سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و نهم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و نهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از نتایج زیر در یک موتور موشک سوخت جامد درست است؟
1) فشار محصولات احتراق در طول مسیر عبور در موتور ثابت است.
2) دمای محصولات احتراق در طول مسیر عبور در موتور افزایش می یابد.
3) دانسیته محصولات احتراق در طول مسیر عبور در موتور تغییر فاحشی ندارد.
4) سرعت حرکت محصولات احتراق در طول مسیر عبور در موتور به صورت افزاینده است.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت صحیح است؟
1) معمولاً سرعت مشخصه برابر با سرعت گازهای خروجی نازل می باشد.
2) معمولاً سرعت مشخصه کمتر از سرعت گازهای خروجی نازل می باشد.
3) سرعت مشخصه نمایان گر راندمان نازل می باشد.
4) سرعت مشخصه نمایان گر راندمان محفظه احتراق می باشد.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ضریب کار ( ) در کمپرسورها:
1) به دلیل رشد لایه مرزی تعریف می گردد و در طول کمپرسور مقدار آن کم می شود.
2) به دلیل رشد لایه مرزی تعریف می گردد در طول کمپرسور مقدار آن زیاد می شود.
3) به دلیل امواج شوک رخ می دهد و در طول کمپرسور کاهش می یابد.
4) به دلیل امواج شوک رخ می دهد و در طول کمپرسور زیاد می شود.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد خنک کاری یک موتور راکتی چه می توان بیان کرد؟
1) با افزایش فشار محفظه و کاهش ابعاد محفظه مشکلات خنک کاری افزایش می یابد.
2) با افزایش فشار محفظه و افزایش ابعاد محفظه مشکلات خنک کاری افزایش می یابد.
3) ناحیه گلوگاه نازل، ساده ترین قسمت برای خنک کاری است.
4) در ژاکت حرارتی موتورهایی که از خنک کاری بازیابی استفاده می کنند، معمولاً فشار از فشار بحرانی سیال کمتر است.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد ناپایداری احتراق در یک موتور راکتی سوخت مایع، کدام عبارت صحیح نیست؟
1) ناپایداری فرکانس متوسط از نوسانات نسبت سوخت به اکسنده می تواند نشات گیرد.
2) مودهای مماسی در ناپایداری فرکانس بالا، مخرب ترین نوع ناپایداری هستند.
3) ناپایداری فرکانس پایین عمدتاً در موتورهای با فشار محفظه پایین اتفاق می افتد.
4) ناپایداری فرکانس بالا عمدتاً ناشی از سیستم پاشش و سازه است.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرآیند احتراق در نازل راکت دارای کدام ویژگی است؟
1) غیرتعادلی دارای زمان اقامت بلند
2) غیرتعادلی دارای شرایط تعادل انتقال یافته
3) غیرتعادلی دارای زمان اقامت کوتاه
4) تعادلی دارای زمان اقامت بلند
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مزیت استفاده از I.G.V کدام است؟
1) فقط جلوگیری از برخورد پرندگان به موتور
2) افزایش جرم ورودی و در عین حال کاهش ماخ نسبی
3) حفظ جرم ورودی و در عین حال افزایش ماخ نسبی
4) حفظ جرم ورودی و در عین حال کاهش ماخ نسبی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جریان عبوری از یک داکت با سطح مقطع ثابت را در نظر بگیرید. اگر دیواره ها را بدون اصطکاک فرض کنیم، کدام عبارت صحیح است؟
1) اگر جریان در ابتدای داکت مادون صوت باشد، با حرارت دهی در طول داکت، جریان در انتهای آن امکان مافوق صورت شدن را دارد.
2) اگر جریان در ابتدای داکت مافوق صوت باشد، با حرارت دهی در طول داکت، در انتهای آن به سمت جریان صوتی حرکت (میل) می کند.
3) اگر جریان در ابتدای داکت مادون صوت باشد، با حرارت دهی در طول داکت، در انتهای آن به سمت جریان صوتی میل می کند.
4) گزینه 2 و 3
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت صحیح نیست؟
1) جریان هایپرسونیک به وسیله تخمین عدد ماخی که در آن اثرات گاز حقیقی هویدا می شود، مشخص می گردد.
2) در جریان مادون صورت تغییر عدد ماخ عمدتاً به علت تغییر سرعت سیال اتفاق می افتد.
3) در جریان هایپرسونیک تغییر عدد ماخ عمدتاً به علت تغییر دمای استاتیکی رخ می دهد، تا تغییر سرعت سیال
4) در جریان هایپرسونیک تغییر عدد ماخ عمدتاً به علت تغییر سرعت سیال رخ می دهد تا تغییر دمای استاتیکی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد یک راکت سوخت جامد، در صورتی می توان گفت از منظر احتراقی مطلوب تر است که: حساسیت فشار محفظه به دمای اولیه گرین .............. از حساسیت نرخ سوزش آن به دمای اولیه گرین باشد.
1) بسیار بزرگ تر
2) بسیار کوچک تر
3) کوچک تر
4) بزرگ تر
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر در کانساری مطالعات امکان سنجی و اکتشاف عمومی انجام شده و وضعیت آن اقتصادی تشخیص داده شده باشد، کُد آن در رده بندی ذخایر کدام گزینه زیر خواهد بود؟
1) 112
2) 121
3) 212
4) 222
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در چه حالتی ممکن است ضخامت مغزه حاصله از حفر گمانه در لایه از ضخامت واقعی آن لایه کمتر باشد؟
1) وقتی که راندمان مغزه گیری پایین باشد.
2) وقتی که گمانه با زاویه بزرگی لایه را قطع کند.
3) وقتی که گمانه با زاویه کوچکی لایه را قطع کند.
4) در هیچ حالتی ممکن نیست.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر شبکه اولیه اکتشاف مربعی و به ضلع 300 متر باشد، ضلع شبکه اکتشاف پس از دومین مرحله توسعه به روش پوش چند متر خواهد بود؟
1) 75
2) 150
3) 212
4) 320
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برداشت توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی با شرایط زیر بر روی یک پروفیل خطی صورت می گیرد:
طول پروفیل 400 متر، فاصله الکترودی a برابر 20 متر، آرایش الکترودی دو قطبی- دو قطبی و n از 1 تا 8 تغییر می نماید. حداکثر تعداد نقاط برداشت در شبه مقطع مقاومت ویژه الکتریکی چقدر است؟
1) 88
2) 98
3) 116
4) 124
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در ارتباط با یک سیگنال صحیح نمی باشد؟
1) وقتی بخش فرکانس بالای یک سیگنال حذف شود احتمال آلیازینگ سیگنال افزایش می یابد.
2) اثر آلیازینگ یک سیگنال وقتی اتفاق می افتد که طول موج سیگنال از ابعاد آنومالی کوچک تر باشد.
3) اثر آلیازینگ یک سیگنال وقتی اتفاق می افتد که فاصله بین ایستگاه های برداشت بیشتر از ابعاد آنامالی مورد بررسی باشد.
4) اثر آلیازینگ یک سیگنال وقتی اتفاق می افتد که فرکانس نمونه گیری از سیگنال، کمتر از نصف فرکانس نیکوئیست باشد.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از گزینه های زیر در مورد برداشت توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی سه بعدی صحیح تر است؟
1) برداشت مقاومت ویژه ظاهری یک ساختار سه بعدی
2) اندازه گیری مقاومت ویژه ظاهری داخل گمانه های حفاری
3) برداشت مقاومت ویژه ظاهری در امتداد تعدادی پروفیل موازی در روی سطح زمین
4) مجموعه ای از تعداد زیادی اندازه گیری مقاومت ویژه ظاهری پراکنده شده در روی سطح زمین
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مقدار تصحیح هوای آزاد و بوگه برای اندازه گیری های گرانی در سطح زمین و ارتفاع معادل با سطح مبنا به ترتیب چگونه است؟
1) هم مقدار تصحیح هوای آزاد و هم مقدار تصحیح بوگه صفر است.
2) مقدار تصحیح هوای آزاد مثبت و مقدار تصحیح بوگه منفی است.
3) مقدار تصحیح هوای آزاد منفی و مقدار تصحیح بوگه مثبت است.
4) مقدار تصحیح هوای آزاد و هم مقدار تصحیح بوگه مثبت است.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در روش مغناطیس سنجی برای اکتشافات ژئوفیزیکی، مهمترین عامل تعیین کننده کدام است؟
1) نفوذپذیری مغناطیسی
2) قطبش مغناطیسی
3) مغناطیس پذیری
4) زاویه میل و انحراف بردار مغناطیس توده
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
1) در برداشت های حوزه زمان معمولا اثر نویزهای فرستنده حداقل هستند.
2) در برداشت های در حوزه زمان معمولا بخش فرکانس بالای سیگنال حذف می شود.
3) در برداشت های در حوزه زمان معمولا در زمان اندازه گیری اثر میدان اولیه وجود ندارد.
4) برداشت های در حوزه زمان معمولا با فرستنده جریان الکتریکی مستقیم انجام می شود. در نتیجه انتقال اندازه گیری ها از حوضه زمان به حوزه فرکانس امکان پذیر نمی باشد.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک منطقه مطالعاتی لایه بندی از روند شرقی - غربی پیروی کرده و در کنتاکت واحدهای رسوبی با آذرین آثار دگرسانی از روند لایه بندی پیروی می کند. کدام یک از روش های زیر را برای نمونه برداری پیشنهاد
می نمائید؟
1) روش نمونه برداری سیستماتیک با شبکه نمونه برداری مربعی شکل
2) روش نمونه برداری غیرسیستماتیک با تراکم بیشتر نمونه برداری در امتداد شرقی - غربی
3) روش نمونه برداری سیستماتیک با شبکه نمونه برداری دارای تراکم در امتداد شرقی - غربی
4) روش نمونه برداری غیرسیستماتیک با تراکم بیشتر نمونه برداری در امتداد شمالی - جنوبی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»