سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و ششم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و ششم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  کدام عبارت زیر در مورد فازهای چرخه حیات یک پروژه (Project Life-Cycle) صحیح نیست؟
1) یک فاز پروژه هنگامی می تواند آغاز شود که فاز قبلی بطور کامل خاتمه یافته باشد.
2) میزان و سطح عدم قطعیت ها، در فازهای اولیه پروژه معمولاً بالاتر از فازهای بعدی است.
3) هزینه ایجاد تغییرات اساسی در محصول نهایی، در فازهای اولیه پروژه معمولا کمتر از فازهای بعدی است.
4) توانایی ذی نفعان پروژه جهت تاثیرگذاری بر مشخصه های محصول نهایی، در فازهای اولیه پروژه معمولا بالاتر از فازهای بعدی است.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت زیر در مورد عملکرد ساختارهای سازمانی ماتریسی صحیح است؟
1) در ساختارهای ماتریسی عموما، کیفیت امور فنی مطلوب، و پتانسیل وقوع تعارض ها بالا است.
2) در ساختارهای ماتریسی عموما، کیفیت امور فنی مطلوب، و پتانسیل وقوع تعارض ها پایین است.
3) در ساختارهای ماتریسی عموما، واحدهای وظیفه ای (خطوط عمودی) مراکز هزینه، و پروژه ها (خطوط افقی) مراکز درآمد هستند.
4) گزینه های «1» و «3» صحیح است.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از عوامل ذیل در موفقیت پروژه های انبوه سازی مسکن ارجحیت بالاتری دارد؟
1) استفاده از سریع ترین روش ساخت
2) استفاده از حداقل مصالح در ساخت
3) استفاده از حداقل نیروی انسانی در ساخت
4) استفاده از حداقل ماشین آلات در ساخت
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف از تشکیل ماتریس احتمال – اثر در فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه، کدام است؟
1) تحلیل کیفی ریسک های پروژه.
2) تعیین رتبه بندی ریسک های پروژه.
3) تخمین احتمال و اثر ریسک های پروژه.
4) گزینه های «1» و «2» صحیح است.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – طول قوس الکتریکی، مقدار شدت جریان و ولتاژ لازم در جوشکاری با الکترود روکش دار دستی به قطر 4 میلی متر در چه حدودی می باشد؟
1) طول قوس الکتریکی 4-3 میلی متر- شدت جریان 160 آمپر و ولتاژ 22-20 ولت
2) طول قوس الکتریکی 4-3 میلی متر- شدت جریان 160 آمپر و ولتاژ 180 ولت
3) طول قوس الکتریکی 6-5 میلی متر- شدت جریان 350 آمپر و ولتاژ 22-20 ولت
4) طول قوس الکتریکی 6-5 میلی متر- شدت جریان 350 آمپر و ولتاژ 180 ولت
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در روش اجرای پروژه های انبوه سازی مسکن با روش «قالب تونلی» که عمل آوری بتن تازه از طریق حرارت دهی با بخار انجام می شود سیکل کاری اجرای هر طبقه چند روز است؟
1) 2
2) 4
3) 5
4) 6
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – محدودیت معماری در پلان ساختمان های پروژ های انبوه سازی مسکن در کدام یک از روش های زیر کمتر است؟
1) روش میز پرنده
2) روش قالب تونلی
3) روش بتن پیش ساخته
4) روش LSF
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از عوامل زیر در تامین دوام بتن در محیط های آلوده به یون کلرید از اهمیت کمتری برخوردار است؟
1) متراکم کردن بتن
2) زمان باز کردن قالب های بتن
3) عمل آوری مناسب بتن تازه
4) نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط بتن
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – روند آتی و چشم انداز صنعت ساختمان کدام یک از موارد زیر می باشد؟
1) رقابت بین المللی
2) تغییرات و پیشرفت سریع در تکنولوژی
3) افزایش مقررات قانونی HSE
4) همه موارد فوق
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کــدام عــبـارت زیــر در مــورد شــنــاوری هــای کــل (Total Float)، آزاد (Free Float)، و مستقل (Independent) یک فعالیت صحیح است؟
1) شناوری کل بزرگ تر از شناوری آزاد و شناوری آزاد بزرگ تر از شناوری مستقل یک فعالیت است.
2) شناوری کل بزرگ تر از شناوری مستقل و شناوری مستقل بزرگ تر از شناوری آزاد یک فعالیت است.
3) شناوری کل بزرگ تر یا مساوی شناوری مستقل و شناوری مستقل بزرگ تر یا مساوی شناوری آزاد یک فعالیت است.
4) شناوری کل بزرگ تر یا مساوی شناوری آزاد و شناوری آزاد بزرگ تر یا مساوی شناوری مستقل یک فعالیت است.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تغییرات مقیاس ناشی از تیلت (دوران هواپیما) در کدام یک از موارد زیر کم ترین است؟
1) در امتداد isoline
2) در امتداد حاشیه عکس
3) فقط در مرکز تصویر
4) در امتداد محور عکسبرداری
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در الگوریتم کشف گوشه هریس (Harris Corner Detection Algorithm) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
1) قبل از اعمال این الگوریتم باید یک اپراتور همسایگی جهت برآورد معیار هریس در هر نقطه تعریف شود.
2) این الگوریتم با بهره گیری از محل پیکسل های لبه تصویر، عوارض گوشه ای و نقاط متمایز تصویری را شناسایی می کند.
3) این اپراتور ضمن ایجاد بردار توصیف گر در هر نقطه، شرایط اولیه جهت متناظر سازی دو مجموعه از نقاط را حاصل می کند.
4) پس از اعمال اپراتور هریس و به دست آوردن معیار هریس در هر نقطه از تصویر، مقادیر مثبت این معیار نشان دهند? حضور عوارض گوشه ای در تصویر می باشند.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزاره در رابطه با فیلتر Forstner در استخراج عوارض نقطه ای از تصاویر رقومی صحیح است؟
1) این فیلتر مستقل از دوران تصویر است.
2) این فیلتر مستقل از مقیاس تصویر است.
3) این فیلتر مستقل از دوران و مقیاس تصویر است.
4) این فیلتر مستقل از دوران و مقیاس تصویر نیست.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تناظریابی اتوماتیک تصاویر مرجع و جستجو با استفاده از شرط اپی پولار کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟
1) فضای جستجو نسبت عکس با بازعکسبرداری و ارتفاع پرواز دارد.
2) فضای جستجو نسبت مستقیم با بازعکسبرداری و ارتفاع پرواز دارد.
3) فضای جستجو نسبت عکس با بازعکسبرداری و نسبت مستقیم با ارتفاع پرواز دارد.
4) فضای جستجو نسبت مستقیم با بازعکسبرداری و نسبت عکس با ارتفاع پرواز دارد.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اثر انتقال یک تابع در فضای مکان معادل کدام تغییر در فضای فرکانس است؟
1) تبدیل فوریه تابع بدون تغییر می ماند.
2) دوران تبدیل فوریه تابع به اندازه یک اسکالر
3) ضرب تبدیل فوریه تابع در یک اسکالر در فضای فرکانس
4) انتقال تبدیل فوریه تابع به اندازه یک اسکالر در فضای فرکانس
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام الگوریتم دارای بیشترین دقت برای تولید مدل رقومی از داده های نقطه ای غیرمنظم می باشد؟
1) الگوریتم های مبتنی بر روش کریجینگ
2) الگوریتم های مبتنی بر روش مثلث بندی
3) الگوریتم های مبتنی بر روش اجزاء محدود
4) الگوریتم های مبتنی بر روش تقاطع در تصاویر اپتیکی با دید استرئو
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در روند تولید مدل رقومی زمین از داده های لیرز اسکن، کدام گزینه جزو خصوصیات الگوریتم های فیلترینگ نمی باشد؟
1) معیار ناپیوستگی
2) خطی یا غیرخطی بودن فیلتر
3) استفاده از داده های کمکی و خارجی
4) تک مرحله ای یا تکراری بودن فیلتر
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استفاده از کدام سنجنده در زمان وقوع سیل برای تولید مدل رقومی زمین برای پیش بینی مسیر سیل مناسب است؟
1) سنجنده لیزر اسکن هیدروگرافی
2) سنجنده لیزر اسکن زمینی به همراه دوربین اپتیکی هوایی
3) سنجنده لیزر اسکن هوایی توپوگرافی چند برگشتی به همراه سنجنده مایکرویو
4) سنجنده لیزر اسکن هیدروگرافی با تکنولوژی بالای موج پیوسته با 120 برگشت.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در خصوص مدل های رقومی جهانی SRTM و GDEM مدل رقومی SRTM از تصاویر ............... و مدل رقومی GDEM از تصاویر ............... تهیه شده است.
1) اپتیکی - اپتیکی
2) اپتیکی - راداری
3) راداری - اپتیکی
4) راداری - راداری
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در مورد تهیه مدل رقومی زمین درست است؟
1) تلفیق داده های لیزر اسکن هوایی و فراطیفی از نظر ریاضی شدنی است ولی فاقد مفهوم فیزیکی است.
2) امکان شناسایی درختان و نوع گونه آن ها توسط داده های لیزر اسکن برای تولید مدل رقومی دقیق وجود دارد.
3) در تولید مدل رقومی زمین سنجنده های فتوگرامتری در مقابل سنجنده های لیزر اسکن در مناطق شهری ترجیح داده می شوند.
4) امکان حذف عوارض مربوط به جنگل با استفاده از روش های فتوگرامتری برای تولید مدل رقومی زمین امکان پذیر است.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»