سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهاردهم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهاردهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در دستگاه Preparative HPLC: 
1) به دنبال جداسازی مناسب با شکل های پیک های گوسین هستیم
2) جداسازی در نصف ارتفاع پیک ها کافی است
3) جداسازی بستگی به ترمودینامیک حاکم بر فرایند دارد.
4) تنها به دنبال جداسازی با شکل های غیرمتقارن هستیم
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استخراج با سیستم استیر بار نسبت به SPME:
1) بهتر است زیرا پایداری دمایی بالاتری را سبب می شود.
2) دارای رنج کمتری از ترکیبات به عنوان فاز ساکن است.
3) بهتر است چون ظرفیت استخراج بیشتری دارد.
4) مشکل تر است زیرا پایداری کمتری دارد.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چرا در دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی از حد واسط ESI استفاده نمی شود؟
1) امکان اعمال ولتاژ بر روی نمونه وجود ندارد.
2) امکان تخریب شدن در این شرایط رخ می دهد.
3) با توزیع گسترده انرژی سنتیک یون ها روبرو می شویم
4) نمونه های گازی پایداری لازم برای دیدن جرم مولکولی را ندارند
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تکنیک HILIC برای چه نمونه هایی و با کدام شرایط HPLC استفاده می شود؟
1) نمونه های کمی غیر قطبی و فاز ساکن قطبی و فاز متحرک غیرقطبی
2) نمونه های نیمه قطبی و فاز ساکن قطبی و فاز متحرک غیرقطبی
3) نمونه های قطبی و فاز ساکن قطبی و فاز متحرک غیرقطبی
4) نمونه های قطبی و فاز ساکن غیرقطبی و فاز متحرک قطبی
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – Breakthrough در SPE به چه معنایی است؟
1) تعیین مقدار نمونه برای داشتن بیشترین قدرت تفکیک
2) تعیین مقدار جاذب برای داشتن بیشترین قدرت تفکیک
3) حداقل مقدار مجاز نمونه تزریقی به جاذب
4) حداکثر مقدار مجاز نمونه تزریقی به جاذب
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام جمله صحیح است؟
1) افزایش طول زنجیر و افزایش درجه غیر اشباعی اسیدهای چرب طبیعی باعث افزایش نقطه ذوب آن ها می گردد.
2) در آب و هوای سردتر گیاه درصد بالاتری از اسیدهای چرب غیراشباع را بیوسنتز می کند.
3) در آب و هوای گرم تر گیاه درصد بالاتری از اسیدهای چرب اشباع را بیوسنتز می کند.
4) هر سه مورد درست است.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سیستم MS/MS چه تکنیکی است؟
1) برای فراشکستن یون ها
2) استفاده از یک مگنت قبل از کودرپل
3) برای تشخیص دقیق تر متابولیت ها از پروتئین ها
4) استفاده از دو سیستم اسپکترومتری جرمی برای یکسان کردن انرژی سنتیک یون ها
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اساس سیستم Freeze Dryer بر چه مبنایی است؟
1) اعمال سرمای خشک برای پایدار ساختن سه بعدی مواد طبیعی
2) خشک کردن نمونه با استفاده از نیتروژن مایع
3) تبخیر با استفاده از خصلت آزوتروپی
4) تصعید در دمای پایین
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – Discrimination در سرنگ GC به چه علت رخ می دهد؟
1) تفاوت نوع نمونه های یک مخلوط تزریق شده به دستگاه
2) تفاوت دمای نیدل و محل تزریق گرم دستگاه
3) سرد بودن محل تزریق در روش Cool Injection
4) سرعت تزریق نمونه به دستگاه
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تفاوت سیستم های High Pressure و Low Pressure دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در چیست؟
1) داشتن دو پمپ نسبت به یک پمپ
2) داشتن حجم کمتر در سیستم آشکارساز
3) حجم مرده کم در سیستم ستون های جدید
4) استفاده از پمپ های نو با امکان ایجاد فشار بالا
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در ترازمندی تابشی خالص، چنان چه فقط جذب تابش گرمایی در نظر گرفته شود، تغییر شار تابش با عمق نوری چقدر است؟
1) صفر
2) به طور نمایی افزایشی
3) به طور خطی افزایشی
4) از بام جو تا ورد سپهر به طور خطی و در ورد سپهر به طور نمایی افزایشی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – لایه ای از هوای پایدار به طور یکنواخت گرم می شود. این گرم شدن، بسامد شناوری را در لایه چگونه تغییر
می دهد؟
1) کاهش می دهد.
2) تغییر نمی دهد.
3) افزایش می دهد.
4) در زیر لایه افزایش و در بالای لایه کاهش می دهد.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در میانگین روی کل کره، کدام یک از عبارت های زیر در مورد آهنگ گرم شدن ناشی از فرآیندهای تابشی درست است؟
1) آهنگ گرم شدن در ورد سپهر (ترپوسفر) صفر و در پوشن سپهر (استراتوسفر) مثبت است.
2) آهنگ گرم شدن در ورد سپهر (ترپوسفر) منفی و در پوشن سپهر (استراتوسفر) مثبت است.
3) آهنگ گرم شدن در ورد سپهر (ترپوسفر) مثبت و در پوشن سپهر (استراتوسفر) منفی است.
4) آهنگ گرم شدن در ورد سپهر (ترپوسفر) منفی و در پوشن سپهر (استراتوسفر) تقریباً صفر است.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شخصی در راستای شرق به غرب و به سمت غرب در حرکت است. در محیط بادی در حال وزیدن است. اگر تندی شخص 4km/h باشد احساس می کند که باد از جنوب می وزد و اگر در همان راستای شرق به غرب تندی او دو برابر شود احساس می کند باد از جنوب غربی می وزد. تندی باد موجود در محیط نسبت به زمین چند کیلومتر بر ساعت است؟
1) 2
2)
3)
4) 4
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – خطوط جریانی با میدان سرعت که a کمیتی کوچک مثبت و غیر صفر است، برای x و y مثبت در یک زمان الگوی جریان چگونه است؟
1) جریان دورانی
2) جریان همگرا
3) جریان گوشه ای
4) جریان مارپیچ
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از جریان های زیر در جو دارای عدد راسبی بزرگ تری است؟
1) چرخند
2) جت استریم
3) موج گرانی - لختی
4) واچرخند
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یکی از علل سرعت گرفتن جت استریم عرض های میانی عبارتست از:
1) انتقال انرژی پتانسیلی پیچک های بزرگ مقیاس جوی به مقیاس بزرگ تر
2) انتقال انرژی جنبشی پیچک های بزرگ مقیاس جوی به مقیاس بزرگ تر
3) انتقال انرژی جنبشی پیچک های بزرگ مقیاس به مقیاس کوچک تر
4) انتقال انرژی پتانسیلی پیچک های بزرگ مقیاس به مقیاس کوچک تر
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک سیستم بزرگ مقیاس جوی که مقیاس آن خیلی بیشتر از شعاع تغییر شکل راسبی است، نسبت مقدار انرژی جنبشی به انرژی پتانسیلی چگونه است؟
1) خیلی کمتر از یک
2) کمتر از یک
3) بیشتر از یک
4) خیلی بیشتر از یک
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کوچک ترین موج هایی که توسط یک شبکه گسسته یکنواخت دوبُعدی (با فاصله شبکه ای d در هر دو راستا) تشخیص داده می شوند، دارای چه طول موجی هستند؟
1)
2)
3)
4) d2
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – با در نظر گرفتن مدل ساده ای برای جو به صورت یک لایه یکنواخت، چنان چه بدون تغییر در شار تابش خورشیدی در بام جو و میزان جذب تابش گرمایی جو، سپیدایی (albedo) سامانه زمین - جو از مقدار 0/3 به 0/4 افزایش یابد، دمای ترازمندی تابشی سطح زمین چند درج? سلسیوس کاهش خواهد یافت؟
1) 5
2) 10
3) 15
4) 20
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»