سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و دوم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و دوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جمله «اطلاعات چيزي نيست که مي گويي،‌ بلکه آن چيزي است که مي تواني بگويي.» از کلود شانون بيانگر چه اعتقادي درباره اطلاعات است؟
1) اطلاعات بالقوه
2) اطلاعات بالفعل
3) نياز سيستم به اطلاعات
4) حضور اطلاعات در سيستم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دفاتر مرکزي و دبيرخانه فدراسيون بين المللي اطلاع رساني و دبيزش (FID) در کدام کشور و شهر مستقر است؟
1) فرانسه - پاريس
2) انگلستان - لندن
3) هلند ‌‌- هاگ
4) ايتاليا - رم

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين مرزي که علم سنجي را از کتاب سنجي جدا مي کند،‌ توجه کتاب سنجي و علم سنجي به ترتيب به کدام مورد است؟
1) امور کتابخانه اي - سياست علم
2) شاخص هاي متني - شاخص هاي چندگانه
3) نمايه نامه ها - علم به عنوان فعاليتي اجتماعي
4) شاخص هاي تحليل استنادي - شاخص هاي تحقيق و توسعه

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف از تحليل استنادي عمودي چيست؟
1) کشف وجود يک مأخذ در دو مقاله
2) کشف مقاله هاي جديد به کار گرفته شده در ماخذ دو منبع پيشين
3) کشف قواعد حاکم بر رابطه ميان متن وزنجيره اسناد آن
4) کشف رابطه احتمالي ميان خود ماخذ (سندها) و يا خود مقالات (متن ها)

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – الگوي توليد و توزيع انتشارات به وسيله نويسندگان انفرادي،‌ به کدام قانون معروف است؟
1) قانون برادفورد
2) قانون لوتکا
3) قانون پارتو
4) قانون نوموس

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از افراد به عنوان «پدر علم سنجي» لقب گرفته است؟
1) نارين
2) مرتون
3) پرايس
4) گارفيلد

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چرا کتابداري در آموزش،‌ نقشي حياتي ايفا مي کند؟
1) چون سرعت آموزش را افزايش مي دهد.
2) چون به افزايش تعداد افراد با سواد کمک مي کند.
3) چون دستورالعمل هايي را براي ارتقاء سواد اطلاعاتي ارائه مي دهد.
4) چون با تاثيرگذاري بر شيوه آموختن و فراگرفتن،‌ کيفيت آموزش را تغيير مي دهد.

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دليل انتخاب نام «کولن» براي رده بندي علمي ابداعي رانگاناتان براي کتابخانه ها چيست؟
1) از پنج عنصر چهريزه اي ذات،‌ ماده،‌ فعل،‌ مکان و زمان تشکيل شده است.
2) براي اکثر موضوعات،‌ شماره هاي پيش ساخته وجود ندارد.
3) اختصاصاَ براي کتابخانه هاي هندوستان طرح ريزي شده است.
4) از علامت دو نقطه (:) به ميزان زيادي استفاده شده است.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از گزينه ها،‌ در خصوص ارزش اطلاعات صحيح است؟
1) يک امر قطعي است.
2) يک امر نسبي است.
3) هميشه در طول زمان کاهش مي يابد.
4) به نقش و جهت گيري کاربران بالقوه بستگي دارد.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قانون باروري علمي لوتکا بر پايه کدام ويژگي خاص متن هاي بررسي شده،‌ بنا نهاده شده است؟
1) هدف: اندازه و رشد
2) هدف: نيم عمر و کهنگي
3) آفرينش و محتوا: پديد آورندگان
4) آفرينش و محتوا: پراکندگي موضوعي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظريه رياضي ارتباطات،‌ ميزان دقت نمادهاي ارسالي در رساندن معناي مورد نظر فرستنده پيام برگيرنده پيام،‌ بر مبناي تفسير گيرنده،‌ به کدام سطح از مشکلات ارتباطات مربوط است؟
1) معنايي يا باز نموني
2) فني يا فيزيکي
3) اثربخشي
4) رفتاري

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در گزينش مجلات براي بهبود عملکرد يک نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات،‌ چرا به نظر برخي صاحب نظران،‌ رتبه بندي غير انتقادي عامل تاثير (ضريب تاثير) براي مقايسه مجلات تخصصي نامناسب است؟
1) وابستگي شديد عامل تاثير بر مجلات تازه منتشر شده
2) مناسب بودن عامل تاثير صرفاً براي رشته هاي کاربردي
3) بستگي داشتن رفتار استنادي و فراواني نسبي استنادها به زمينه تخصصي
4) همبستگي مثبت ضعيف ميان کميت و کيفيت مجلات منتخب بر مبناي عامل تاثير

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظام هاي خودکار ذخيره و بازيابي اطلاعات تمام متن،‌ نقطه قوت بازيابي اطلاعات کدام است؟
1) دستيابي به مدارکي با موضوعات نوظهور يا ميان رشته اي
2) هر واژه متني،‌ صرف نظر از اهميت آن،‌ نماينده مدرک شخصي است.
3) دستيابي به مدارک از طريق تمايز واژه هاي مترادف و هم نويسه
4) هزينه پايين نمايه سازي مدارک به کمک واژه هاي پرمايه متن و حذف واژه هاي کم اهميت بدون نياز به نمايه سازي انساني

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نوعي از ويروس رايانه اي که با دعوت کاربر به هنگام ذخيره فايلي يا گشودن پيوست نامه اي الکترونيک به تخريب رايانه و شبکه مي پردازد،‌ چه نام دارد؟
1) ماکرو
2) اسب تراوا
3) رونويس
4) بمب منطقي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بانک هاي اطلاعاتي مبتني بر مدل شيء گرا،‌ اصلي ترين وسيله تجريد به مفهوم شبيه سازي يک پديده در يک کاربرد ويژه،‌ بيانگر کدام مفهوم از مدل است؟
1) کلاس يا رده
2) رابطه
3) شيء
4) وراثت

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از خصوصيات ارتباطي روش ارتباط غير هم زمان ميان دستگاه هاي رايانه اي و ارتباطي است؟
1) زماني به کار مي رود که سرعت نمونه برداري بيت ها توسط گيرنده با سرعت ارسال بيت ها توسط فرستنده برابر است.
2) اين روش به دليل استفاده از شيوه تنظيم وقت ارتباطي،‌ در انتقال داده ها داراي بيت هاي بالاسري زيادي است.
3) بيت هاي ارسالي معمولاً به گروه هايي تقسيم و به طور مستقل ارسال مي شوند.
4) دستگاه ها به وسيله هماهنگ بودن زماني در سطح بايت عمل مي کنند.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرآيند دسترسي به فايل ها در حافظه رايانه،‌ چه زماني از رسانه هاي ذخيره سازي دستيابي مستقيم (دستيابي تصادفي) استفاده مي شود؟
1) هنگامي که رکوردها براساسس کليد رکورد منحصر به فرد سازماني مي شوند.
2) هنگامي که سازماندهي حجم زيادي از داده ها بدون ترتيب معين مورد نظر باشد.
3) هنگامي که کاهش زمان لازم براي يافتن رکورد با استفاده از مقدار کليد معين رکورد مورد نظر باشد.
4) هنگامي که دسترسي سريع به رکوردها يا دستيابي به تعداد کمي از داده ها فقط به واسطه تبديل کليد رکورد به نشاني فيزيکي مورد نظر باشد.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويژگي هاي «ثبات ها يا رجيسترها» است؟
1) مکاني براي ذخيره سازي دائم اطلاعات است.
2) مکاني براي ذخيره سازي موقت اطلاعات با سرعت زياد در واحد پردازشگر رايانه است.
3) تراشه هاي نگه دارنده دستورالعمل ها براي ارتباط رايانه با کاربر پيش از کنترل رايانه توسط سيستم عامل است.
4) حافظه اي متشکل از تراشه هاي نيمه هادي سريع جهت توسعه حافظه با دستيابي تصادفي (رم) است.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از مشخصات «سيستم هاي پردازش تراکنش» است؟
1) ثبت داده هاي گردآوري شده در مرزهاي سازمان
2) پاسخ به سوالاتي از نوع «چه مي شد اگر ...؟»
3) داشتن فرمول ها و مدل هايي براي پردازش داده ها جهت تصميم گيري
4) نمايش داده ها به شکل گرافيکي جهت دستيابي سريع کاربر به موقعيت مکاني معين و مطالعه درباره آن

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فناوري «شبکه هاي سلولي» در کدام نوع از شبکه هاي رايانه اي به کار مي رود؟
1) کابلي
2) تلفني
3) سيار
4) خط ديد

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويژگي هاي سيستم هاي بسته است؟
1) فاقد زيرسيستم است.
2) خود اتکا است.
3) با سيستم هاي ديگر تعامل دارد.
4) خود يک نوع زيرسيستم محسوب مي شود.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عنصر داده اي «پديدآورنده اثر» از عناصر داده اي کدام عنصر توصيفي اصلي،‌ در قالب ابرداده اي خدمات مکان يابي اطلاعات دولتي است؟
1) عنوان
2) برنامه اداره
3) توصيف منبع
4) شرايط دسترسي و محدوديت هاي قانوني پيشينه ها

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس الگوي نيازهاي کاربردي (ملزومات کارکردي) پيشينه هاي کتاب شناختي (FRBR) متعلق به قالب ابرداده اي دوبلين کور،‌ اثري با عنوان «شرحي از رباعيات حکيم عمر خيام» مربوط به کدام موجوديت (عنصر اصلي) است؟
1) اثر
2) نسخه
3) بيان
4) نمود

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عنصر شناسگر (Identifier) از مجموعه عناصر قالب ابرداده اي دوبلين کور،‌ به مفهوم ارجاع روشن و بدون ابهام به منبع در متن يا بافتي مشخص،‌ براي کدام کارکرد (وظيفه) فهرست به کار مي رود؟
1) دسترسي يا فراهم آوري
2) شناسايي منبع
3) يافتن منبع
4) انتخاب منبع

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پنج قانون «تفکيک و تميز،‌ ربط و مناسبت» اثبات پذيري،‌ دوام و پايداري و يکسان و يک شکل نبودن» رانگاناتان مربوط به کدام تدبير مفهومي ايجاد نظم در توصيفگرهاي اساسي واژگان زبان نمايه است؟
1) تقسيمات فرعي
2) اعمال نظام ارجاعي
3) چگونگي برقراري روابط
4) تقسيم کار بين واژگان و دستور زبان

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از «نمايه سازي انتقادي» چيست؟
1) نمايه سازي انتقادي همان نمايه سازي معنايي است.
2) به نمايه سازي مدارک نقد و بررسي توجه مي کند.
3) ضمن نمايه سازي،‌ تحليلي انتقادي از اثر نيز ارائه مي کند.
4) مدارک را براساس مباني اجتماعي،‌ فرهنگي،‌ عقيدتي يا ملي نمايه سازي مي کند.

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي توليد ابرداده ساختاري يک کتاب،‌ انجام کدام اقدام ضروري است؟
1) برقراري ارتباط بين آن کتاب و ساير آثار
2) توصيف عناصر کتاب شناختي نظير عنوان،‌ نويسنده و ناشر
3) ثبت شيوه آرايش صفحات،‌ فهرست مندرجات و ارتباط بين بخش ها و فصل ها
4) فراهم آوردن کليه اطلاعات لازم براي مديريت اطلاعات و حفاظت آن کتاب (مانند تاريخ ثبت،‌ ساختار فايل،‌ حق مؤلف)

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بازشناسي مفاهيم موضوعي يک اثر براي ذخيره و بازيابي اطلاعات با استفاده از روش هاي ويلسون،‌ روش شمارش ارجاعات يک اثر به نوشته هاي گوناگون براي تعيين تعداد ارجاعات آثار،‌ چه نام دارد؟
1) عيني
2) هدفمند
3) تصوير پيشين
4) پيوستگي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد درباره «آردي اي» نادرست است؟
1) براي محيط ديجيتالي طراحي شده است.
2) بسط و گسترش الگوي «اف آر بي آر» است.
3) جايگزيني مناسب براي قواعد فهرست نويسي انگلوآمريکن (ويرايش2) است.
4) نسبت به قواعد فهرست نويسي انگلوآمريکن (ويرايش2) کمتري دارد.

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انتخاب توصيفگرهايي از واژگان زبان نمايه که به صورت اخص و دقيق نشانگر مفاهيم و موضوع هاي مدرک مورد نظر باشند و ماهيت بالايي را به وجود آورند،‌ از ويژگي هاي مهم کدام نوع نمايه سازي است؟
1) نمايه سازي آزاد
2) نمايه سازي سازگار
3) نمايه سازي اجباري
4) نمايه سازي استخراجي