سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و هشتم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و هشتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کشش سیم از نظر نوع نیروهای وارده به سیم چه نوع فرآیندی محسوب می شود؟
1) کششی
2) مکشی
3) فشاری مستقیم
4) فشار غیرمستقیم
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین عارضه خوردگی در پیل های اختلاف دمشی کدام است؟
1) خوردگی بسیار سریع قطعه
2) خوردگی در کل سطح قطعه
3) حفره دار شدن
4) هیچ کدام
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وجود ناخالصی ها باعث ............... و اضافه کردن عناصر آلیاژی باعث ............... تنش برشی بحرانی لغزش در فلزات می شود.
1) کاهش – کاهش
2) کاهش - افزایش
3) افزایش – کاهش
4) افزایش – افزایش
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مواد سویرپلاستیک ضریب حساسیت به نرخ کرنش (m) ............... و اندازه دانه در محدوده ............... می باشد.
1) کم، 10-1 میکرون
2) کم، تک کریستال
3) زیاد، 10-1 میکرون
4) زیاد، تک کریستال
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مزیت های فرآیند آهنگری نسبت به ریخته گری و چگونگی تغییر خواص فولاد کدامند؟
1) سهولت روش تولید، هزینه کم و خواص مکانیکی خوب
2) امکان تولید قطعات پیچیده با خواص خوب و قیمت اقتصادی
3) هزینه کم تولید و تیراژ بالا با نرمی و خواص مکانیکی خوب
4) ساختار منسجم و یکنواخت و بهبود خواص مکانیکی و مقاومت در مقابل رشد ترک
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مزیت روش تولید فولاد در ریخته گری مداوم نسبت به شمش ریزی سنتی چیست؟
1) ساختار یکنواخت و دانه های ریزتر و ضایعات کمتر تولید
2) راندمان خوب، دانه های درشت و ستونی و نرمی خوب
3) جدایش کاربیدها و سختی و استحکام بالاتر فولاد
4) دانه های دندریتی و ستونی و بهره مواد خوب
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اهمیت استفاده از زائده (gutter) در فرآیند فورج برای چیست؟
1) کنترل جریان فلز
2) کاهش ضایعات
3) تامین فشار لازم برای پر شدن قالب
4) کنترل جریان فلز و تامین فشار لازم برای پر شدن قالب
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – درصد پرلیت در فولاد ساده کربنی با 0/35 درصد کربن که به آرامی سرد شده است چند درصد است؟
1) 35
2) 42
3) 50
4) 65
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در عملیات نورد ورق، با ............... ضریب اصطکاک بین ورق و غلتک ها می توان به ضخامت های کم تری دست یافت ولی میزان کاهش ضخامت در هر مرحله ............... می یابد.
1) کاهش - کاهش
2) افزایش - کاهش
3) کاهش - افزایش
4) افزایش - افزایش
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد ذیل صحیح نمی باشد؟
1) آلیاژهای مس را نمی توان به فولاد جوش داد.
2) آلیاژهای مس را می توان به آلیاژهای پایه نیکل جوش داد.
3) برنزها را می توان در سیستم های سایش فلز بر فلز استفاده کرد.
4) آلیاژهای مس در کاربردهای دریایی جایی که مقاومت در برابر آب دریا مورد نیاز است مناسب هستند.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – موقعیت قدامی - خلفی مفصل زانو در سه فریم متوالی 125، 130 و 131 میلی متر است. اگر فرکانس نمونه برداری 200 هرتز باشد، سرعت مفصل با استفاده از رابطه مشتق گیری مرکزی چند متر بر ثانیه است؟
1) 0/1
2) 0/6
3) 1
4) 1/2
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عامل تاثیر بیش تری در افزایش نیروی وارد بر مفصل زانو در حین راه رفتن طبیعی دارد؟
1) قرار گرفتن مفصل در حداکثر زاویه فلکشن
2) قرار گرفتن مفصل در حداکثر زاویه اکستنشن
3) هم انقباضی عضلات باز و بسته کننده زانو
4) افزایش سرعت مرکز ثقل در راستای وزن بدن
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در میانه فاز ایستایش (Stance)، نیروی عکس العمل زمین کم تر از وزن بدن است. کدام عامل در این کاهش نقش بیش تری دارد؟
1) اجتناب از پایداری در راستای وزن
2) تغییر اینرسی خطی در راستای وزن
3) جلوگیری از ضربه قائم وارد بر بدن
4) ایجاد توازن بین نیروی عکس العمل زمین و وزن
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – گشتاور مفصلی در هنگام راه رفتن در کدام حالت دارای مقدار حداکثر بزرگ تری است؟
1) گشتاور چرخشی مفصل ران در صفحه ترانسورس
2) گشتاور چرخشی مفصل زانو در صفحه ترانسورس
3) گشتاور اکستنسوری مفصل ران در صفحه ساجیتال
4) گشتاور اکستنسوری مفصل زانو در صفحه ساجیتال
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک
عضله ی پر شکل، زاویه پرها با راستای طولی دو انتهای تاندونی 36/87 درجه، جرم فیبرهای عضلانی 100 گرم و طول فیبرهای عضلانی 5 سانتی متر می باشد. سطح مقطع فیزیولوژیک عضله چند سانتی متر مربع است؟ (دانسیته عضله یک گرم بر سانتی متر مکعب فرض شود.)
1) 8
2) 8/66
3) 16
4) 17/32
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای ثبت واضح ترین سیگنال EMG مکان الکترودگذاری بر روی کدام نقاط عضله است؟
1) بالک عضله و انتهای دیستال
2) دوسوی بالک عضله
3) بالک عضله و انتهای پروکسیمال
4) انتهای دیستال و پروکسیمال عضله
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شخصی به قد 180 سانتی متر بر روی سطح افقی کاملاً صاف ایستاده است. در لحظه ای که در راستای قدامی- خلفی مرکز فشار 2 سانتی متر جلوتر از مرکز ثقل قرار گرفته است. مولفه قدامی- خلفی شتاب مرکز ثقل چند متر بر مجذور ثانیه است؟ شعاع چرخش بدن حول کف پا یک متر فرض شود. مرکز ثقل بدن در وسط قد فرض شود.
1) 9/81
2) 2
3) 0/18
4) 0/018
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – قطر یک رگ به دلیل تشکیل پلاک، بیست درصد کاهش یافته است. برای عبور دبی خون اولیه با فرض ثابت بودن سایر متغیرها اختلاف فشار طرفین مجرا با چه نسبتی باید افزایش یابد؟
1) 1/2
2) 1/8
3) 3
4) 2/44
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مدل ریاضی رفتار سیال دوفازی خون با ناحیه تهی از پلاسما را توصیف نمی کند؟
1) مدل کاسن
2) مدل هاینس
3) مدل سیگما
4) مدل وایتمور
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک شریان، چنان چه هماتوکریت خون متغیر اما کمتر از 10% باشد، با افزایش سرعت متوسط جریان خون، ویسکوزیته خون:
1) با تغییر هماتوکریت، تغییر نمی کند.
2) با افزایش هماتوکریت، کاهش می یابد.
3) با افزایش هماتوکریت، افزایش می یابد.
4) بدون در نظر گرفتن قطر شریان، نمی توان اظهار نظر کرد.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»