سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و دوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و دوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اختلال در کروموزوم شماره ی پنج به کدام سندرم منجر می شود؟
1) صدای گربه
2) کلاین فلتر
3) ترنر
4) داون
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اصل اساسی در پشت سر گرایش به یکپارچه سازی بیشتر افراد ناتوان در جامعه کدام است؟
1) دوراندیشی
2) موسسه زدایی
3) بهنجارسازی
4) خود تصمیم گیری
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر در ارزیابی در زمینه ی ناتوانی یادگیری، رفتار دانش آموز را به منظور پیگیری پیشرفت وی به طور مستقیم بسنجیم، کدام نوع ارزیابی را به کار بسته ایم؟
1) تکوینی
2) موثق
3) غیررسمی
4) پیشرفت استاندارد
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دو مفهوم مهم در توجه به مشکلات شناختی دانش آموزان عقب مانده ذهنی کدامند؟
1) سازگاری و فرآیندهای شناختی
2) عمق پردازش و سازگاری
3) عمق پردازش و کنترل اجرایی
4) کنترل اجرایی و فرآیندهای فراشناختی
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نوعی بدریختی که در آن اندام های نوزاد بسیار کوتاه است یا اصلاً وجود ندارد کدام است؟
1) گلوکاما
2) کولوبوما
3) فونولوژی
4) فوکوملیا
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شیوه آموزشی که در آن ابتدا بر آموزش صدا و سپس به ترتیب اسم ها، افعال، صفات و حرف های اضافه به همراه تجربه عملی تاکید می گردد، برای کدام نارسایی به کار برده می شود؟
1) شنوایی کلی
2) دریافت زبان 
3) خواندن
4) بیان مطالب شنیده شده
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام شیوه آموزش مهارت های ارتباطی ترکیبی هم از روش شفاهی - شنیداری و هم هجی کردن با انگشتان دست استفاده می شود؟
1) روش روچستر
2) روش شنیداری
3) روش ارتباط کلی یا جامع
4) روش شفاهی - شنیداری
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – روش چند حسی فرنالد برای کدام اختلال یادگیری کاربرد دارد؟
1) نوشتن
2) خواندن
3) ریاضی
4) استدلال کردن
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میزان عقب ماندگی ذهنی در سندرم ترنر در چه حدی است؟
1) عمیق
2) سطحی
3) شدید
4) متوسط
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهومی انگیزشی مبنی بر این که مردم چگونه شکست ها و موقعیت های خود را توجیه می کنند، چه نام دارد؟
1) مکان کنترلی
2) مدل سازی
3) لفظ گرایی
4) مزاج
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – درباره ی بررسی تفاوت قواعد و طرح در نظریه ی گشتالتی چه می توان گفت؟
1) قواعد شوک دهنده هستند.
2) قواعد برای کمک به مراجعان است.
3) طرح ها وسیله ای وحدت بخشی هستند.
4) طرح ها باعث از بین رفتن مقاومت می شوند.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دیدگاه گشتالتی پرز در مورد «فراخود» در نظریه روان تحلیلی فروید چیست؟ و به کدام غرایز در وجود آدمی اعتقاد دارد؟
1) پذیرش کامل فراخود - ناکامی و ارضاء
2) انکار وجود فراخود - اشتیاق و گرسنگی
3) انکار وجود فراخود - ناکامی و ارضاء
4) وجود فروخود همراه با فراخود - جنسی و اشتیاق
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مراجعی دچار فوبیا و ترس غیرمنطقی است، از کدام روش برای درمان او استفاده می کنید؟ و هدف درمان در دیدگاه آدلری چیست؟
1) انزجار درمانی - اصلاح نگرش ها
2) حساسیت زدایی منظم - از بین بردن یاس
3) بیوفیدبک - بهبود منظومه خانواده
4) غرقه سازی - از بین بردن احساس حقارت
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تاکید مشترک نظریه های واقعیت درمانی، شناخت درمانی و معنادرمانی بر کدام مفهوم است؟ و در کدام قاعده استفاده از «چه» و «چگونه» در مراجع تشویق می شود؟
1) تغییر رفتار - پیوستار آگاهی
2) هویت - ممنوعیت شایعات بی اساس
3) مسئولیت - پیوستار آگاهی
4) استقلال - ممنوعیت شایعات بی اساس
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بیشترین تفاوت فنون توجه (ادراک) یا فنون نفوذی، به ترتیب در کدام فرآیندها است؟
1) پذیرش و ارجاع
2) عمومیت دادن و تعمیم
3) تعیین نتایج و جمع آوری داده ها
4) ایجاد راه حل ها و ارزیابی راه حل ها
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مشاورانی که در زمینه ی وابستگی به مواد مخدر فعالیت می کنند، می بایست از چه مهارت های ویژه ای برخوردار باشند؟
1) ارائه جدیدترین برنامه های آموزشی در زمینه ی استفاده از مواد، درمان گری، اطلاعات داروشناسی، حساسیت نسبت به اثرات نامطلوب مواد در زندگی
2) آموزش مهارت های زندگی، خانواده درمانی، طرح جداسازی اعضای خردسال
3) حمایت، ارجاع، رازداری و درمان های کل نگر
4) پیشگیری، درمان و توانبخشی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مشاوری که با تمرکز بر این جا و اکنون هم نظر خود را درباره مشکل بیان می نماید و هم درباره ی گفته های مراجع انعکاس نشان می دهد، حاکی از به کارگیری کدام مهارت مشاوره ای است؟
1) رو در رویی و چالش
2) بازخورد و مواجهه
3) بی واسطه بودن و مستقیم رفتار نمودن
4) افشاءگری و خود مشارکتی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در نظریه ی کارل راجرز «ناسازگاری» حاصل ناهمخوانی بین کدام یک از موارد است؟
1) اضطراب و دفاع
2) خویشتن و تجربه
3) خود واقعی و خود ایده آل
4) تجارب اولیه و رشد خویشتن
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از اندیشمندان تحت تاثیر جنبش «پدیدارشناسی» قرار نگرفت؟
1) فروید
2) هایدگر
3) ورتهایمر
4) کورت لوین
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از روش «درمــان غــرقـه ســـازی شــنـاخـتـی» (Cognitive flooding) در کدام یک از موارد استفاده می شود؟
1) فوبی ها
2) افسردگی
3) وسواس
4) روان پریشی مزمن
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»