سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و ششم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و ششم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کم خطـــرترين و رايج ترين ملين براي درمـــان انباشتگي ساده روده هاي بزرگ اسب کدام است؟ 
1) اسفرزه
2) پارافين
3) سولفات سديم
4) سولفات منيزيم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي رفع نفخ شديد روده هاي بزرگ در اسب از کدام روش استفاده مي شود؟
1) داروهاي ضد نفخ
2) پارافين و ضد درد
3) ضد درد و بعد تروکار
4) تروکار و بعد ضد درد

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انسداد مري ناشي از مواد غذايي در اسب بيشتر در کدام ناحيه از مري رخ مي دهد؟
1) قاعده قلب و کارديا
2) تمام طول مري بدون توجه به محل
3) محل ورودي قفسه صدري و کارديا
4) محل ورودي قفسه صدري و قاعده قلب

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عمــل آروغ و خــروج گــاز به دنبــال کـــدام يک از حرکات شکمبه نگاري رخ مي دهد؟
1) حرکات اوليه
2) حرکات ثانويه
3) حرکات اوليه و حرکات ثانويه
4) رفلکس بسته شدن ناودان مري

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک در پريتونيت حاد منتشر صحيح است؟
1) انحراف به چپ دژنراتيو
2) لوکوپني و لنفوسيتوز
3) انحراف به چپ رژنراتيو
4) لوکوپني و نوتروفيلي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اتيولوژي انباشتگي تغذيه اي شيردان کدام درست است؟
1) تغذيه با کاه فراوان
2) تغذيه با يونجه خشک
3) خوردن کنسانتره فراوان
4) تغذيه با سيلوي خشبي فراوان

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين عوامل اتيولوژيک ايجادکننده استوماتيت در گوسفند از کدام نوع هستند؟
1) شيميايي
2) ناشناخته
3) باکتريايي
4) ويروسي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پلي آنسفالومالاسي مشاهده شده در اسيدوز لاکتيک شکمبه در نشخوارکنندگان ناشي از چيست؟
1) کمبود تيامين
2) توليد بيش از حد اسيد لاکتيک
3) توليد هيستامين فراوان در شکمبه
4) فشار اسمزي بالاي توليد شده در مغز

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از گزينه هاي زير در احتمال بروز پريکارديت تروماتيک در اثر نفوذ جسم فلزي از منشاء نگاري مهم تر مي باشند؟
1) زايمان و حرکت در سراشيبي
2) انتهاي آبستني و زايمان
3) فعاليت شديد بدني و توليد بالا
4) حرکت در سراشيبي و فعاليت بدني

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عامل اصلي و نوع ضايعه پوستي در امپتيگو در دام ها کدام است؟
1) استرپتوکوک،‌ وزيکول
2) استرپتوکوک،‌ پاپول
3) استافيلوکوک،‌ وزيکول
4) استافيلوکوک،‌ پاپول

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علوفه غير نفاخ داراي ماده اي به نام تانن است که سبب .............. مي شود.
1) ترسيب ذرات کلروفيل
2) ترسيب پروتئين محلول گياهي
3) ترسيب پروتئين غيرمحلول گياهي
4) شناور شدن پروتئين غيرمحلول گياهي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کنترل جمعيت باکتري ها در شکمبه به عهده .............. است.
1) مخمرها
2) قارچ ها
3) تک ياخته ها
4) تک ياخته ها و قارچ ها

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شايع ترين نئوپلاسم چشم در اسب کدام است؟
1) سارکوييد
2) لنفوسارکوم
3) فيبروسارکوم
4) کارسينوم سلول هاي خاردار

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علت نشانه هاي تحريکي در نارسايي کبد کدام يک از موارد زير است؟
1) کمبود گلوکز در خون
2) افزايش آمونياک در خون
3) افزايش نمک هاي صفراوي در خون
4) افزايش رنگدانه هاي صفراوي در خون

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شير جانشين شونده (شيرخشک) در تغذيه گوساله ها به چه نسبتي با آب بايستي مخلوط شود؟
1) به نسبت مساوي
2) يک قسمت شير و دو قسمت آب
3) يک قسمت شير و نه قسمت آب
4) يک قسمت شير و پنج قسمت آب

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فلکسورال سبوره در کدام دسته از گاوها متداول تر است؟
1) نژاد شيري جوان
2) نژاد شيري مسن
3) نژاد گوشتي جوان
4) نژاد گوشتي مسن

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاهش تصفيه گلومرولي در گاو سبب .............. مي شود.
1) هيپرفسفاتمي و هيپرکلسمي
2) هيپرفسفاتمي و هيپوکلسمي
3) هيپوفسفاتمي و هيپوکلسمي
4) هيپوفسفاتمي و هيپرکلسمي

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آبسه هاي هيپوفيز در گوساله ناشي از کدام يک از موارد زير است؟
1) گسترش عفونت به مغز از طريق خون
2) گسترش عفونت به مغز از راه عصب بويايي
3) گسترش عفونت به مغز از طريق شاخ بري
4) گسترش عفونت به مغز از طريق اوتيت مياني

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين عامل مستعدکننده براي سيستيت کدام است؟
1) رکود ادرار در مثانه
2) تروما به جدار مثانه
3) نفريت آمبوليک
4) حضور باکتري در مثانه

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از عوامل زير با آتروفي ويلي هاي روده موجب اسهال مي شوند؟
1) کوکسيديا
2) اشرشياکلي
3) روتا ويروس
4) کريپتوسپوريديوم

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ديگوکسين دارويي .............. است.
1) اينوتروپ مثبت
2) اينوتروپ منفي
3) کرونوتروپ مثبت
4) کرونوتروپ منفي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري هاي عفوني زير منجر به ميوکارديت و ضربان زودرس قلبي مي شود؟
1) سل
2) لوکوز
3) تب برفکي
4) سالمونلوز

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – احتمال رخداد آندوکارديت دريچه  اي در گاو در کدام دريچه بيشتر است؟
1) آئورتيک
2) تريکوسپيد
3) ميترال
4) پولمونيک

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نارسايي احتقاني قلب چپ کدام يک رخ مي دهد؟
1) آسيت
2) آنازارک
3) ادم ريوي
4) کبد جوز هندي

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از اختلالات زير اکسيژن درماني در بهبودي علايم بيماري موثر است؟
1) آمفيزم ريوي
2) هيپوکسي آنميک
3) هيپوکسي هيستوتوکسيک
4) هيپوکسي ناشي از رکود خون

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير مي تواند به تب غير عفوني منجر شود؟
1) هيپرترمي
2) گرمازدگي
3) بيماري کتو در اسب
4) هموگلوبينوري پس از زايش

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تشخيص انباشتگي شيردان به هنگام مشاهده به کدام ناحيه از دام بايستي توجه نمود؟
1) يک چهارم پاييني راست
2) يک چهارم بالايي راست
3) نيمه راست شکم
4) ناحيه بين جناغ تا ناف

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام جرم باکتريايي است که به طور طبيعي مي تواند در جيب حلقي اسب وجود داشته باشد؟
1) اشرشياکلي
2) استرپتوکوکوس اپيدرميس
3) استرپتوکوکوس زئواپيدميکوس
4) استرپتوکوکوس اکوئي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بافتي که دچار ادم است در ملامسه چه قوامي دارد؟
1) سفت
2) خميري
3) مواج
4) ارتجاعي

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دامي دچار ديسمتريا است. به کدام يک از اختلالات زير مشکوک مي شويد؟
1) ضعف مفرط
2) جراحات مخچه
3) جراحات نخاع
4) جراحات مغز