سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ماده موجب مهار بيوسنتز پروتئين در يوکاريوت ها مي شود ولي در پروکاريوت ها تاثير ندارد؟
1) پورمايسين
2) ريفامپيسين
3) اکتينومايسين
4) سيکلوهگزيميد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اسيد لاکتيک مي تواند سوبستراي کدام يک از راه هاي متابوليسمي زير باشد؟
1) گليکوليز
2) سيکل کربس
3) گليکوژنز
4) گلوکونئوژنز

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فعاليت ليپوپروتئين ليپاز در شرايط ناشتايي ................
1) افزايش مي يابد.
2) بدون تغيير مي ماند.
3) کاهش مي يابد.
4) تابع ميزان توليد VLDL است.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام هورمون در تنظيم کلسيم خون شرکت دارد؟
1) کلسي تونين
2) پاراتورمون
3) 1 و 25 دي هيدروکسي کله کلسيفرول
4) هر سه مورد

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تيمين دايمر معمولاً بين کدام تيمين ها ايجاد مي شود؟
1) دو تيمين مجاور روي يک رشته DNA
2) دو تيمين که تا حدودي روبروي هم در دو رشته باشند.
3) تيمين هاي مولکول RNA که در مجاورت DNA باشند.
4) هر سه مورد

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيان کدام آنزيم زير توسط سوبسترا القا مي شود؟
1) لاکتاز
2) آميلاز
3) تريپسينوژن
4) تري گليسريداز

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با مصرف قند نيشکر فعاليت کدام آنزيم در بدن افزايش مي يابد؟
1) اينورتاز
2) ساکاراز
3) بتا فروکتوزيداز
4) هر سه مورد

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محصول دفعي حاصل از کاتابوليسم باز آلي آدنين در کوسه ماهي کدام است؟
1) اوره
2) اسيد اوريک
3) آلانتوئين
4) اسيد آلانتوئيک

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام ليپيــد زير تــرکيــب ما در جهت بيوسنتز فسفــوليپيــدها و تــري گليسريدهاست؟
1) دي گليسريد
2) مونوگليسريد
3) اسيد فسفاتيديک
4) فسفاتيديل کولين

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ورود گلوکز به کدام سلول زير نياز به انسولين ندارد؟
1) عضله اسکلتي
2) گلبول قرمز
3) سلول چربي
4) سلول بافت پوششي روده

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اختلال در کدام آنزيم زير با بروز هيپوگليسمي شديدتري همراه است؟
1) انولاز
2) هگزوکيناز
3) پيرووات کيناز
4) گلوکز -6- فسفاتاز

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فراواني بروز کتوز در کدام حيوان بيشتر است؟
1) اسب
2) سگ
3) گاو
4) موش

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که توله سگي با خوردن شير دچار استفراغ هاي شديد شود احتمالاً کدام يک از اختلالات بيوشيميايي زير وجود دارد؟
1) نقص گالاکتو کيناز
2) نقصان آنزيم گالاکتوز - 4- اپي مراز
3) کمبود گالاکتوز - 1- فسفات اوريديل ترانسفراز
4) هر سه مورد

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آنزيم زير شکل زيموژني ندارد؟
1) آنتروکيناز
2) تريپسين
3) الاستاز
4) کيموتريپسين

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام اسيد چرب زير توانايي توليد قند را دارد؟
1) 12 کربنه
2) 14 کربنه
3) 15 کربنه
4) 16 کربنه

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شروع بيوسنتز هم کدام منطقه زير است؟
1) سيتوزول
2) ميتوکندري
3) ميکروزوم
4) پراکسي زوم

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد زير محصول متابوليسم تريبتوفان نيست؟
1) آدرنالين
2) سروتونين
3) ملاتونين
4) 5- هيدروکسي اندول استيک اسيد

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منشا يکي از ازت هاي اوره اسيد آمينه ................ است.
1) ليزين
2) آرژينين
3) اسيد آسپارتيک
4) اسيد گلوتاميک

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تفاوت اصلي بيوسنتز اسيدهاي چرب در پستان يا کبد مربوط به کدام آنزيم زير است؟
1) دآسيلاز
2) کتوآسيل نستاز
3) کتوآسيل ردوکتاز
4) دهيدروآسيل ردوکتاز

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نتيجه تاثير هورمون گلوکاگن بر روند گليکوژنوليز عضله اسکلتي کدام يک از آنزيم هاي زير پيش از ساير آنزيم ها فعال مي شود؟
1) فسفريلاز
2) فسفريلازکيناز
3) فسفوکيناز
4) پروتئين کيناز

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آهن در کدام حالت زير پايدارترين فرم خود را دارد؟
1) فريتين
2) ترانسفرين
3) هموسيدرين
4) آهن آزاد در پلاسما

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در هر مولکول هموگلوبين چند اتم آهن وجود دارد؟
1) 1 اتم
2) 4 اتم
3) 6 اتم
4) در حالت سلامت فاقد آهن مي باشد.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از موارد زير ميزان TIBC سرم بيشتر است؟
1) کم خوني فقر آهن
2) کم خوني ناشي از کمبود روي
3) کم خوني هموليتيک مربوط به بابزيوز
4) کم خوني ناشي از بيماري هاي عفوني مزمن

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ماده ضد انعقاد درون زاد کدام است؟
1) سيترات
2) هپارين
3) EDTA
4) اکسالات مضاعف آمونيم و پتاسيم

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از هورمون هاي زير اثر مهاري بر رده اريتروييدي دارند؟
1) استروژن
2) تيروکسين
3) تستوسترون
4) هورمون رشد

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي تشخيص کم خوني حقيقي از کم خوني نسبي کدام آزمايش توصيه مي شود؟
1) تعيين هماتوکريت
2) شمارش اريتروسيت ها
3) اندازه گيري هموگلوبين
4) اندازه گيري پروتئين تام

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تابلـو خـوني گـربه در زمان استرس کدام تغييرات زير را نشان مي دهد؟
1) نوتروفيلي خفيف همراه با لنفوسيتوز
2) نوتروپني شديد همراه با لنفوسيتوپني
3) نوتروپني خفيف همراه با لنفوسيتوز و مونوسيتوپني
4) نوتروفيلي بسيار شديد همراه با لنفوسيتوپني و مونوسيتوز خفيف

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اختلالات عملکــردي معده گوشت خواران کدام يک از انواع کم خوني ها ممکن است ايجاد گردد؟
1) تالاسمي
2) آنمي فقر آهن
3) آنمي هموليتيک
4) آنمي مگالوبلاستيک به همراه آنمي فقر آهن

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام مورد زير ميزان آهن در بدن افزايش مي يابد؟
1) آنمي آپلاستيک
2) آنمي هموليتيک حاد
3) کمبود اسيد فوليک
4) هر سه مورد

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ماهیت هينزبادي ................ است.
1) بقاياي هسته
2) گنجيدگي هاي ويروسي
3) هموگلوبين رسوب کرده
4) شبکه آندوپلاسميک خشن