سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و پنجم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و پنجم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گرانوديوريت زاهدان با کدام مجموعه از نظر سني هم ارز است؟
1) گرانوديوريت طارم
2) گرانوتوئيد مشهد
3) گرانوديوريت شاه کوه
4) گرانوتوئيد تويسرکان

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک نشانه حرکات هرسي نين در ايران مرکزي (ناحيه طبس) است؟
1) بازالت هاي قاعده سازند نيور
2) کنگلومراي قاعده سازند سردر
3) تبخيري ها و تخريبي هاي سازند پادها
4) ماسه سنگ کوآرتزيتي راس سازند سردر

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويژگي آبرفت تهران کدام است؟
1) آبرفت تهران،‌ آبرفتي دانه ريز،‌ عهد حاضر و بالاترين واحد چينه شناسي ايران بشمار مي آيد و خود از فرسايش سازند خرم دره بوجود آمده است.
2) آبرفت تهران از نوع نهشته هاي آبرفتي چين خورده است و روي سازند کهريزک قرار دارد.
3) آبرفت تهران غالباً از فرسايش سازندهاي هزار دره و کهريزک بوجود آمده و سني کمتر از 50000 سال دارد.
4) آبرفت تهران،‌ از فرسايش سازند هزار دره به وجود آمده و سن آن عهد حاضر است.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قديمي ترين و شرقي ترين گسل انحنادار خرد قاره ايران مرکزي کدام است؟
1) پشت بادام
2) چاپدوني
3) کوه بنان
4) کلمرد

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين توده هاي نفوذي در ايران در اثر عملکرد فاز .............. و در زمان .............. تشکيل شده اند.
1) سيمرين پيشين - ترياس مياني
2) پيرنئن،‌ ائوسن - اليگوسن
3) سيمرين پسين - ژوراسيک پسين
4) هرسينين - کربونيفر

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دليل پايدار شدن زون سنندج - سيرجان بعد از عملکرد فاز لاراميد چيست؟
1) نزديک به افقي بودن آهک هاي اليگو - ميوسن
2) وجود دگرگوني هاي فاز لاراميد
3) نفوذ توده هاي مربوط به فاز لاراميد
4) چين خوردگي رسوبات کرتاسه

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاني سازي اورانيوم در کدام يک از واحدهاي سنگي ايران مرکزي معرفي شده است؟
1) سازند تاشک
2) سازند ساغند
3) کمپلکس پشت بادام
4) کمپلکس بنه شورو

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مجموعه واحدهاي سنگي زير مي توانند ويژگي هاي دوگانه سنگ منشاء و سنگ پوش داشته باشند؟
1) فهليان،‌ گدوان،‌ داريان
2) سرچاهان،‌ فراقان،‌ انيدريت هيث
3) کژدمي،‌ سورگاه،‌ پابده
4) کژدمي،‌ ماسه سنگ اهواز،‌ گوتنيا

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – باتوجه به شواهد چينه شناسي،‌ پلاتفرم پرکامبرين پسين ايران با دريايي .............. پوشيده شده بود که از ..............
1) کم عمق - جنوب به شمال عمق آن کاهش مي يافت.
2) کم عمق - شمال به جنوب عمق آن کاهش مي يافت.
3) عميق - شمال به جنوب عمق آن افزايش مي يافت.
4) عميق - جنوب به شمال عمق آن افزايش مي يافت.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک معرف رخساره سکويي پالئوژن پهنه زاگرس است؟
1) سازند آسماري
2) سازند پابده
3) سازند ساچون
4) سازند جهرم

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گسل .............. از نوع زمين لرزه اي جوان به شمار مي رود.
1) بم
2) بشاگرد
3) شمال تهران
4) دشت بياض

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گسل هاي هم زمان با تشکيل حوضه مکران ابتدا از نوع .............. بوده و در حال حاضر از نوع ..............
1) امتداد لغز - برگشته اند.
2) طولي - عرضي اند.
3) امتداد لغز راستگرد - امتداد لغز چپ گرداند.
4) نرمال - راندگي،‌ برگشته اند.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ناحيه لرستان سنگ هاي ژوراسيک مياني از نوع .............. نام دارند.
1) شيل و سنگ آهک رُسي،‌ سازند سرگلو
2) شيل - سازند نجمه
3) شيل هاي پلاژيک،‌ سازند موس
4) شيل و سنگ آهک هاي رسي،‌ سازند عداييه

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انيدريت گوتينا نتيجه عملکرد فاز .............. با ماهيت .............. است.
1) سيمرين پيشين - کوهزايي
2) سيمرين مياني ‌‌- کوهزايي
3) سيمرين پسين - زمين زدايي
4) سيمرين پيشين - زمين زدايي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر دانه هاي فلدسپات در يک آرکوز داراي آلتراسوين بسيار کمي باشند،‌ چه مشخصاتي از ناحيه منشاء را نشان مي دهند؟
1) آب و هواي مرطوب و تکتونيک فعال
2) آب و هواي مرطوب و تکتونيک آرام
3) تکتونيک فعال و آب و هواي خشک
4) ناحيه پست با آب و هواي مرطوب

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از دانه هاي آهکي در سنگ هاي کربناته مناطق معتدل (Temperate) يافت نمي شود؟
1) اائيد
2) اينتراکلاست
3) جلبک آهکي قرمز
4) دوکفه اي

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گروه از ماسه سنگ ها در توربيدايت ها فراوان ترند؟
1) آرکوزها
2) کوارتز آرنايت ها
3) گري وک ها
4) ليتارنايت ها

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حوضه هاي تبخيري،‌ کدام کاني در ابتدا و کدام کاني در آخرين مراحل تشکيل مي گردد؟
1) ژيپس - کارناليت
2) ژيپس - انيدريت
3) سيلويت - انيدريت
4) هاليت - ژيپس

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مونشيکيت به کدام گروه سنگي تعلق دارد؟
1) تراکيت کوارتزدار
2) سينيت کوارتزدار
3) لامپروفيرهاي کالکوآلکالن
4) لامپروفيرهاي آلکالن

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گوشته تهي شده چه ترکيبي دارد؟
1) لرزوليت
2) کيمبرليت
3) وبستريت
4) هارزبورژيت

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام ناحيه از اقيانوس ها،‌ جريان حرارت به حداقل مي رسد؟
1) پشته هاي اقيانوسي
2) دراز گودال ها
3) مرز بين دو صفحه واگرا
4) حوضه هاي پشت قوس

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يک گابرو بر اثر افزايش فشار و حرارت گارنت در آن تشکيل شده است کدام گزينه صحيح است؟
1) اين دگرگوني از نوع قهقرايي (پس رونده) است.
2) اين دگرگوني از نوع پيش رونده است.
3) با افزايش فشار و حرارت،‌ حواشي پلاژيوکلاز و پيروکسن ذوب شده و گارنت از آن متبلور شده است.
4) با افزايش فشار و حرارت بين پلاژيوکلاز و پيروکسن واکنش در حالت جامد منجر به تشکيل گارنت شده است.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – زوناليته متاسوماتيک تحت چه شرايطي بوجود مي آيد و سنگ حاصل چه نام دارد؟
1) در تماس توده هاي نفوذي با سنگ هاي آهکي - هورنفلس
2) در تماس توده هاي نفوذي با سنگ هاي آهکي - اسکارن
3) ورود محلول هاي هيدروترمال حاوي سديم در رسوبات پليتي - آلبيتيت
4) تاثير سيالات داغ سرشار از کلسيم برگابروها در مناطق فرورانش - رودنگيت

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چون انرژي سطحي در سطح (001) ميکا .............. است بر اثر دگرگوني در امتداد اين سطح رشد .............. .
1) کم - مي کند
2) زياد - مي کند
3) زياد - نمي کند
4) کم - نمي کند

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بافت ساروجي (Mortar) در کدام نوع دگرگوني ديده مي شود؟
1) ديناميکي
2) مجاورتي
3) ناحيه اي
4) هيدروترمال

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حضور کدام کاني در گينس اجباري است؟
1) آمفيبول
2) ميکاي سفيد و يا سياه
3) کوارتز
4) فلدسپات

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در مورد کنودونت ها صحيح است؟
1) آن ها در رسوبات مناطق کم عمق و نيمه عميق به وفور وجود دارند.
2) به طور کلي در رسوباتي که بيانگر محيط هاي پر انرژي و گرم بوده حضور ندارند.
3) عموماً توزيع جغرافيايي آن ها منطبق بر گسترش و حضور جلبک ها است.
4) عموماً در رسوباتي که بيانگر محيط هاي دور از ساحل و عميق اند وجود ندارند.

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کريوتکا از چه زماني شروع مي شود؟
1) پرمين پيشين
2) کربونيفر پيشين
3) کربونيفر پسين
4) پرمين مياني

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فرامينيفرا پالئوزوئيک زيرين بطور عمده با چه ويژگي هايي شناخته مي شوند؟
1) اشکال تک حجره اي با ديواره آگلوتينه
2) اشکال چند حجره اي با ديواره ميکروگرانولار
3) اشکال داراي پيچش ساده با ديواره آگلوتينه و آهکي
4) فرامينيفرهاي فاقد پيچش و تک حجره اي با ديواره پورسلانوز

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين ارزش چينه شناسي را ديولرها مربوط به چه زماني است؟
1) ترياس تا کرتاسه
2) پالئوزوئيک و کرتاسه
3) ژوراسيک تا پالئوسن
4) مزوزوئيک و سنوزوئيک