سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاهم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – این مفهوم که: «عوامل انسانی و یا اجتماعی به تنهایی تعیین کننده اثربخشی سازمانی نیستند.» مبنای کدام مورد است؟ 
1) مدیریت علمی
2) رویکرد اقتضایی
3) تئوری کلاسیک
4) رویکرد سیستمی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – داشتن احساسی مشترک میان مدیران سازمان درباره هدف و جهت رسیدن به فعالیت موسسه، مربوط به کدام نظام مدیریتی است؟
1) متمرکز
2) اداری
3) عملیاتی
4) MBO
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – رویکرد سیستمی، بر پایه ی کدام یک از عوامل استوار است؟
1) ورودی، تبدیل، خروجی
2) استحاله، بازیابی، سازمان
3) سازمان، خروجی، مدیریت
4) ورودی، ترمیم، تبدیل
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد فلسفه ی به کارگیری تجارت و فعالیت های دانش آموز را از طرف معلم در امر یادگیری بهتر بیان می کند؟
1) مشارکت دادن دانش آموز در امر یادگیری
2) آسان سازی امر یادگیری دانش آموز
3) وسیله قراردادن تجارب برای یادگیری
4) بالا بردن میزان یادگیری دانش آموز
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به نظر پیترسنج، تفکر نظام مند، «قاعده ای است که قواعد را به هم پیوند می دهد و از آن ها چارچوبی برای سازمان آینده می سازد.» این نظر اساس کدام مورد است؟
1) کل نگر
2) تمرکز برای اتفاقات
3) یادگیری
4) یادگیری سازمانی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از جمله علل دچار شدن مدارس به مسائل ویژه در کنترل سازمانی می توان به این اشاره کرده که تولید مدرسه .............. است.
1) علم
2) اشاعه علم
3) تحصیل کرده
4) انسان
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد فلسفه ی برقراری ارتباطات بوروکراتیک را در سازمان های آموزشی بهتر بیان می کند؟
1) نظام مندسازی سازمان های آموزشی
2) ایجاد سلسله مراتب در سازمان های آموزشی
3) سهولت اعمال مدیریت در سازمان های آموزشی
4) هماهنگ کردن سازمان های آموزش
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – منظور از کدگذاری مضاعف، استفاده از کدام محرک ها در زمینه ی یادگیری و به خاطرسپاری اطلاعات است؟
1) دیداری
2) شنیداری
3) حسی - حرکتی
4) سمعی - بصری
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – انواع دانش از نگاه رویکرد پردازش اطلاعات کدامند؟
1) تصویری، بیانی، روش کاری
2) تصویری، نشانه ای، بیانی
3) تصویری، ایستا، پویا
4) تصویری، کاربردی، عملی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دانش آموزی پس از سرزنش های مکرر و ناظم مدرسه از دیر آمدن به مدرسه خودداری می کند و در نتیجه سرزنش های ناظم متوقف می شود. در این عمل چه تقویتی رخ داده است؟
1) مثبت
2) منفی
3) رفتار ناهمساز
4) ثانویه
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام نوع تدریس معلم موظف است فعالیت های یاددهی - یادگیری را به گونه ای سازماندهی کند که منتج به یادگیری شود؟
1) ارادی
2) موفقیتی
3) علمی
4) هنجاری
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای ایجاد تعامل خلاق بین یادگیرنده و محیط آموزشی، معلم هر لحظه چه کار باید انجام دهد؟
1) در یادگیرندگان ایجاد انگیزه کند.
2) یادگیرندگان را با محتوای جدید آشنا سازد.
3) از روش های متفاوت در تدریس استفاده کند.
4) متغیرهای موجود در محیط آموزشی را تغییر دهد.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در نگرش ساختن گرایی کدام عنصر موجب می شود همه دانش کسب شده فهمیده شود و به به صورت گسترده در خارج از مدرسه مورد استفاده قرار گیرد؟
1) به کارگیری دانش
2) بازاندیشی دانش
3) کسب دانش
4) برانگیختن دانش
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چگونگی ایجاد آمادگی در فراگیران، سازماندهی مطالب درسی و ارتباط آن ها با یکدیگر با کدام یک از نظریه ها قابل توجیه می باشد؟
1) آموزشی
2) فراشناختی
3) یادگیری
4) رشد
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – علاوه بر هدف های آموزشی کدام عناصر جزو نظریه های طراحی آموزشی می باشند؟ 
1) شرایط آموزشی، روش های آموزشی
2) رسانه های آموزشی، روش های آموزشی
3) شرایط آموزشی، روش های ارزشیابی
4) رسانه های آموزشی، روش های ارزشیابی
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام نوع روش اکتشافی که در آن شخص هدف نهایی یک مسئله را تشخیص می دهد و وضعیت فعلی و جاری آن را می سنجد و آن چه را که باید برای کاهش تفاوت میان آن دو وضعیت انجام دهد، ارزیابی می کند؟
1) تثبیت اولیه
2) الگوریتم پیشرفته
3) تحلیل وسیله- هدف
4) گرایش ذهنی هدفمند
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یادگیری آموزشگاهی سه معنی می تواند داشته باشد، که عبارتند از:
1) مهارت آموزی، به یادسپاری، کشف روابط
2) مهارت آموزی، آزمایش کردن، کشف روابط
3) به یادسپاری، کشف روابط، تمرین کردن
4) به یادسپاری، تمرین کردن، آزمایش کردن
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سطح عمیق چرخه آموزش شامل کدام عناصر است؟
1) ساختار، راهنمایی، مربی گری، تامل
2) فعال سازی، نمایش، مربی گری، تامل
3) ساختار، کاربست، تمرین، ترکیب
4) فعال سازی، نمایش، تمرین، ترکیب
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از اصول آموزش علاوه بر «نماس، کاربست» به کدام موارد می توان اشاره کرد؟ 
1) پرسش، تمرین، ترکیب
2) کار- محوری، تمرین، ترکیب
3) کار- محوری، فعال سازی، ترکیب
4) پرسش، فعال سازی، ترکیب
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – معلمی برای یافتن بهترین روش آموزش برای شاگردان خود، روش های آموزش را مورد آزمون قرار می دهد. وی کدام روش را برای یافتن پاسخ به کار برده است؟
1) کوشش و خطا
2) اقدام پژوهی
3) پژوهش تقریبی
4) هدف - وسیله
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»