سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و پنجم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و پنجم


- سوال 1 از سـری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهـداشت، پیام نور) – فـــرآینـد ســـاخـت یـک تـراشــه CMOS، خـود تطـبیـق (Self alighned) تا کاشت سورس، درین و ترمیم حرارتی آن ها پیش رفته است. مرحله بعد کدام است؟
1) تشکیل گیت
2) تشکیل سیلپساید
3) ایجاد حایل کناره گیت
4) ایجاد متوقف کننده کانال (channel stop)
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اندازه گیری زمان تولید حامل ها در نیمه هادی با اعمال ولتاژ حالت ............... در ............... انجام می گیرد.
1) مستقیم - دیود Pn
2) معکوس - دیود Pn
3) وارونگی - خازن MOS
4) تخلیه - خازن MOS
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در فرآیند ساخت کدام مورد صحیح است؟
1) لایه ضخیم فتورزیست همواره مطلوب است.
2) لایه نازک فتورزیست همواره پاسخگو است.
3) ضخامت لایه فتورزیست با نوع فرآیند و مشخصات طرحواره (Layout) تعیین می گردد.
4) ضخامت فتورزیست همواره با ضخامت لایه اکسید و فیلم متال مرتبط است.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سیلیسیم درون محفظه پلاسمای حاوی کربن فلوراید زدوده می شود اگر درصد ............... اکسیژن اضافه کنیم ................
1) اندکی، زدایش همسانگردتر می شود.
2) زیادی، زدایش همسانگردتر می شود.
3) اندکی، آهنگ زدایش Si کاهش می یابد.
4) زیادی، آهنگ زدایش Si افزایش می یابد.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – رشد اکسید ...............
1) نقص داخل اکسید در حالت تر بیشتر از حالت CVD است.
2) مرز با Si در حالت اکسیدتر بهتر از حالت CVD است.
3) مرز با Si در حالت CVD بهتر از حالت اکسید خشک است.
4) در صد تغییر حجم در تبدیل Si به 2SiO در حالت بخار آب بیشتر از حالت اکسید خشک است.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در رابطه با انجام پروسه دیفیوژن حرارتی بر روی قسمت مشخصی از سطح ویفر کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟
1) در طول مرحله drive-in مقدار دانسیته ناخالصی روی سطح کاهش می یابد.
2) در طول مرحله Predisposition مقدار دانسیته ناخالصی روی سطح تغییر نمی کند.
3) با رشد اکسید و استفاده از ماسک مناسب دریچه مورد نظر بر روی اکسید باز شده و سپس عمل دیفیوژن انجام می گیرد.
4) با واریز فتورزیست بر روی ویفر و استفاده از ماسک مناسب دریچه مورد نظر بر روی فتورزیست باز شده و سپس عمل دیفیوژن انجام می گیرد.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – لیتوگرافی نوری در حالت ............... بهتر از حالت ............... است چون ................
1) Contact - Projection - خرابی ماسک کمتر است.
2)  Proximity - Contact - تصویر بهتر منتقل می شود.
3)  Proximity - Projection - Resolution - بهتر است.
4)  Projection - Proximity - Resolution - بهتر است.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تشکیل اتصال اهمی با استفاده از ...............
1) Ti بهتر از Al است چون مقاومت اتصال کمتر است.
2) سیلیساید بهتر از  Al است چون مقاومت اتصال کمتر است.
3) تنگستن (W) باعث جلوگیری از نفوذ Al می شود.
4) Al بهتر از استفاده از W است چون نفوذ فلز داخل نیمه هادی کمتر می شود.
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مقایسه روش های لایه نشانی (Deposition) کدام مورد صحیح است؟
1) لایه نشانی تحت پلاسما (PECVD) در دمای پایین انجام می گیرد.
2) لایه نشانی تحت پلاسما (PECVD) منجر به ایجاد لایه نازک تری می گردد.
3) در روش بخار نشانی (Evaporation) بهبود پوشش پله نیازمند استفاده از پلاسما است.
4) مسیر متوسط آزادی (Mean free path) بزرگ منجر به پوشش پله ای (Step coverage) مناسب
می شود.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کاشت یونی:
1) عمق کاشت فقط تابع انرژی یون آمده است.
2) کانال زدن یون در پلی Si کمتر از Si بی شکل است.
3) کانال زدن یون در پلی Si بیشتر از Si کریستالی است.
4) برای دو یون با انرژی مساوی، یون سبک به عمق بیشتری می رود.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد ماهیت ارتفاع امواج دریا ناشی از وقوع پدیده تسونامی، کدام گزینه صحیح است؟
1) با نزدیک شدن به ساحل و باتوجه به توپوگرافی، ارتفاع اغلب افزایش می یابد.
2)به دلیل تغییر ناگهانی پریود بلند و تیزی موج، ارتفاع حتما افزایش می یابد.
3) چون موج ناشی از پدیده تسونامی به صورت تک موج می باشد لذا ارتفاع آن تغییر نمی کند.
4) باتوجه به سرعت انتقال موج تسونامی و تغییر طول موج آن، ارتفاع به شدت افزایش می یابد.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بررسی تئوری موج دریا با دامنه کوتاه، باتوجه به فرض کف ساکن، غیرقابل نفوذ و افقی برای بستر، بنابراین کف، در ............... انرژی جریان یا ............... امواج، ...............
1) افزایش - انرژی جنبشی - به شدت تاثیر دارد.
2) کاهش - انرژی انعکاسی - بسته به عمق، تاثیر کم یا زیاد دارد.
3) افزایش یا کاهش - انرژی انعکاسی - تاثیری ندارد.
4) میزان - انرژی جنبشی - بسته به پریود موج، تاثیر کم یا زیاد دارد.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چنان چه طول موج نصف و پریود موج دو برابر شود، عدد موج چگونه تغییر می کند؟
1) یک چهارم می شود.
2) نصف می شود.
3) تغییر نمی کند.
4) دو برابر می شود.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در راستای تعیین معادله موج دریا و براساس شرط مرزی سینماتیکی در سطح آزاد آب، ارتباط کدام مورد با یکدیگر برقرار می شود؟
1) بردار سرعت ذره آب در سطح با مولفه قائم فشار
2) مولفه قائم سرعت ذره آب در سطح با موقعیت سطح
3) مولفه قائم فشار در سطح آب با موقعیت سطح
4) بردار انرژی پتانسیل در سطح با مولفه قائم سرعت
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تیزی یک موج دریا با پریود برابر 8 ثانیه و ارتفاع 3 متر در عمق 80 متر کدام است؟
1) 0/01
2) 0/02
3) 0/03
4) 0/04
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نیمرخ امواج دامنه کوتاه تیز در آب های عمیق به کدام شکل ریاضی شبیه تر است؟
1) تروکوئیدال
2) کنوئیدال
3) هارمونیک
4) شکل خاصی ندارد.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بررسی پدیده انکسار امواج دریا، انحنای ارتوگونال موج بستگی به گرادیان ............... موج عمود بر جهت انتشار موج دارد و در ضمن ارتوگونال موج به سمت ناحیه ای با سرعت موج ...............، خم می شود.
1) انرژی - کمتر
2) انرژی - بیشتر
3) سرعت - بیشتر
4) سرعت - کمتر
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در ارزیابی ترکیب پدیده های انکسار و تفرق امواج دریا در مجاورت موج شکن ها، هرگاه ارتفاع موج در طول تاج موج ثابت نباشد، تفرق موج در راستای ............... تغییرات ارتفاع موج رخ می دهد و در برخی نواحی مانند محلی که ارتوگونال ها در محل اتصال موج شکن با خشکی، همگرا می شوند، ارتفاع موج به دلیل پخش جانبی انرژی ناشی از تفرق موج، ممکن است ............... از مقدار پیش بینی شده باشد.
1) کاهش - کوچک تر
2) کاهش - بزرگ تر
3) افزایش - کوچک تر
4) افزایش - بزرگ تر
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چنان چه وزن قطعات پاشنه لایه حفاظ در موج شکن شیب دار سنگی براساس ضوابط تعیین شود، با توجه به اهمیت نقش آن ها در پایداری لایه حفاظ، مقدار وزن این قطعات در مقایسه با وزن قطعات لایه حفاظ چگونه خواهد بود؟
1) کمتر
2) مساوی
3) بیشتر
4) بسته به ارتفاع موج برخوردی ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در طراحی سیستم ضربه گیر اسکله ها (فندرها)، زاویه پهلوگیری شناورهایی که به وسیله موتور خود پهلوگیری می کنند، معمولاً چند درجه در نظر گرفته می شود؟
1) 5
2) 10
3) 5 تا 10
4) 10 تا 15
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»