سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فراگرد ارتباط به طور کلي مي خواهيم با گيرنده پيام چه نوع ارتباطي ايجاد نماييم؟
1) انتقال نگرش
2) انتقال آگاهي
3) اشتراک فکري
4) ايجاد رفتار سالم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از کلمات در مفهوم ارتباط،‌ مناسب تر است؟
1) تقليد
2) اشتراک فکري
3) اشتراک ذهني
4) تاثيرپذيري و نفوذ

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از دانشمندان در تعريف ارتباط به انتقال حافظه نيز اشاره داشته است؟
1) ميکي اسميت
2) مک براون
3) استيومن
4) رايت

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روشي را که معلم قبل از رفتن به کلاس براي انتقال مفاهيم علمي خود،‌ دانش پايه و علاقه فراگيران در نظر مي گيرد،‌ چه مي نامند؟
1) ارتباط احساسي
2) ارتباط ارادي
3) ارتباط انگيزشي
4) ارتباط غير ارادي

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارتباط چشمي بين معلم و دانش آموز را اصطلاحاً چه نوع ارتباطي مي دانند؟
1) کلامي
2) غيرکلامي
3) احساسي
4) تعقلي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارتباط يک طرفه چيست؟
1) انتقال از فرستنده به گيرنده و بالعکس
2) انتقال از فرستنده به جمع کثيري و بالعکس
3) انتقال از فرستنده شروع و به گيرنده ختم شود.
4) انتقال از تعدادي فرستنده به جمع کثيري گيرنده و بالعکس

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سمينار چه نوع ارتباطي محسوب مي شود؟
1) گروهي
2) فردي
3) ميان فردي
4) هيچ کدام

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارتباط بين انسان ها به چه معني است؟
1) انتقال معاني از طريق نمادها
2) ارتباط انسان ها اساس شکل گيري جوامع انساني به معناي غير واقعي است.
3) در جريان ارتباط بين انسان ها تنها دانسته ها،‌ نه عقايد،‌ نظرات و احساسات مورد تبادل قرار مي گيرند.
4) هر سه مورد صحيح است.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فقدان ارتباط به معناي چيست؟
1) فقدان ارتباط عملاً امکان پذير نيست.
2) اهميت ارتباط در عدم فقدان ارتباط است.
3) سکون نسبي در حيات انساني و مانعي در راه هر نوع تعالي اجتماعي است.
4) هر سه مورد صحيح است.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رابطه بين همگرايي و جريان ارتباط چگونه است؟
1) هر چه همگرايي بيشتر باشد جريان ارتباط بين آن ها موثرتر است.
2) هرچه همگرايي کمتر باشد جريان ارتباط بين آن ها موثرتر است.
3) رابطه اي وجود ندارد.
4) رابطه اي عميق و يک طرفه وجود دارد.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد «فراگرد»،‌ صحيح است؟
1) اجزا و عناصر يک فراگرد داراي کنش هاي متقابل نبوده و بر يکديگر تاثير نمي گذارند.
2) فراگرد ايستا است و پويا نيست.
3) فراگرد آغاز و پايان ندارد.
4) فراگرد آغز دارد ولي پايان ندارد.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارتباط بازتابي،‌ چگونه ارتباطي است؟
1) ارتباط برنامه اي است.
2) ارتباط معطوف به هدف است.
3) هدف از پيش تعيين شده ندارد.
4) هدف از پيش تعيين شده دارد.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارتباط احساس برانگيز،‌ چگونه ارتباطي است؟
1) فرآيند ارتباطي است که از طريق سخن برقرار نمي شود.
2) فرآيند ارتباطي است که در آن محتوا انتقال يافته است.
3) فرآيند ارتباطي است که از طريق نمادهاي گوناگون برقرار مي شود.
4) فرآيند ارتباطي هميشه موفق است.

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سيستم ارتباط غيرکلامي عبارت است از:
1) دريافت مطلق از سخنان مخاطب
2) ترکيبي است از تمامي سيستم هاي ارتباطي
3) دريافت حالتي در يک سخنراني از گوينده
4) درک متقابل گوينده و شنونده بدون توجه به محيط و رفتار غيرکلامي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انسان دور از جامعه چه ويژگي دارد؟
1) فاقد ارتباط نيست.
2) فاقد ارتباط است.
3) فاقد ارتباط نيست چون مي انديشد.
4) گزينه 2 و 3 درست است.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وقتي گفته مي شود: «يک بهورز پس از گذراندن دوره آموزشي ARI بتواند در مرکز بهداشت تعداد تنفس کودک را بشمارد.» تاکيد بر کدام نوع از اهداف است؟
1) آگاهي
2) رفتاري
3) کلي
4) ويژه

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد در حوزه تئوري هاي آموزش بهداشت،‌ صحيح است؟
1) متغير کلي تر از سازه است.
2) مفهوم کلي تر از سازه است.
3) سازه و متغير در يک رده هستند.
4) مفهوم،‌ سازه و متغير هر سه در يک رده هستند.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر فرد در انجام فعاليت بدني تحت تاثير دوستان خود باشد،‌ عامل تاثيرگذار بر رفتار او يک عامل .............. است.
1) اجتماعي
2) سازماني
3) بين فردي
4) درون فردي

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هنگامي که برنامه ريزي در آموزش بهداشت براساس بهره گيري از فرصت هاي مناسب در چارچوب فعاليت هايي که معمولاً مرتبط با بهداشت هم نيستند باشد،‌ از کدام نوع برنامه ريزي در آموزش بهداشت،‌ استفاده شده است؟
1) ضربتي
2) لحظه اي
3) مبتني بر نحوه عملکرد
4) مبتني بر مدت زمان اجرا

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از عوامل قادر کننده در الگوي پرسيد پروسيد،‌ چيست؟
1) دانش و نگرش مناسب از عوامل محيطي
2) وجود امکانات و آگاهي مربوط به آن
3) مهارت و دانش عوامل تاثيرگذار بر سلامتي
4) وجود امکانات و مهارت استفاده از آن

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مثلث رفتار،‌ محيط و فرد مربوط به کدام يک از تئوري هاي تغيير رفتار است؟
1) سالمندان
2) يادگيري اجتماعي
3) انتشار نوآوري ها
4) رفتار برنامه ريزي شده

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکان هاي آموزش بهداشت،‌ کجاست؟
1) مدارس
2) محيط هاي کاري
3) مراکز بهداشتي درماني
4) همه موارد

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مخاطبين آموزش بهداشت،‌ چه کساني هستند؟
1) افراد
2) گروه ها
3) افراد و گروه ها
4) سازمان

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف نهايي آموزش بهداشت،‌ چيست؟
1) تأمين رفتارهاي بهداشتي
2) ارتقاء آگاهي مردم در خصوص رفتارهاي بهداشتي
3) تصميم گيري آگاهانه در خصوص رفتارهاي بهداشتي
4) تغيير و ارتقاء نگرش مردم در خصوص رفتارهاي بهداشتي

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در هنگام آموزش بهداشت،‌ کدام يک از خصوصيات مخاطبين را بايد مورد نظر قرار داد؟
1) نژاد
2) فرهنگ و قوميت
3) وضعيت اجتماعي اقتصادي
4) همه موارد

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مرکز ثقل آموزش بهداشت،‌ چيست؟
1) تغيير باور
2) تغيير آگاهي
3) تغيير رفتار
4) تغيير نگرش

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مدل اعتقاد بهداشتي در کدام يک از موارد زير کاربرد بهتري دارد؟
1) روان درماني
2) ايمن سازي
3) پيشگيري ثانويه
4) نرم هاي اجتماعي

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مناسب ترين شيوه آموزشي براي خود کفايتي،‌ کدام است؟
1) نمايش
2) ايفاي نقش
3) چهره به چهره
4) فيلم ويدئويي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با کدام روش،‌ بهتر مي توان شدت درک شده در مدل اعتقاد بهداشتي را احصاء نمود؟
1) پانل
2) سخنراني
3) فيلم ويدئويي
4) بحث گروهي

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از جملات ذيل،‌ صحيح است؟
1) قصد رفتاري لازم نيست.
2) قصد رفتاري مقدم بر رفتار است.
3) قصد رفتاري مقدم بر نگرش است.
4) قصد رفتاري هدف کليه برنامه هاي آموزش سلامت است.