سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و چهارم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و چهارم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای نشان دادن رابطه خالق و مخلوق، کدام کتاب مقدس از تمثیل درخت واژگون استفاده نموده است؟  
1) اوستا
2) بهگودگیتا
3) عهد عتیق
4) عهد جدید
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام فیلسوف چینی معتقد بود که اراده آسمانی می خواهد افراد بشر همدیگر را دوست بدارند و چون این طریق مفید است و در جهت اجرای مشیت آسمانی می باشد، آسمان خود از آن پشتیبانی می کند؟
1) شانگ یانگ
2) کنفوسیوس
3) منسیوس
4) مو- تزو
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چه کسی در اشاعه بودیسم در شمال غرب هند بیش از دیگران منشا اثر بود؟
1) آشوکا
2) کانیشکا
3) شاهزاده ماهیندا
4) مناندریا میلینده
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هربرت اسپنسر معتقد بود که .............
1) جادو تجلی اصیل دین است.
2) دین به وحدت اجتماع کمک می کند.
3) اولین مرحله تکامل دین نیاپرستی است.
4) سرآغاز دین در آنیمیسم نهفته است.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مقتدرترین شخصیت اصلاح رهبانی در قرن یازدهم در بین مسیحیان چه کسی بود؟
1) برنارر کلروویی
2) دومینیک
3) فرانسیس آسیزی
4) هیلدبراند
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یکی از خاستگاه های دیدگاه اگوستین درباره ی سرشت فاسد انسان کجا بود؟
1) به علت رفتار دوناتیست ها به این نتیجه رسید.
2) از فلسفه ی اخلاقی ارسطو این مسئله را آموخته بود.
3) در مناظراتی که با پلاگیوس داشت به این نتیجه رسید.
4) از تجربه و ضعف اخلاق او در ایام جوانی ناشی می شود.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – منظور از «دوش» در بیت «تو بستی عهد عقد بندگی دوش   ولی کردی به نادانی فراموش» چیست؟
1) مرتبه احدیت
2) مرتبه واحدیت
3) تجلی اقدس
4) تجلی حقّی ذاتی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در خصوص چه کسی گفته شده که «جز الحمد و سورتی چند از قرآن یاد نداشت»؟
1) شیخ فتحه
2) شیخ برکه
3) بابا جعفر
4) بابا طاهر همدانی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در سخنان چه کسی آمده که بت هایی هستند که انسان را از حق باز می دارند و این مطلب یادآور سخنان کدام فیلسوف غربی درباره بت های مختلف است؟
1) ابوالقاسم قشیری- دیوید هیوم
2) ابونعیم اصفهانی – جان لاک
3) جنید بغدادی- اگوست کنت
4) ممشاد دینوری- فرانسیس بیکن
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه از تصانیف ابوعبدالله محمد بن علی الترمذی نیست؟
1) نوادر الاصول
2) کتاب النهج
3) غلط الواجدین
4) ختم الولایه
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بررسی تک نگاری های اخباریان ضروری است در دهه نخست گرایش های .............. اخباریان به دقت مورد بررسی قرار گیرد.   
1) کلامی
2) علمی
3) فرقه ای
4) قبیله ای
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از مورخان مسلمان تاریخ را «سرچشمه، بستر و مجرای همه ی دانش های بشری» می دانست؟
1) ابن خلدون
2) مسعودی
3) مسکویه
4) مقدسی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عبارت درست در مورد «اراضی عهد» کدام است؟
1) اراضی صلح یا اراضی غیر مفتوح العنوه را گویند.
2) نام دیگر اراضی مفتوح العنوه یا اراضی خراجی است.
3) زمین هایی که در مالکیت اهل ذمه یا اهل حرب باشد.
4) زمین هایی که اهل ذمه به عنوان مزارع بر سر آن کار می کنند.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ویژگی کتاب بدائع السلک فی طبائع الملک تالیف ابن ارزق در چیست؟
1) نقد آثار فلسفی عامری
2) پیروی از اندیشه ابن خلدون در مقدمه
3) پیروی از اندیشه رسائل اخوان الصفا
4) نقد آثار فارابی در فلسفه سیاست
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «شکوفایی عقل و تعالی اندیشه در پرتو وحی» جزء اهداف .............. در حوزه ارتباط انسان با .............. در اهداف تربیتی اسلام قرار می گیرد.
1) شناختی – خود
2) شناختی – خدا
3) گرایشی – خود
4) گرایشی - خدا
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جغرافیانگاران مسلمان سده های نخست هجری، واژه هند را بیشتر برای اشاره به چه سرزمینی به کار برده اند؟
1) سند، مکران و بلوچستان
2) همه سرزمین های واقع در جنوب شرق آسیا
3) مناطقی که امروزه در کشورهای هند و پاکستان واقع است.
4) پنج کشوری که امروزه روی هم رفته به شبه قاره هند مشهورند.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – با تاسیس کدام انجمن، مطالعات شرقی به مرحله گسترش تشکل های ملی و منطقه ای گام نهاد؟
1) انجمن آسیایی بنگال انگلیس
2) انجمن باتاویایی علوم و فنون هلند
3) انجمن آسیایی فرانسه
4) انجمن شرقی آلمان
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در دوره کدام یک از پادشاهان بابری فتح کامل دکن (جنوب هند) صورت گرفت؟
1) اورنگ زیب
2) اکبرشاه
3) جهانگیر
4) شاه جهان
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین اقدام عقبه بن نافع از فرماندهان فتوح شمال آفریقا برای تثبیت موقعیت مسلمانان در مغرب چه بود؟
1) حمله به مراکز و پادگان های رومیان
2) کوچاندن اجباری بربرها
3) فتح شهر برقه
4) بنای شهر قیروان
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – معنی صابی که اهل مکه به رسول خدا (ص) و مسلمانان پس از دعوت آشکار اطلاق می کردند چه بود؟
1) روی گردان از دین عرب و گرویده به دین صابئین
2) خارج شده از پیوند خونی و عصبیت قبیله ای
3) روی گردان از بت پرستی و اعتقاد به آیین حنیف
4) خارج شده از دین و آیین قریش
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»