سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - روش پژوهش عینیت گرایانه، مبنای کدام یک از مکاتب فلسفه تعلیم و تربیت است؟ 
1) رئالیسم عقلی
2) ایده آلیسم
3) اگزیستانسیالیسم
4) پوزیتیویسم منطقی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام خصوصیت را می توان به روش علمی و کشف قواعد علمی نسبت داد؟
1) فزون طلبی
2) تقلیل گرایی
3) آرمان گرایی
4) کمال گرایی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مهم ترین هدف تحقیق های تجربی کدام است؟
1) توصیف پدیده ها
2) پیش بینی پدیده ها
3) تبیین پدیده ها
4) تفسیر و فهم پدیده ها
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در پژوهش زمینه یابی، رایج ترین و حرفه ای ترین ابزار اندازه گیری کدام است؟
1) مصاحبه آزاد
2) مشاهده غیرمستقیم
3) پرسشنامه پاسخ باز
4) پرسشنامه پاسخ بسته
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - وارد کردن یک متغیر مزاحم به عنوان متغیر مستقل ثانویه در تحقیق باعث کدام حالت می شود؟
1) واریانس خطا را کم می کند.
2) احتمال رد فرض صفر را کاهش می دهد.
3) باعث افزایش درجه آزادی خطا می شود.
4) بخشی از واریانس متغیر مستقل اصلی را به خود اختصاص می دهد.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه در مورد نظریه ای که بتواند در برابر شواهد متناقض دوام بیاورد و رد نشود صحیح تر است؟
1) تفسیرپذیری بالایی دارد.
2) تعمیم پذیر است.
3) آزمون پذیر نیست.
4) ابطال پذیر نیست.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - منطق زیربنایی نمونه گیری هدفمند کدام است؟
1) همه ی موارد انتخاب نمی شوند، چون اطلاعات مربوط به مساله را با خود ندارند.
2) گروه نمونه ای که به طور تصادفی انتخاب می شود، بعید است معرف جامعه باشد.
3) از موارد در دسترس به دلیل آن که محقق به آن ها دسترسی دارد، استفاده می شود.
4) مطالعه عمیق تعداد اندکی که از اطلاعات غنی برخوردارند، به بینش بیشتر در مورد موضوع
می انجامد.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - منابع شجره شناسی به کدام یک از دسته بندی های منابع مرجع تعلق دارد؟
1) ارجاع آماده
2) سرگذشت نامه ها
3) دائره المعارف ها
4) منابع جغرافیایی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام یک از موارد به عنوان قدیمی ترین کتاب شناسی دنیا شهرت دارد؟
1) الفهرست ابن ندیم
2) کشف الظنون
3) فهرست کتابخانه ی اسکندریه
4) فهرست کتابخانه ی آشور بانی پال
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مهم ترین کاربرد «جدول های ترجیحی یا تقدم» در نظام رده بندی دیوئی کدام است؟
1) بیانگر تفاوت معنایی موضوعات مشابه است.
2) بیانگر این است که کدام تقسیم فرعی استاندارد باید در ابتدا قرار گیرد.
3) همراه با جدول 6 و به منظور تعیین تقدم و تاخر زبان اثر به کار می رود.
4) همراه با جدول 2 و به منظور تعیین تقدم و تاخر مکان های جغرافیایی به کار می رود.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام مورد از ویژگی های تحقیق کیفی به حساب نمی آید؟  
1) مستلزم بررسی آمار و ارقام است.
2) به سئوالاتی در مورد چرایی پدیده ها پاسخ می دهد.
3) بر نمونه های کم اما با دقت انتخاب شده، تاکید دارد.
4) مطالعات مشاهده ای را در بر می گیرد.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام مورد ماهیت سئوالات در پژوهش کیفی را بهتر توصیف می کند؟
1) ایستا
2) شفاف
3) ثابت
4) منطقی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام مورد سئوالی نیست که به وسیله محققین کمّی پاسخ داده شود؟
1) چه چیزی
2) کی
3) چه تعداد
4) چگونه
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام یک از روش های تجزیه و تحلیل، تکنیکی شایع در مطالعات کیفی است؟
1) تحلیل متن
2) تحلیل تناظر
3) تحلیل مسیر
4) تحلیل رگرسیون
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام روش تحقیق پژوهشگر خود به عنوان عضوی از گروه در محیط پژوهش قرار می گیرد؟
1) جامعه سنجی
2) مطالعه ی موردی
3) تحقیقات میدانی
4) اقدام پژوهی
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام یک از شرایط، در نظر گرفتن یک فرض مخالف جهت دار، مستدل به نظر می رسد؟
1) سن و قد در دانش آموزان دوره ی راهنمایی
2) قومیت و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه
3) پایگاه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
4) هوش و تعداد زبان های خارجی که فرد صحبت می کند.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کلی بودن فرضیه پژوهش در کدام مورد مشکل ایجاد می کند؟
1) تعمیم نتایج
2) آزمون فرض
3) تحلیل داده ها
4) تبیین نتایج
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مبهم بودن سئوالات ابزار گردآوری اطلاعات کدام ویژگی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد؟
1) تفسیرپذیری نتایج
2) تعمیم پذیری نتایج
3) آزمون پذیری نتایج
4) ابطال پذیری نتایج
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - واحد تحلیل در بررسی داده ها بیشتر تابع کدام عامل است؟
1) جامعه ی آماری افراد
2) گروه های مورد بررسی
3) گروه نمونه و شیوه ی گزینش
4) تعداد متغیرهای مورد بررسی
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام عبارت در مورد خطاهای تصادفی درست است؟
1) جمع جبری خطاهای تصادفی صفر است.
2) خطاهای تصادفی چون کوچکند قابل اغماض می باشند.
3) خطاهای تصادفی را می توان شناسایی و کنترل کرد.
4) بین خطای تصادفی و دقت اندازه گیری رابطه ی مستقیم وجود دارد.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»