پرکامبرين
3) سيمرين پيشين - کالدونين
4) هرسي نين - سيمرين مياني

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کپه داغ و کوه هاي خاور ايران دريا در .............. و در اثر عملکرد کوهزايي .............. براي هميشه عقب نشيني کرد؟
1) مرز کرتاسه - ترشيري،‌ لاراميد
2) پليوسن - پلئيستوسن،‌ پاسادنين
3) مرز تقريبي ائوسن - اليگوسن،‌ پيرنئن
4) ميوسن مياني،‌ استيرين

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پوسته اقيانوسي پالئوزوئيک در .............. وجود دارد و مربوط به اقيانوس .............. است.
1) مشهد - پالئوتتيس
2) اطراف کوچک قاره ايران مرکزي - پالئوتتيس اول
3) کرمانشاه - نئوتتيس اول
4) ناحيه مکران - نئوتتيس دوم

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آهک خليج،‌ سازند .............. را به دو واحد پاييني و بالايي تقسيم مي کند.
1) سروک
2) سورگاه
3) کژدمي  
4) گدوان

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سنگ هاي ژوراسيک بالايي ايران مرکزي در محيط هاي .............. انباشته شده اند.
1) درياي باز
2) فلات قاره
3) کولابي محصور
4) جلوي ريف،‌ ريف و پشت ريف

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در سازند سلطانيه،‌ .............. داراي فسفريت اند.
1) دولوميت مياني و شيل بالايي
2) شيل پاييني و شيل بالايي
3) شيل پاييني،‌ دولوميت مياني و شيل بالايي
4) دولوميت پاييني،‌ دولوميت مياني و دولوميت بالايي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ورق ايران (قاره سيمريد) متعلق به کدام ابر قاره بوده است؟
1) از پرکامبرين تا زمان حال گندوانايي
2) از پرکامبرين تا زمان حال اورازيابي
3) از پرکامبرين تا زمان باز شدن نئوتتيس اورازيابي و بعد از آن گندوانايي
4) از پرکامبرين تا ترياس مياني قاره گندوانا و بعد از آن قاره اورازيا

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام قسمت هاي ايران سنگ هاي پرکامبرين پسين - کامبرين پيشين خاستگاه ريفتي (کافتي) دارند؟
1) جنوب خاوري زون سنندج - سيرجان
2) اطراف خرده قاره ايران مرکزي
3) منطقه شمال کرمان - جنوب خاوري زاگرس
4) در بيشتر نواحي ايران،‌ حتي زاگرس،‌ سنگ هاي مذکور منحصر به انواع پلاتفرمي هستند.