سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و چهارم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و چهارم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ميان ديدگاه هاي فمينيستي،‌ رويکردهاي .............. به دنبال برابري .............. هستند در حالي که رويکردهاي .............. در جستجوي برابري ..............
1) اومانيستي،‌ جنسيتي،‌ مارکسيستي،‌ جنسي
2) مارکسيستي،‌ جنسي،‌ راديکال،‌ جنسيتي
3) راديکال،‌ جنسيتي،‌ اومانيستي،‌ جنسي
4) ليبرال،‌ جنسي،‌ راديکال،‌ جنسيتي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس تلقي زنان به عنوان «کارگر يک بار مصرف» نمي توان گفت که: ..............
1) زنان تحصيل کرده در محيط کار به پذيرش موقعيت هاي فرادست گرايش دارند.
2) زنان شاغل جزء مهمي از ارتش ذخيره کار هستند.
3) کار با حقوق زنان از اهميت ثانوي برخوردار است.
4) وظيفه خانوادگي،‌ وظيفه اصلي زنان است.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين نتيجه «بحران مردانگي» چيست؟
1) بالا رفتن جرائم مردان جوان بيکار
2) افزايش حضور زنان در بازارهاي کار
3) بالا رفتن سن ازدواج در ميان زنان
4) فروپاشي خانواده هسته اي سنتي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وفق نظر کالينز کدام مورد از نتايج جدايي محل سکونت از محل کار نيست؟
1) افزايش قدرت زنان
2) کاهش ارزش اجتماعي ايدئولوژي زنانه
3) بسط عشق رمانتيک
4) تبديل ازدواج به مبادله اي اجتماعي

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از مفروضات جامعه شناختي موج دوم فمينيسم اين است که: ..............
1) فرد محصول جامعه است.
2) فرد پيش از جامعه وجود دارد.
3) امر اجتماعي بر ساخته کنش هاي بين الاذهاني افراد است.
4) جامعه محصول ارتباط متقابل ساختار و عامليت است.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وفق «نظريه نمايشي جنسيت» نمي توان گفت که: ..............
1) جنسيت در قلمرو نماد و قدرت جاي دارد.
2) هسته خويستن هاي جنسيتي شده نه محصول طبيعت است و نه جامعه.
3) ايده زنان ومردان به منزله هويت هاي واحد و متضاد با يکديگر يک توهم است.
4) مردانگي هژمونيک بر همه انواع ديگر مردانگي و زنانگي در جامعه مسلط است.

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از ديدگاه هاي مورد نظر فمينيسم مارکسيستي نيست؟
1) خانواده محلي مهم براي فرودست کردن زنان است.
2) زنان در تلاش براي ايجاد تعامل ميان کار در خانه و در بيرون از آن ناموفق هستند.
3) نظام تقسيم کار در خانواده و محل کار بازتابي از نيازهاي اقتصادي سرمايه داري است.
4) رفتار جنسي و توليد مثل همچون مقوله از خودبيگانگي در جامعه سرمايه داري قابل تبيين است.

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طرفداران فمينيسم راديکال بر اين باور نيستند که: ..............
1) امر شخصي همانا امر سياسي است.
2) شي واره شدن زنان از طريق رسانه ها،‌ مد و تبليغات صورت مي گيرد.
3) بايستي به جاي توليد مثل،‌ توليد را در کانون منازعات قدرت قرار داد.
4) پدرسالاري شامل تملک بدن و گرايش هاي جنسي زنان توسط مردان است.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام انديشه سيمون دوبووار الهام بخش فکري موج دوم فمينيسم بوده است؟
1) زنانگي به عنوان شخصيتي انعطاف پذير که مي تواند به هر سويي کشش پيدا کند.
2) زنانگي به عنوان پروژه اي مردانه براي تبديل زنان به اُبژه
3) مدرنيسم به عنوان فرهنگي زنانه جهت پنهان کردن نقاط ضعف اين نوع کنشگران در عرصه عمومي
4) سرکوب زنان علي رغم اين که ريشه هاي فرهنگي دارد اما در اصل متکي بر تفاوت هاي زيستي دو جنس است.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت از انتقادهاي فمينيستي بر جامعه شناسي مرسوم خانواده نيست؟
1) خصوصي نشان دادن خانواده
2) محدود کردن خانواده به امور توليد مثل و تعليم و تربيت
3) يکسان نشان دادن تلقي اعضاي خانواده از زندگي خانوادگي
4) طبيعي و مشروع جلوه دادن خانواده هسته اي هم زيست و مبتني بر تقسيم کار جنسيتي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهاني شدن چه تاثيري بر «جنسيت» داشته است؟
1) جهاني شدن موجب کاهش سلطه زنانه در کانون هاي تربيتي شده است.
2) جهاني شدن،‌ منابع جامعه پذيري جنسيتي را تغيير داده است.
3) جهاني شدن موجب افزايش سلطه مردانه در اکثر نقاط دنيا شده است.
4) جهاني شدن عمدتاً پيامدهاي اقتصادي و سياسي دارد و از اين طريق بر جنسيت تاثيرگذار است.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وفق نظر پارسونز نمي توان گفت که: ..............
1) تصور وجود غريزه مادري در جوامعي پا مي گيرد که برخي افراد يا گروه ها به طور مستقيم از نابرابري جنسيتي بهره مي برند.
2) غريزه پرورش ديگران براي ايفاي نقشي پراحساس از سوي زنان در خانواده هسته اي کاملاً شايسته است.
3) نقش ابزاري مردان،‌ مستلزم پيوند دادن آنان با جهان خارج است.
4) جامعه پذيري کودکان عاملي حياتي در حفظ ثبات اجتماعي است.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وفق نظر کرل گيليگان ..............
1) بايد از هر تقسيم بندي دو گانه که جنس را طبيعي قلمداد کند و جنسيت را ساخته اجتماعي،‌ خودداري ورزيد.
2) تقسيم بندي ميان مردان و زنان صرفاً محصولي است از روابط قدرت اجتماعي بدون هيچ مبناي در زيست شناسي انسان.
3) مقام ثانوي زن در جامعه براساس اين قاعده عام جهاني است که زنان به طبيعت نزديک ترند و مردان به فرهنگ.
4) تفکر اخلاقي در مردان بيشتر پيرامون مفهوم عدالت است در حالي که در زنان بيشتر حول نظام خلاقي مسئوليت و مراقبت.

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس الگوي سياست حضور ..............
1) در عرصه زندگي عمومي شوهران نمايندگان اصلي زنان خود هستند.
2) زنان منافع خاصي دارند که بايد به دست خود آن ها بازنمايي شود.
3) تفاوت ميان زنان آن چنان است که ممکن نيست همگي آن ها در هيچ منافع سياسي مشترکي سهيم شوند.
4) آن چه مهم است پاسخگو بودن نمايندگان در قبال منتخبانشان از طريق سياست هاي اتخاذ شده است.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد صحيح است؟
1) ازدواج با زن شوهردار به طور کلي موجب حرمت ابدي است.
2) زنا با زني که در عده طلاق بائن است،‌ موجب حرمت ابدي است.
3) ازدواج با زن در عده طلاق در صورت علم،‌ موجب حرمت ابدي است.
4) ازدواج با زن در عده وفات با علم و در صورت برقراري رابطه زناشويي،‌ موجب حرمت ابدي است.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از امور دعاوي زير داخل در صلاحيت دادگاه خانواده نمي باشد؟
1) رسيدگي و صدور حکم رشد
2) رسيدگي و صدور حکم ضم امين
3) رسيدگي به درخواست سرپرستي کودکان بدون سرپرست
4) رسيدگي به درخواست اهداي جنين از سوي زوجين ناباور

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در خصوص «تدليس» و «تخلف از وصف»،‌ کدام عبارت صحيح است؟
1) تدليس و تخلف از وصف،‌ هر دو از موجبات فسخ نکاح محسوب مي شوند؛ مشروط بر آن که تدليس کننده و يا متخلف يکي از زوجين باشد و يا يکي از زوجين با تدليس کننده تباني داشته باشد.
2) تدليس و تخلف از وصف،‌ هر دو از موجبات فسخ نکاح محسوب مي شوند. مشروط بر آن که تدليس کننده و يا متخلف يکي از زوجين باشد.
3) ماده 1128 قانون مدني با پذيرش هر دو قسم تدليس و تخلف ازوصف،‌ آن ها را از موجبات فسخ نکاح دانسته است.
4) ماده 1128 قانون مدني،‌ صرفاً ناظر با تخلف از وصف است،‌ لذا تدليس از موجبات فسخ نکاح تلقي نشده است.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد در خصوص اجرت المثل و نحله صحيح است؟
1) ضابطه تعيين نحله،‌ وسع مالي زوج است و در ضمن دعواي طلاق قابل مطالبه است.
2) اجرت المثل و نحله به صورت توامان و تابعي از دعواي طلاق،‌ قابليت مطالبه را دارند.
3) صرفاً يکي از دو نهاد اجرت المثل و نحله و به عنوان تابعي از دعواي طلاق،‌ قابليت مطالبه را دارند.
4) ضابطه تعيين نحله،‌ وسع مالي زوج است و در ضمن دعواي طلاق يا حين زندگي مشترک قابل مطالبه است.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در خصوص عده زوجه،‌ کدام عبارت صحيح است؟
1) در صورت فوت شوهر در ايام عده طلاق رجعي،‌ زوجه بايد عده طلاق رجعي را به پايان رساند.
2) عده طلاق به علت غيبت شوهر،‌ سه طهر و عده انحلال نکاح در نتيجه صدور حکم فوت فرضي زوج،‌ به اندازه عده وفات است.
3) در فسخ نکاح منقطع،‌ مدت عده زوجه غيرحامل دو طهر است،‌ مگر اين که زن با اقتضاي سن،‌ عادت زنانگي نبيند که در اين صورت مدت آن چهل و پنج روز است.
4) در فسخ نکاح منقطع،‌ مدت عده زوجه سه طهر است مگر اين که زن با اقتضاي سن،‌ عادت زنانگي نبيند که در اين صورت مدت آن،‌ دو طهر است.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام مــورد در خصوص گواهي عدم امکان ســازش صحيــح نمي باشد؟
1) اعتبار گواهي عدم امکان سازش مقيد به زمان است.
2) گواهي عدم امکان سازش از اعتبار امر مختومه برخوردار است.
3) گواهي عدم امکان سازش مشمول قاعده فراغ دادرس نمي باشد.
4) تصميم دادگاه در طلاق به درخواست زوجه،‌ در قالب گواهي عدم امکان سازش نمي باشد.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد در خصوص تعديل مهريه (محاسبه مهريه به نرخ روز) صحيح است؟
1) در محاسبه مهريه،‌ شاخص قيمت سال زمان تاديه بر شاخص قيمت سال وقوع عقد تقسيم و در مبلغ مهريه ضرب مي گردد.
2) حکم تبصره ماده 1082 قانون مدني مبني بر تعديل مهريه،‌ به لحاظ سکوت اين مقرره،‌ عطف بماسبق نمي شود.
3) در محاسبه مهريه،‌ تغيير شاخص قيمت سالانه زمان صدور حکم نسبت به سال اجراي عقد ملاک است.
4) براي محاسبه مهريه اي که بايد از ترکه متوفي پرداخت شود،‌ تاريخ فوت مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد صحيح است؟
1) در صورت رجوع زن به فديه در ايام عده،‌ طلاق خلع و مبارات که از اقسام طلاق بائن است،‌ به طلاق رجعي بدل مي شود.
2) رجوع زن به فديه در طلاق خلع و مبارات در صورتي ممکن است که زن عده داشته باشد و براي مرد امکان آگاهي از رجوع به فديه فراهم باشد.
3) مبارات نوعي از طلاق خلع است و صرفاً تفاوت در ميزان فديه است که در مبارات نبايد بيشتر از مهريه باشد.
4) طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است و براي مردم در ايام عده به طور مطلق حق رجوع نمي باشد.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد در دعواي مطالبه نفقه صحيح است؟
1) تکليف زوج بر اثبات نشوز زوجه ناظر به فرض برقراري رابطه زناشويي است.
2) تمکين و اثبات آن شرط استحقاق زوجه بر نفقه مي باشد؛ لذا زوجه بايد تمکين خود را به اثبات برساند.
3) کفايت تحقيق رابطه زوجيت براي استحقاق زوجه بر نفقه،‌ ناظر به زمان آغاز زندگي مشترک است.
4) اثبات رابطه زوجيت براي استحقاق زوجه بر نفقه کفايت مي نمايد،‌ لذا زوج بايد نشوز زوجه را به اثبات برساند.

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در خصوص قيمومت زن بر محجور صحيح است؟
1) پدر براي تصدي قيمومت بر محجور،‌ بر مادر اولويت دارد.
2) براي اجراز سمت قيمومت از سوي زن،‌ صرف عدم منع از سوي زوج کفايت مي نمايد.
3) ازدواج زن پس از انتصاب به سمت قيمومت،‌ تاثيري در قيمومت قبلي وي ندارد.
4) در صورت ازدواج قيم (زن)،‌ دادستان درخواست تعيين قيم جديد،‌ ضمّ ناظر و يا عزل قيم را مي نمايد.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مــوضوع اذن ولي به ناح دختــر باکره،‌ کدام گزينه صحيح نمي باشد؟
1) در فرض محجوريت ولي قهري و يا غايب مفقودالاثر بودن وي،‌ دختر مي تواند با کسب اجازه از دادگاه خانواده ازدواج کند.
2) صرف عدم کسب اذن ولي و عدم مراجعه به دادگاه براي تحصيل اذن،‌ موجب بطلان نکاح نمي باشد.
3) در فرض سلب بکارت زوجه در نتيجه زنا يا وطي به شبهه،‌ اخذ اذن ولي ضرورتي ندارد،‌ اما در صورت سلب بکارت در اثر حادثه،‌ اخذ اذن ضروري است.
4) انحلال نکاح در نتيجه عدم رضايت (اجازه) ولي قهري به نکاح دختر با فردي خاص،‌ مانعي براي ازدواج بعدي دختر ثيبه با همان فرد نيست.

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در خصوص حکم شهادت زنان در دعاوي صحيح نيست؟
1) قانون مدني در خصوص تاثير جنسيت در اداي شهادت،‌ حکم خاصي ندارد.
2) در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انثلاب در امور مدني،‌ جنسيت و نقش آن در اداي شهادت،‌ در برخي مواد قانوني آمده است.
3) در قانون مجازات اسلامي،‌ در برخي مواد اصولاً شهادت زنان پذيرفته نشده است و در برخي مواد،‌ منضم به شهادت مردان پذيرفته شده است.
4) در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و جنسيت و نقش آن در اداي شهادت،‌ در برخي مواد قانوني آمده است.

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظام حقوقي ايران در خصوص تابعيت زن،‌ ..............
1) نظام استقلال نسبي تابعيت به نحو ناقص پذيرفته شده است و صرفاً در خصوص زن ايراني اجرا مي شود آن هم در صورتي که تابعيت زوج خارجي را احراز کرده باشد.
2) نظام وحدت تابعيت به رسميت شناخته شده است و وفق قانون نامه تابعيت مصوب 1324 زن در هر صورت به تابعيت دولت متبوع زوج در مي آيد.
3) نظام آزادي زن در تابعيت پذيرفته شده است و ازدواج و انحلال آن و تغيير تابعيت شوهر در تابعيت زن بي تاثير است.
4) اصل تساوي زن و مرد در تابعيت،‌ علي رغم احتمال ايجاد تابعيت هاي مضاعف پذيرفته شده است.

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در قوانين و مقررات ايران،‌ قضاوت زن،‌ ..............
1) از سال 1348 تاکنون به نحو اطلاق پذيرفته شده است.
2) صرفاً در قالب مشاوره قضايي به رسميت شناخته شده است.
3) صرفاً در قالب سمت هاي اداري و سمت هايي که معدّ صدور حکم نمي باشد،‌ پذيرفته شده است.
4) صرفاً در قالب سمت هاي اداري مانند مستشاري اداره حقوقي ودفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري پذيرفته شده است.

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از جرايم زير،‌ صرفاً توسط مرد (زوج يا پدر)،‌ قابل تحقق است؟
1) ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذي حق
2) ممانعت از اجراي حکم حضانت
3) انکار زوجيت واقع
4) ادعاي زوجيت خلاف واقع

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه از آثار رياست شوهر بر خانواده نيست؟
1) تعيين نام براي فرزند مشترک
2) الزام زوجه به تمکين از شوهر
3) تبعيت اقامتگاه زوجه از اقامتگاه شوهر
4) استفاده زن از نام خانوادگي شوهر با موافقت وي