سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و یکم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و یکم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک تمام روش های جانبی برای فهم متن را در بردارد؟  
1) سئوالات، تصاویر، روش های پاسخ فعال، پیش سازمان دهنده ها
2) هدف ها، سئوالات، پیش سازمان دهنده ها، روش های پاسخ فعال
3) سئوالات، روش های پاسخ فعال، پیش سازمان دهنده ها، بازخورد
4) هدف ها، تصاویر، سئوالات، روش های پاسخ فعال، پیش سازمان دهنده ها
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از نگاه دیوید کار، یک معلم خوب چه کسی است؟
1) مجموعه ای از مهارت ها را داراست.
2) مجموعه از فضایل تربیتی را اعمال می کند.
3) مجموعه ای از مهارت ها همراه با رعایت اصول اخلاقی را انجام می دهد.
4) مجموعه ای از مهارت های اخلاقی همراه با مهارت های ارائه را داراست.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تدریس بیشتر به کدام یک از موارد نزدیک است؟
1) یک فعالیت
2) یک هنر یا پیشه
3) یک دانش یا تکنولوژی
4) مجموعه ای از مهارت ها
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وضعیت به کارگیری روش های تدریس با رویکردهای گوناگون برای تدریس یک موضوع خاص چگونه است؟
1) برای هر شاگرد باید تصمیم گیری شود.
2) ممکن است و معلم باید قادر به انجام آن باشد.
3) ناممکن است، زیرا لازمه ی انجام آن جمع نقیضین است.
4) در هر موقعیت خاص آموزشی، باید تصمیم گیری شود.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تدریس خوب کدام جنبه از جنبه های مطرح شده در تدریس را در بردارد؟
1) کاری
2) اخلاقی
3) موفقیتی
4) روان شناختی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – روشی که «از شیوه های یادگیری مشارکتی استفاده می کند و یادگیری از طریق تعامل صورت می گیرد.» براساس کدام رویکرد است؟
1) عمل گرایی
2) ساختن گرایی
3) شناخت گرایی
4) رفتارگرایی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تعیین مقدار زمان صرف شده برای دوره های بر خط توسط کدام مورد تعیین می شود؟
1) دانشجو
2) سیستم
3) مربی
4) ادمین
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وقتی گفته می شود: «چند رسانه ای به مراتب بهتر از ابزارهای مجزا و رسانه های جدا از هم عمل می کند» این گفته به کدام ویژگی چندرسانه ای مربوط می شود؟
1) تعامل
2) هم افزایی
3) دیجیتالی بودن
4) انعطاف پذیری
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کاربرد رسانه هایی از قبیل فرا متن ها و ابزارهای تعاملی در کدام نظریه توصیه شده است؟
1) انعطاف پذیری شناختی
2) کارآموزش شناختی
3) شناخت موقعیتی
4) رمز دوگانه
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – انواع دانش از نگاه رویکرد پردازش اطلاعات کدامند؟
1) تصویری، بیانی، روش کاری
2) تصویری، نشانه ای، بیانی
3) تصویری، کاربردی، عملی
4) تصویری، ایستا، پویا
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نوعی از یادگیری الکترونکی که بدون حضور فرد یاددهنده و بدون ارتباطات الکترونیکی انجام می شود، کدام است؟
1) همزمان
2) ترکیبی
3) خودآموزی
4) ناهمزمان
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – انواع ثانوی ارائه معادل برای کدام مورد است؟
1) شرح و بسط
2) یادآوری
3) پیش نیاز
4) بازخورد
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تحقیقات نشان داده اند زمانی که بار شناختی بیش از ظرفیت حافظه فعال باشد، چه اتفاقی رخ می دهد؟
1) موضوع به دشواری یاد گرفته می شود.
2) یادگیری موضوع بهتر صورت می گیرد.
3) طرحواره ها اکتساب خواهند شد.
4) یادگیرنده نسبت به موضوع بی توجه می شود.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تعیین مقدار زمان صرف شده برای دوره های برخط توسط کدام مورد تعیین می شود؟
1) دانشجو
2) سیستم
3) مربی
4) ادمین
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وقتی گفته می شود: «چند رسانه ای به مراتب بهتر از ابزارهای مجزا و رسانه های جدا از هم عمل می کند.» این گفته به کدام ویژگی چند رسانه ای مربوط می شود؟
1) تعامل
2) هم افزایی
3) دیجیتالی بودن
4) انعطاف پذیری
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جهت ارزیابی بهره وری در بعد کارآیی در آموزش عالی بخش دولتی، لازم است کدام یک از موارد، مورد عمل قرار گیرد؟
1) محاسبه نسبت داده به ستانده
2) ارزیابی نتیجه ی حاصل از اجرای برنامه
3) مقایسه ی محصول نهایی با نهاده
4) مقایسه ی محصول نهایی با محصول سایر سازمان ها
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر مدیریت آموزش عالی بخواهد به طور اثربخش رهبری کند، لازم است توزیع قدرت کند و بدین گونه شرایطی ایجاد کند:
1) تا مشارکت در تصمیم گیری به وجود آید.
2) تا در آن زیردستان مسئولیت تصمیم گیری پیدا کنند.
3) تا استقلال در واحدهای آموزشی به وجود آید.
4) تا از این طریق مدیریت مشارکتی به وجود آید.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تعیین هدف ها، برای تنظیم برنامه بهبود بهره وری در جهت سیستم اندازه گیری بهره وری در آموزش عالی را کدام مورد بهتر بیان می کند؟
1) توسعه ی کیفی آموزش عالی
2) برونداد با کیفیت در آموزش عالی
3) به ثمر رسیدن اهداف آموزش عالی
4) تحقق بازده اقتصادی در آموزش عالی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف برنامه ریزی ایجاد آینده ای مفید و سازنده برای سازمان است، زیربنای برنامه ریزی کدام است؟
1) نتایج ارزشمند و قابل اندازه گیری آن
2) محصول حاصل از برنامه ریزی
3) انتظار مدیریت از برنامه ریزی
4) حاصل مطلوب سازمان
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – رهبران موفق سازمان کسانی هستند که:
1) آرمان گرایی سازمان را با قدرت و هیجان در کارکنان ایجاد کنند.
2) برای ایجاد قدرت و هیجان جهت رسیدن به آرمان های سازمان، در کارکنان نفوذ کنند.
3) قدرت و هیجان آرمان تشکیلات را به افراد ابقاء و به آن ها در کاری که می کنند، هدف و غرور بدهند.
4) قدرت و هیجان آرمان گرایی سازمان را در افراد ایجاد کنند و در انجام وظیفه به آن ها غرور بدهند.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»