سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و نهم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و نهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تشکيل پانکراس کدام يک نقشي ندارد؟
1) آئورت
2) سياهرگ زرده اي
3) مزودرم کارديوژنيک
4) نوتوکورد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نقشه سرنوشت جنيني جوجه،‌ کدام يک از بخش هاي زير مولکول هاي چسباننده L-CAM را بيان مي کنند؟
1) اکتودرم  
2) مزودرم سري
3) مزودرم حد واسط
4) نوتوکورد

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چنان چه بلاستومرهاي جنين 8 سلولي تونيکاتا از يکديگر جدا و بلاستومر حاوي هلال زرد به صورت جداگانه کشت يابد،‌ اين بلاستومر چگونه تکوين مي يابد؟
1) جنين کاملي را ايجاد مي کند.
2) به سلول هاي اندودرمي تمايز مي يابد.
3) تنها سلول هاي عضلاني را ايجاد مي کند.
4) نيمه خلفي جنين را ايجاد مي کند.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تخصصي شدن مزودرم قلب ساز در پرندگان به واسطه کدام يک انجام مي شود؟
1) اندودرم قدامي
2) جوانه کبدي
3) سوميت هاي ناحيه سينه اي
4) نوتوکورد

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مزودرم پيش سوميتي که در حــالت طبيعي به مهره خاجي تبديــل مي شود به ناحيه اي از مزودرم پيش سوميتي جنين جوان تر پيوند زده شده است که معمولاً به مهره گردني تبديل مي شود. در اين صورت بافت پيوند زده شده ............... را ايجاد مي کند.
1) مهره خاجي
2) مهره گردني
3) مهره کمري
4) مهره سينه اي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چنان چه از ورود بتاکتنين به داخل هسته سلول هاي گياهي جنين توتياي دريايي جلوگيري به عمل آيد سلول هاي ............... ايجاد نمي شوند.
1) اکتودرمي
2) اندودرمي
3) اندودرمي و مزودرمي
4) اکتودرمي و مزودرمي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در روز هشتم از تکوين جنيني انسان ديواره حفره آمنيون از ............... منشا مي گيرد.
1) اپي بلاست
2) سيتو ترفوبلاست
3) سن سيتو ترفوبلاست
4) هيپو بلاست

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در جنين زايي آمفيکسوس ...............
1) در پايان مرحله تسهيم،‌ سلوبلاستولا شکل مي گيرد.
2) سلول هاي لب پشتي بلاستوپور به سلول هاي اندودرمي تبديل مي شوند.
3) حفره سلوميک در سوميت هاي خلفي به روش انتروسلي شکل مي گيرد.
4) در مرحله انتهايي گاسترولاسيون سقف آرکنترون اندودرمياست.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تقارن دوطرفه چه هنگامي در جنين تونيکاتا تعيين مي گردد؟
1) قبل از لقاح
2) بعد از لقاح و قبل از اولين تسهيم
3) پايان مرحله تسهيم
4) پايان مرحله گاسترولاسيون

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – لوله عصبي در کدام يک کاملاً به روش «نورولاسيون ثانويه» شکل مي گيرد؟
1) جوجه
2) زنوپوس
3) گورخر ماهي
4) موش

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بررسي جمعيت هاي مختلف يک گونه موش متوجه گرديدند که در بعضي از جمعيت ها اندازه مغز در مقايسه با بقيه جمعيت ها کوچک تر است،‌ کدام يک از وقايع زير ممکن است اتفاق افتاده باشد؟
1) تاخير در عمل استخوان سازي جمجمه
2) تسريع در عمل استخوان سازي جمجمه
3) پديده خود به خودي و اتفاقي
4) رشد کمتر سر حيوان نسبت به بقيه جمعيت ها

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تکوين سيستم ادراري - تناسلي جنين جوجه،‌ کدام گزينه صحيح نيست؟
1) لوله مولرين از مزودرم حد واسط ايجاد مي شود.
2) کليه متانفروس از طناب نفروژنيک و جوانه ميزناي ايجاد مي شود.
3) مثانه از انتهاي خلفي ميزناي ايجاد مي شود.
4) کليه مزونفروس در دوران جنيني عملکرد دارد.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – 2 روز پس از لقاح،‌ جنين موش در چه مرحله اي از جنين زايي قرار دارد؟
1) گاسترولاسيون
2) تسهيم
3) نورولاسيون
4) لانه گزيني

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از موارد زير در چرخه توليد مثلي مرجان ها،‌ لارو پلانولا مشاهده نمي شود؟
1) توليد پوليپ از پوليپ
2) توليد پوليپ از مدوزا
3) توليد مدوزا از مدوزا
4) توليد مدوزا از پوليپ  

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تسهيم مارپيچي بلاستوم 3D در تکوين کدام لايه (هايي) نقش دارد؟
1) اندودرم
2) مزودرم
3) اکتودرم و اندودرم
4) اندودرم و مزودرم

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پلي اسپرمي در کدام يک رايج است؟
1) تخمک هاي کم زرده
2) تخمک هاي متوسط زرده
3) تخمک هاي مرکز زرده
4) تخمک هاي پر زرده غير يکنواخت

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کلاژن نوع II در کدام يک از بافت هاي زير وجود دارد؟
1) غضروف
2) پوست
3) تاندون
4) استخوان

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – Vg1 در ............... انوسيت زنوپوس قرار دارد و حذف آن باعث عدم تشکيل ............... مي شود.
1) سيتوپلاسم قشر گياهي - اندودرم
2) سيتوپلاسم قشر جانوري - اندودرم
3) سيتوپلاسم قشر گياهي - اکتودرم
4) سيتوپلاسم قشر جانوري - اکتودرم

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سلول هاي ترشحي سروزي و موکوسي در کدام يک از ساختارهاي بافتي زير ديده مي شود؟
1) پانکراس
2) غده پاروئيد
3) غده بزاقي تحت فکي
4) کبد

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بافت پوششي مطبق سنگفرشي در کدام يک وجود دارد؟
1) مثانه
2) حنجره
3) کيسه صفرا
4) اپيديديم

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بخش هاي زير به ترتيب در ايجاد قشر و مرکز غده آدرنال نقش دارند؟
1) مزودرم - سلول هاي نورال کرست
2) سلول هاي نورال کرست - سلول هاي نورال کرست
3) مزودرم - مزودرم
4) سلول هاي نورال کرست - مزودرم

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سلــول هاي اپي تليوم مکعــبي با ميتوکندرهاي فراوان،‌ ميکروويلي هاي زياد و متراکم و وزيکول هاي پينوسيتوزي در کدام بخش از لوله هاي کليوي ديده مي شوند؟
1) قوس هنله
2) مجاري جمع کننده
3) لوله پيچيده دور
4) لوله پيچيده نزديک

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – Choanac سين آپومورفي کدام گروه از طنابداران است؟
1) تتراپودا
2) ماهيان دو تنفسي
3) سلاکانت ها
4) ماهيان غضروفي

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در مورد خارپوستان صحيح نيست؟
1) اسکلت داخلي اپيدرمال و مژه اي
2) تنفس خيارهاي دريايي با درخت تنفسي و در مارسانان با کيسه بورسا صورت مي گيرد.
3) مرحله لاروي داراي تقارن دوطرفي و مرحله بلوغ داراي تقارن شعاعي مي باشند.
4) اندام هاي دفعي ندارند.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک داراي تلسون توسعه يافته مي باشد؟
1) خرچنگ
2) خرچنگ نعل اسبي
3) عنکبوت معمولي
4) عنکبوت دريايي

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک سيستم عصبي متفاوت با ديگران دارد؟
1) بندپايان آبزي (ميگو و خرچنگ)
2) بندپايان خشکي زي (مگس)
3) کرم پهن (کدو و کپک)
4) کرم حلقوي (زالو)

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام گزينه انعکاس ها به ترتيب از نوع مونوسيناپتيک و پلي سيناپتيک است؟
1) تعادلي - بينايي
2) خم کردن و بازکردن اندام هاي حرکتي
3) کششي - کششي معکوس
4) عقب کشيدن - کششي

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علت بروز سندرم زجر تنفسي نوزادان چيست؟
1) کمبود سورفاکتانت
2) افزايش کشش سطحي
3) افزايش سورفاکتانت
4) افزايش الاستين

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هورمون هاي گناد و تروپ روي کدام سلول هاي تخمدان موثر هستند؟
1) تک خارجي
2) تک خارجي - گرانولوزا
3) منطقه شفاف
4) گرانولوزا - تک داخلي

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيــش ترين افــت فشـــار خون در سطح کدام رگ ها صــورت مي گيرد؟
1) آرتريول ها
2) آئورت
3) مويرگ ها
4) سياهرگ ها