سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر «اسکينر»،‌ کدام يک از عوامل در کنترل رفتارهاي نابهنجار نقش دارد؟
1) تقويت به موقع و با ثبات رفتار
2) تقويت رفتارهاي مورد نظر
3) تقويت هاي اجتماعي و ايجاد رابطه مناسب
4) استفاده از تقويت کننده هاي اوليه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اين که ارگانيسم ها نسبت به اموري شرطي مي شوند که از پيش نسبت به آن آمادگي دارند،‌ اساس کدام مفهوم است؟
1) رفتار خرافي
2) دام غريزي
3) شرطي شدن کلاسيک
4) واکنش هاي ويژه نوع

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ديويي و طرفداران مکتب کارکردگرايي در پي آن بودند که:
1) اطلاعات لازم را در اختيار دانش آموزان قرار دهند تا با پردازش آن ها به حل مسائل توفيق يابند.
2) دانش آموزان را با مسائل مواجه سازند تا با استفاده از شهود و بصيرت طبيعي مسائل را حل کنند.
3) فنوني در روان شناسي تربيتي تهيه کنند که در حل مسائل زندگي واقعي کاربرد داشته باشد.
4) با استفاده از روش هاي آزمايش و خطا،‌ دانش آموزان را براي حل مسائله تربيت کنند.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير،‌ جزء ويژگي هاي طرحواره ها محسوب نمي شوند؟
1) معمولاً نمودهاي صحيح و کاملي از پديده ها هستند.
2) شخصي و منحصر به فرد هستند.
3) مبتني بر دانش کلي و تجارب ما از جهان هستند.
4) توصيف هاي ساده اي را براي پديده هاي پيچيده ارائه مي کنند.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظر «وراي و لويس» کدام يک از موارد جزء ويژگي هاي مهم نظريه يادگيري ساختن گرايي محسوب نمي شود؟
1) يادگيري فرايندي اجتماعي است.
2) يادگيري فرايندي فردي است.
3) يادگيري فرايندي موقعيتي است.
4) يادگيري فرايندي فراشناختي است.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظريه رسکورلا،‌ شرطي شدن وارونه،‌ شکلي از شرطي سازي است که در آن ..............
1) CS به دنبال US اتفاق مي افتد.
2) CS بدون همراهي US اتفاق مي شود.
3) CS علامت خبردهنده US است.
4) بين CS و US رابطه غيرآگاهي دهنده اي وجود دارد.

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فرض اصلي در يادگيري در حدّ تسلط کدام است؟
1) امکانات مناسب
2) هدف هاي رفتاري
3) آموزش اثر بخش
4) زمان کافي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظريه تولمن،‌ تاييد انتظار ..............
1) از يادگيري زدايي جلوگيري مي کند و به آخرين رفتار وابسته است.
2) نوعي فرضيه سازي است و به رفتار آشکار وابسته است.
3) يک فرآيند شناختي است که نيازي به رفتار آشکار ندارد.
4) همانند تقويت با نياز فيزيولوژيکي ارگانيسم در ارتباط است.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق اصول يادگيري مغز محور کدام يک از موارد نادرست است؟
1) جست و جو براي معني،‌ فعاليتي آموختني است.
2) ياديگري،‌ فرايندي تحولي است.
3) جست و جو براي معنا از طريق الگوسازي اتفاق مي افتد.
4) هيجان ها براي الگوسازي از اهميت زيادي برخوردارند.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد در خصوص يک کلاس درس سازنده گرايي اجتماعي صادق نيست؟
1) معلم و دانش آموزان «آموزش دهنده و يادگيرنده» هستند.
2) تعامل اجتماعي در کلاس زياد مي شود.
3) يک جهت گيري مهم در کلاس درس «ساختن معناي فردي» است.
4) معلمان از نزديک بر موضع،‌ انديشه و احساس دانش آموزان نظارت مي کنند.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصل «هم تواني تجربي» يعني ..............
1) ياديگري موفقيت آميز به پيش آمادگي جاندار براي رفتار کردن به گونه اي خاص بستگي دارد.
2) رسيدن به برداشتي درست از يادگيري براساس تاريخ تکاملي ارگانيسم
3) ناديده گرفتن پيشينه تکاملي جانداران و تعميم اصول يادگيري از گونه اي جانداري به گونه اي ديگر
4) وجود عوامل محيطي و اجتماعي در يک دوره زماني مناسب جهت دستيابي به سازگاري هاي مختلف در يک گونه جاندار

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد جزء نقاط اشتراک پياژه و گشتالت محسوب نمي شود؟
1) اثرگذاري تجارت قبلي بر تجارب بعدي
2) ماهيت تحولي توانايي سازمان دهي فرد
3) خاصيت انگيزشي داشتن عدم تعادل
4) نياز ذاتي براي تعادل رواني

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شنيدن داستان هايي که در آن فقرا براي کاهش گرسنگي سنگ به شکم مي بسته اند،‌ يادآور کدام بخش از نظريه «هال» مي باشد؟
1) محرک هاي وابسته به سائق
2) مجاورت و کاهش سائق
3) کاهش سائق گرسنگي
4) کاهش محرک سائق گرسنگي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از جملات زير درست نيست؟
1) نيمکره منطقي در اغلب افراد همان نيمکره چپ است.
2) نيمکره گشتالت در اغلب افراد همان نيمکره راست است.
3) دو نيمکره مغز اطلاعات را به روش هاي مختلفي پردازش مي کنند.
4) افرادي که نيمکره چپ مغز آن ها غالب است در يادگيري خود يک رويکرد غيرخطي اتخاذ مي کنند.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تفاوت دو ديدگاه ساختارگرايي و کارکردگرايي در چيست؟
1) اولي به فايده هشياري اهميت مي دهد،‌ دومي به ماهيت آن
2) اولي به ماهيت هشياري توجه دارد،‌ دومي به فايد آن
3) دومي بيشتر شبيه به روان شناسي محرک - پاسخي است.
4) اولي بيشتر شبيه به روان شناسي شناختي است.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اين گزاره که «هر موضوعي را به هر کودکي در هر سني به روشي معقول مي توان آموخت.»،‌ نشان مي دهد که:
1) بايد منتظر آمادگي طبيعي ماند.
2) رسش از مباني رشد کودک است.
3) آمادگي قابل آموزش دادن است.
4) آمادگي به نگهداري ذهني مربوط است.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بنجامين بلوم،‌ استعداد را چگونه تعريف مي کند؟
1) مدت زماني که هر دانش آموز يا گروه هاي همگني از دانش آموزان کلاس براي يادگيري مطلبي نياز دارند.
2) مجموعه اي از توانايي هاي موروثي است که قبل از تولد تعيين شده و غيرقابل دستکاري است.
3) سطحي از توانايي حل مساله است که به صورت مستقل توسط دانش آموزان يا گروه هاي همگني از دانش آموزان قابل حصول است.
4) نه به عنوان امري ثابت،‌ بلکه به منزله امري متغير،‌ نه به عنوان امري سازگار با هم،‌ بلکه به عنوان امري متناقض تفسير مي شود.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف اصلي در راهبرد آموزش مستقيم چيست؟
1) افزايش زمان آموزش
2) افزايش زمان يادگيري
3) کاهش زمان يادگيري
4) کاهش زمان آموزش

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظريه «پياژه»،‌ کدام يک از روش هاي آموزش قابل توصيه است؟
1) سخنراني
2) فعال
3) برنامه اي
4) شهودي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روش زير با کدام يک از روش هاي آموزشي دو زبانه همخوان است؟ «آموزش خواندن و يادگيري ساير مطالب درسي به دانش آموزان به زبان بومي آن ها و زان دوم (مثلاً انگليسي) در زمان هاي مختلف روز»
1) دو زبانه دوتايي
2) دو زبانه انتقالي
3) دو زبانه همايند شده
4) غرقه شدن در زبان دوم

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام متفکر طرفدار روش هاي آموزش مبتني بر ديالوگ نيست؟
1) مارتين بوبر
2) پائولو فريره
3) بي. اف. اسکينر
4) هانس گئورگ گادامر

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با استناد به نظريه گاتري،‌ مطلوب است در فرآيند آموزش:
1) به پاسخ نادرست يادگيرنده،‌ پاسخ درست داده شود.
2) به پاسخ نادرست يادگيرنده،‌ بازخورد فوري داده شود.
3) يادگيرنده،‌ آخرين پاسخ را تکرار کند.
4) پاسخ درست يادگيرنده تقويت شود.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظريه آموزشي انعطاف پذيري شناختي اسپيرو و همکاران:
1) بايد از ساده سازي بيش از اندازه محتواي آموزشي اجتناب کرد،‌ زيرا اين کار مانع انتقال آموخته ها مي شود.
2) بايد محتواي آموزشي را بيش از اندازه پيچيده کرد،‌ زيرا انعطاف پذيري شناختي يادگيرنده را بيشتر مي کند.
3) بايد محتواي آموزشي را بيش از اندازه ساده کرد،‌ زيرا فرايند يادگيري را تسهيل مي کند.
4) بايستي محتواي آموزشي از ساده به پيچيده طراحي و ارائه شود تا يادگيري تسهيل شود.

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معلم در برخورد با فراگيران کدام مرحله رشد شناختي،‌ به منظور کاهش خودمحوري،‌ فراگيران را در تعاملات اجتماعي وارد مي کند و از آن ها مي خواهد مقايسه هايي مانند بزرگ تر،‌ پهن تر،‌ سنگين تر و طولاني تر را انجام دهند؟
1) مرحله عملياتي صوري
2) مرحله حسي حرکتي
3) مرحله تفکر عملياتي عيني
4) مرحله تفکر پيش عملياتي

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مفروضه هاي زيربنايي نظريه آموزشي ترغيبي پورکي و نواک،‌ (2008) کدام اند؟
1) ترغيب،‌ تعمد،‌ تلاش،‌ زمان،‌ امکانات
2) انگيزش،‌ احترام،‌ اعتماد،‌ ترغيب
3) انگيزش،‌ استعداد،‌ تلاش،‌ رغبت،‌ خوش بيني  
4) احترام،‌ اعتماد،‌ مراقبت،‌ خوش بيني،‌ تعمد

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به نظر اريکسون،‌ کودک بعد از همانندسازي با والد همجنس و فايق آمدن بر مشکلات کدام مرحله است که اگر به ساختن و انجام کارها تشويق شود و براي کوشش هايش تحسين شود،‌ نتايج مثبت حاصل مي شود؟
1) مرحله ابتکار در برابر احساس گناه
2) مرحله کمال در برابر نا اميدي
3) مرحله سازندگي در برابر احساس حقارت
4) مرحله هويت يابي در برابر آشفتگي نقش

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعريف مالکوم نولز از آندراگوژي به عنوان «هنر و علم کمک به بزرگسالان براي يادگيري» از چه رويکردي در تدريس حمايت مي کند؟
1) رويکرد تدريس (آموزش) برنامه اي
2) رويکرد تدريس تسهيل کننده
3) رويکرد تدريس موضوعي (موضوع محور)
4) رويکرد تدريس تعليمي (انتقال محتوايي)

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تئوري «انضباط قاطع» ارائه شده توسط لي کانتر،‌ در مديريت و کنترل کلاس طرفدار چه رويکردي است؟
1) رويکرد عدم مداخله گرا (با تاکيد بر بي طرفي و کم رنگي نقش معلم)
2) رويکرد تعامل گرا (با تاکيد بر تعامل معلم و دانش آموزان)
3) رويکرد انسان گرا (با تاکيد بر نقش اصلي فراگير)
4) رويکرد مداخله گرا (با تاکيد بر نقش اصلي معلم)

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر معلمي بخواهد «آموزش برنامه اي» را در کلاس خود پياده کند،‌ لازم است کدام يک از مراحل را به کار بندد؟
1) تعيين رفتار پاياني و مراحل ارائه آن
2) ثبات در تقويت و تنبيه رفتارها
3) متناسب ساختن ميزان تقويت و تنبيه
4) توجه به ساختار موضوع و تقسيم آن به قدم هاي کوچک

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اليوت آيزنر،‌ استفاده از کدام الگوي ارزشيابي را براي ارزيابي برنامه هاي درسي (تصويب شده،‌ اجرا شده،‌ کسب شده) پيشنهاد مي کند؟
1) الگوي ارزيابي هدف آزاد
2) الگوي مبتني بر نظر خبرگان
3) الگوي ارزيابي تحقق هدف ها
4) الگوي اعتبارسنجي (اعتبار بخشي)