سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و هفتم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و هفتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  در صورتی که از معادلات شرط هم خطی مستقیماً برای تعیین مختصات سه بعدی نقاط تصویری استفاده شود (تقاطع فضایی) کدام یک از توجیهات ابتدا باید انجام شود؟
1) توجیه خارجی
2) توجیه داخلی + توجیه خارجی
3) توجیه داخلی + توجیه نسبی
4) توجیه داخلی+ توجیه نسبی + توجیه مطلق
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در طول یک نوار حاصل از اتصال مدل های مربوطه، برای نقاط خارج از محور نوار کدام یک از خطاهای زیر روی مولفه Z نقاط مدل تاثیر دارند؟
1) خطای  وجود دارد و خطای مقیاس و آزیموت صفر هستند.
2) خطای   و خطای آزیموت وجود دارند و خطای مقیاس صفر است.
3) خطای مقیاس و خطای   وجود دارند و خطای آزیموت صفر است.
4) خطای مقیاس خطای   و خطای آزیموت وجود دارند.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در صورتی که یک دوربین تصویربرداری هوایی دارای اعوجاج شعاعی باشد کدام یک از گزینه های زیر درست است؟
1) مقدار این اعوجاج چه مثبت و چه منفی در دوربین های هوایی قابل صرف نظر کردن است.
2) در صورتی که اعوجاج مثبت باشد، این خطا فقط در کناره های تصویر قابل ملاحظه است و راستای آن در جهت نزدیک شدن به نقطه اصلی است.
3) در صورتی که اعوجاج مثبت باشد، این خطا در جهت دور شدن از نقطه اصلی است و در صورتی که اعوجاج منفی باشد راستای این خطا در جهت نزدیک شدن به نقطه اصلی است.
4) در صورتی که اعوجاج مثبت باشد راستای این خطا در جهت نزدیک شدن به نقطه اصلی است و در صورتی که اعوجاج منفی باشد راستای این خطا در جهت دور شدن از نقطه اصلی است.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر جزء موارد پیشنهادی برای طراحی نقاط کنترل برای بلوک مثلث بندی توسط آکرمن نیست؟
1) طراحی بلوک با 30% side lap
2) طراحی بلوک با 60% side lap
3) طراحی بلوک با دو نوار عمودی در ابتدا انتهای بلوک
4) طراحی بلوک با دو رشته از نقاط کنترل ارتفاعی در طول بلوک
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کالیبراسیون باندهای مرئی سنجنده های ماهواره ای که با استفاده از رابطه L= G DN+I  انجام می شود، G و I از طریق زیر محاسبه می شود:
1) قبل از پرواز و با استفاده از لامپ هالوژن
2) در هنگام پرواز و از دو منبع عمق فضا و هدف داخلی
3) قبل از پرواز و با استفاده از هدف سطح زمین و هدف روشن
4) در هنگام پرواز و از دو منبع سطح زمین و هدف تیره داخلی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف از در نظر گرفتن یک تابع kernel در طبقه بندی به روش ماشین بردار پشتیان (svm) چیست؟
1) افزایش فضای ویژگی
2) افزایش سرعت محاسبات
3) تبدیل مسئله غیر خطی svm به یک مسئله خطی
4) همه موارد فوق
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از کدام یک روش های زیر برای شناسایی ابر بر مبنای بررسی خصوصیات ابر از طریق داده های سنجش از دور استفاده می شود؟
1) روش طبقه بندی زمانی براساس تغییرات زمانی
2) روش طبقه بندی غیرپارامتریک براساس آموزش
3) روش طبقه بندی پارامتریک براساس معیارهای آماری
4) روش تصمیم گیری درختی براساس معیارهای انعکاس و دما
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در چه ناحیه ای از طیف الکترومغناطیسی آب صاف همانند جسم سیاه عمل می کند؟
1) ناحیه مرئی
2) در ناحیه فرو سرخ
3) ناحیه امواج رادیویی
4) در طول موج های بالاتر از ناحیه مرئی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چرا بازتابندگی پوشش گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره ای و بازتابندگی برگ گیاه متفاوتند؟
1) به علت اثر سایه و همچنین اثر زاویه برگ و هندسه دیدگاه
2) به علت اثر زاویه برگ و هندسه گیاه
3) به علت اثر سایه
4) به علت تاثیر جو
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تصویری از یک باند حرارتی، دو پیکسل که دمای واقعی آن ها برابر است دارای تن خاکستری (DN) متفاوت
می باشند. کدام پاسخ می تواند علت اصلی باشد؟
1) بازتابندگی آن ها متفاوت است.
2) توان تابشی آن ها متفاوت است.
3) اثر جو برای این دو پیکسل یکسان است.
4) اثر جو برای این دو پیکسل متفاوت است.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  در فضای ................، با کاهش مقیاس، قدرت تفکیک ................ و بنابراین برگشت پذیر ................
1) اقلیدسی - تغییر نمی کند - است
2) اقلیدسی - افزایش نمی یابد - نیست
3) جغرافیایی - افزایش نمی یابد - نیست
4) جغرافیایی - تغییر نمی کند - است
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر مربوط به عدم اطمینان ناشی از ambiguity است؟
1) عدم اطمینان در مفهوم سازی
2) عدم اطمینان ناشی از اندازه گیری
3) عدم اطمینان ناشی از برچسب داده شده به عوارض
4) دادن برچسب های مختلف به یک عارضه توسط کاربران مختلف
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – خوشه ای بودن الگوی توزیع در داده های نقطه ای ناشی از کدام یک از گزینه های زیر است؟
1) اثرات محیط
2) اثرات اقتصادی و اجتماعی
3) اثرات محیط و نقاط همسایه
4) اثرات متقابل بین نقاط
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – روشی که برای حفظ قوانین و حقوق مربوط به استفاده از زمین، مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟
1) Land tenure
2) Land ownership
3) Land possession
4) Land rights
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی مکانی است؟
1) بهینه نهایی و دقیق را حتماً پیدا می کنند.
2) مدل سازی آن ها بسیار ساده تر است.
3) یک جواب واحد و منحصر به فرد را پیدا می کنند.
4) در هر نوعی از فضای جستجو از جمله مشتق پذیر، گسسته و ... می تواند استفاده شوند.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر جزو مشخصه های اصلی مدل سازی عامل مبنا (Agent-based) می باشد؟
1) مدل سازی زمانمند و پیوسته سیستم و فرایند
2) مدل سازی عمل ها و عکس العمل های بین کاربر و سیستم
3) مدل سازی سلسله مراتبی و براساس ارتباط کل با جزء
4) مدل سازی رفتار سیستم براساس رفتارهای اجزاء تشکیل دهنده آن
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در توسعه یک سیستم اطلاعات زمینی برای تخصیص کاربری در سطح منطقه ای، چه مقیاس های مکانی و زمانی مورد نیاز می باشد؟
1) دامنه ها می توانند در چندین مقیاس مکانی و زمانی تولید شوند.
2) کلیه داده ها بایستی در یک مقیاس مکانی و زمانی تولید شوند.
3) کلیه داده ها بایستی در دو مقیاس (کوچک و بزرگ) مکانی و زمانی تولید شوند.
4) کلیه داده ها بایستی در یک مقیاس زمانی ولی می توانند در چندین مقیاس مکانی تولید شوند.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از سبک های رابط پایه، شهودی تر (more intuitive) و کمتر گویا (less expressive) است؟
1) منوها
2) فرم ها
3) زبان طبیعی
4) ورود دستورها
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد فرآیندهای استنباط منطقی کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟
1) استنتاج انتزاعی (abstractive) استخراج نتایج از قواعد مبتنی بر انتزاع است.
2) استنتاج قیاسی (deductive) اعمال قواعدی بر روی مثال های خاص است.
3) استنتاج استقرایی (Inductive) فرآیند کلی سازی مثال های خاص به قواعد کلی است.
4) استنتاج معکوس (Abductive) ترکیب قواعد و نتایج برای توضیح گزاره هاست.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استفاده از تئوری فازی برای کدام یک از تحلیل های مکانی زیر مناسب می باشد؟
1) تحلیل کوتاه ترین مسیر براساس معیار طول خیابان های شهری
2) تحلیل کوتاه ترین مسیر براساس معیار زمان سفر در خیابان های شهری
3) استخراج آمار ماهانه بارش براساس آمار روزانه بارش در یک منطقه
4) تعیین کلاس های تراکم جمعیتی در زون های شهری براساس اطلاعات جمعیت پارسل ها (املاک)
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»