سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و سوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و سوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چه کسی قرآن کریم را دارای یک میلیون و بیست و هفت هزار حرف می داند؟  
1) عثمان
2) ابوبکر
3) عمر
4) امام علی (ع)
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه از معانی «اعجاز» نیست؟
1) وجدان العجز
2) احداث العجز
3) سلب القدره
4) الفوت
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نظریه «صرفه» در اعجاز قرآن کریم از کیست؟
1) واسطی
2) رمانی
3) نظام
4) جاحظ
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میان حدیث «انزل اقرآن علی سبعه احرف» و قرائت های هفتگانه چه رابطه ای است؟
1) تساوی
2) عموم و خصوص من وجه
3) تباین
4) عموم و خصوص مطلق
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چه کسی گفته است: عثمان قرآن را به امضای علی – علیه السلام- رسانده است؟ 
1) محقق حلی
2) شیخ مفید
3) علامه حلی
4) شیخ طوسی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام سوره ی قرآن کریم، جملگی و به یکباره نازل شده است؟
1) مریم
2) العلق
3) طه
4) الانعام
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در این آیه ی شریفه چه نوعی از مجاز وجود دارد؟ «یجعلون اصابعهم فی آذانهم»
1) مفرد
2) ترکیب
3) عقلی
4) اسناد
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – این سخن از جانب شیخ طوسی که: «احادیثی که در دو کتابم (تهذیب و اتبصار) آورده ام برگرفته از اصول مورد اعتمادند»، و در نتیجه روایات دو کتاب همگی صحیح است، از کیست؟
1) فیض کاشانی در مقدمه الوافی
2) شیخ حرعاملی در خاتمه وسائل الشیعه
3) محدث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل
4) مجلسی در مقدمه بحارالانوار
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ملاک مشهور در تعیین آیات مکی و مدنی چیست؟
1) اسباب النزول
2) زمان
3) خطاب
4) مکان
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) وجه سخن گفتن عیسی (ع) در خردسالی و میان سالی در آیه ی مبارک: «و یکلّم الناس فی المهد و کهلاً و من الصالحین» چیست؟
1) او دگرگونی حالات داشته که منافی با الوهیت است.
2) او به میان سالی می رسد و این یک نوع بشارت به مریم (س) بوده است.
3) او به سن شیخوخت می رسد و دوران صباوت و کهولت را سپری می کند.
4) او در میان سالی به وحی و از وحی الهی سخن می گوید.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر شخصی یک درهم ملک خود را به ضمیمه یک دینار ملک غیر در مقابل دو درهم و دو دینار بفروشد و مالک دینار اجازه نکند، بیع چه حکمی دارد؟
1) بیع از اساس باطل است و اجازه مالک تاثیری ندارد.
2) صحیح است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد.
3) باطل است چون نسبت به حصه بایع، بیع ربوی است.
4) صحیح است و مشتری خیار شرکت دارد.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شهید (ره) در باب خلع فرموده است: «لوتنازعا فی قدر الفدیه حلفت» فرض مساله کدام مورد است؟
1) نزاع در فدیه اگر کلی باشد، چه در هنگام اداء فدیه پس از خلع چه در رد فدیه پس از رجوع مختلعه
2) نزاع در هنگام اداء فدیه پس از وقوع خلع
3) نزاع در هنگام اداء فدیه پس از وقوع خلع و نیز رد فدیه پس از رجوع مختلعه و رجوع زوج
4) نزاع در هنگام رد فدیه پس از رجوع مختلعه و رجوع زوج
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شهید ثانی می فرماید: «لو کان الشهود اُزید من اثنین مما یثبت بهما وجب علی اثنین منهما کفایه» این عبارت در مورد چه نزاع هایی است؟
1) نزاع در اموری که اثبات آن ها بیش از دو شاهد نمی خواهد.
2) نزاع در اموری که اثبات آن ها متوقف بر دو شاهد است.
3) نزاع در امور غیر مالی و اموری که حداقل دو شاهد نیاز دارد.
4) نزاع در امور غیر مالی
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه توضیح مناسبی درباره ترتب است؟
1) نظریه ترتب در موارد تعارض دو دلیل مطرح می شود.
2) نظریه ترتب مبتنی بر این فرض است که ضد واجب، منهی عنه باشد.
3) نظریه ترتب در هر دو فرض نهی از ضد و عدم نهی از ضد و نیز در فرض ترجیح یکی از دو واجب از نظر اهمیت قابل طرح است.
4) در فرض تساوی دو واجب از نظر اهمیت نیز ترتب قابل فرض است؛ زیرا هر دو واجب تقیید
می خورند.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر بر زوج مشتبه شود که این زن آیا زوجه او است که وطی او واجب شده (به سبب حلف و مانند آن) یا اجنبیه است، کدام گزینه صحیح است؟
1) مخیر در وطی است چون دوران بین وجوب و حرمت است.
2) وطی حرام است.
3) مخیر در وطی است چون دوران بین وجوب و حرمت در شبهه مصداقیه است.
4) مخیر در وطی است.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از شرایط زیر برای تحقق واجب معلق لازم است؟
1) رجوع قید زمان مستقبل به ماده
2) تقارن زمان وجوب و واجب
3) عدم اشتراط وجوب به هیچ قیدی
4) اشتراط وجوب به زمان مستقبل
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در موارد اشتباه حجت به لاحجت در اخبار واحد، کدام گزینه صحیح است؟
1) چون علم به صدق یکی از دو خبر داریم، با جریان احکام تعارض، خبر حجت معلوم می شود.
2) اصل اولی تخییر است، زیرا یکی به نحو مردد واجد شرایط حجیت می باشد.
3) احکام تعارض جاری نمی شود.
4) چون علم به کذب یکی از دو خبر داریم، احکام تعارض جاری می شود.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در موارد اجتماع موردی امر و نهی کدام گزینه صحیح است؟
1) جایز است؛ زیرا عناوین متعدد است.
2) محال است چون مصداق دو تکلیف واحد است.
3) جایز است؛ زیرا اجتماع ضدین در امور اعتبار عقلاً محال نیست.
4) محال است چون مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین است.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به استناد کدام گزینه می توان حجیت دلیل عقلی را اثبات کرد؟
1) حجیت ظواهر
2) حجیت قطع
3) سنت بنابر این که ادله حجیت خبر واحد را بپذیریم
4) حجیت ظواهر و حجیت قطع
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد مفهوم عدد، کدام گزینه صحیح است؟
1) عدد مفهوم دارد.
2) عدد مفهوم ندارد.
3) عددی که برای تحدید جانب کثرت باشد، مفهوم دارد.
4) عددی که برای تحدید جانب قلّت یا کثرت باشد، مفهوم دارد.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»