سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نهم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – داوطلبان و ذي نفعان چگونه بر برگزاري رويدادهاي ورزشي اثر مي گذارند؟
1) به صورت رسمي
2) سازمان نيافته
3) سازمان يافته
4) مشترک و هماهنگ

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه جزو روش هاي درآمد متغير وتضمين نشده براي برگزاري رويدادهاي ورزشي محسوب نمي شود؟
1) بودجه اختصاصي
2) تعداد مسابقات
3) تعداد تماشاگران
4) فعاليت هاي بازرگاني

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هنگامي که مديريت يک رويداد ورزشي کوچک،‌ مسابقات ورزشي را از 7 رشته به 5 رشته کاهش مي دهد،‌ از کدام استراتژي استفاده کرده است؟
1) ترکيبي  
2) رشد
3) ثبات
4) دفاعي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از روش هاي ارزشيابي در برگزاري رويدادهاي ورزشي بزرگ نيست؟
1) توسعه رشته هاي ورزشي
2) وضعيت گردشگري
3) توسعه فرهنگ ورزشي
4) تجزيه و تحليل اثر اقتصادي

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – خريد به صورت ................ از شيوه هاي مقرون به صرفه در استفاده مفيد از تجهيزات ورزشي است.
1) مزايده و اجاره
2) مناقصه و استفاده مشترک
3) مناقصه و اجاره
4) مزايده و استفاده مشترک

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ساختار سازماني و نوع مديريت در برگزاري يک رويداد ورزشي کوچک معمولاً چگونه است؟
1) تخت و تفويض اختيار بالا
2) تخت و تصميم گيري مشارکتي
3) تخت و مديريت متمرکز
4) تخت و مديريت غير متمرکز

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حمايت مالي از ورزش در کدام يک از عناصر آميخته بازاريابي قرار دارد؟
1) ترفيع
2) محصول
3) قيمت
4) مکان

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت درباره رابطه ورزش،‌ توريسم و اوقات فراغت درست است؟
1) توريسم و اوقات فراغت،‌ زيرمجموعه ورزش است.
2) ورزش و توريسم،‌ بخشي از اوقات فراغت است.
3) ورزش و اوقات فراغت،‌ بخشي از توريسم است.
4) ورزش،‌ فعاليتي مستقل از توريسم و اوقات فراغت است.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اندازه گيري اثربخشي سازمان هاي ورزشي،‌ استفاده از رويکرد نيل به هدف براي چه سطحي از ورزشي مناسب است؟
1) آموزشي و تربيتي
2) حرفه اي و همگاني
3) حرفه اي و نخبه
4) همگاني و تفريحي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کانـــون هواداران تيم هاي ورزشي،‌ جـــزو چه گروهي از ســازمان هاي داوطلب قرار مي گيرند؟
1) سازمان داوطلب مولد براي اعضا
2) سازمان داوطلب مبتني بر لذا از عملکرد
3) سازمان داوطلب مولد براي ديگران
4) سازمان داوطلب مبتني بر معاشرت پذيري

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام اقدام در حفظ ايمني و نظم رويدادهاي ورزشي به قبل از مسابقه مربوط مي شود؟
1) بازرسي بدني
2) مقررات بليت فروشي
3) هدايت جمعيت
4) کنترل خروج افراد

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از واحدهاي زير در مسابقات ورزشي به ترتيب داراي نقش ايمني،‌ فرهنگي و نظارتي هستند؟
1) حمل و نقل،‌ ارتباطات و انتظامات
2) فني،‌ اسکان و انتظامات
3) انتظامات،‌ ارتباطات و حمل و نقل
4) ارتباطات،‌ فني و انتظامات

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک جزو هزينه هاي سرمايه اي و غيرمستقيم در برگزاري رويدادهاي ورزشي محسوب نمي شود؟
1) اجاره فضا
2) خريد تجهيزات
3) احداث سالن
4) دستمزد داوران

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از سطوح سازماني،‌ تصميم گيري بيشتر حاصل روابط قدرت و سياست است؟
1) فوقاني
2) عملياتي
3) سرپرستي
4) مياني

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مدل هاي پويا و ارگانيک ساختار سازماني محسوب مي شود؟
1) ساده و بوروکراسي ماشيني
2) ساده و بوروکراسي حرفه اي
3) ساده و ادهوکراسي
4) ادهوکراسي و بوروکراسي حرفه اي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حيطه نظارت مدير يک رويداد ورزشي درون دانشگاهي و المپياد دانشجويي کشوري به ترتيب چقدر است؟
1) وسيع و نامحدود
2) نامحدود و باريک
3) محدود و وسيع
4) وسيع و محدود

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام نظريه بر رهبري عمل گرا تاکيد نشده است؟
1) رهبري کاريزماتيک
2) الگوي رهبر مشارکتي
3) الگوي رهبري فيدلر
4) رهبري وضعيتي هرسي و بلانچارد

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تامين بودجه هيات هاي ورزشي توسط اداره کل ورزش و جوانان استان چه نوع وابستگي را نشان مي دهد؟
1) متوالي  
2) متقابل
3) ترتيبي
4) مشترک

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از ابعاد اصلي الگوي ويژگي هاي شغلي نيست؟
1) شرح کار
2) بازخورد
3) اهميت کار
4) هويت کار

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انگيزش بر مبناي نظريه انتظار،‌ کدام الگو را در بر نمي گيرد؟
1) رابطه تلاش - عملکرد
2) رابطه تلاش - پاداش
3) رابطه پاداش - هدف
4) رابطه عملکرد - پاداش

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در برنامه ريزي جامع تاکيد بر ................ است،‌ در حالي که در برنامه ريزي عملياتي تاکيد بر ................ است.
1) کارايي،‌ راندمان
2) اثربخشي،‌ بازدهي
3) اثربخشي،‌ کارايي
4) کارايي،‌ اثربخشي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام مورد روايي و پايايي نقش اساسي دارد؟
1) برنامه ريزي استخدامي
2) آزمون هاي استخدامي
3) ارزشيابي مشاغل
4) طبقه بندي مشاغل

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد بر اين فرض استوار است که براي ايجاد انگيزه در کارکنان بايد نياز به توفيق،‌ شناخت،‌ مسئوليت پذيري و رشد و کمال را در آن ها برآورده ساخت؟
1) غني سازي شغل
2) چرخش شغل
3) توسعه شغل
4) مهندسي مجدد شغل

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين مساله در مدل «پورتر و لاولر»،‌ عملي است که ................ عملکرد اتفاق مي افتد.
1) بدون درنگ از
2) بعد از
3) قبل از
4) هم زمان با

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در طبقه بندي سطح دوم بولدينگ کدام سيستم قرار دارد؟
1) هم پاياني
2) سابرنتيک
3) ساختار
4) متحرک

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظريه هاي کلاسيک مديريت بر کدام مفهوم بيشتر تاکيد شده است؟
1) اثربخشي و انسان اقتصادي
2) کارآيي و انسان اقتصادي
3) کارآيي و روابط انساني
4) کارآيي و انسان غير اقتصادي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از شرايط زير رفتار سياسي مدير بيشتر مي شود؟
1) ريسک
2) اطمينان
3) مخاطره
4) عدم اطمينان

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در شرايطي که مفروضه هاي تي استيودنت همبسته و مستقل وجود نداشته باشد؛ براي مقايسه تفاوت هاي بين گروهي به ترتيب از کدام روش آماري معادل غير پارامتريک زير استفاده مي شود؟
1) مجذور کاي و ويل کاکسون
2) ويل کاکسون و يوي من ويتني
3) کروسکال واليس و يوي من ويتني
4) مجذور کاي و کوسکال واليس

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مشکل با ساختار ................ در سطح ................ سازمان و به صورت تصميم برنامه ريزي شده حل مي شود.
1) بد - پايين  
2) خوب - بالاي
3) خوب - پايين
4) بد - بالاي

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «CPM» در کدام يک از موارد زير کاربرد دارد؟
1) رهبري
2) برنامه ريزي
3) ارزيابي
4) سازماندهي