سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و ششم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و ششم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مراحل اساسي متابوليسم ازت در يک گياه لگوم گرهک دار شامل کدام است؟
1) احياي ازت توسط نيتروژناز - همانندسازي آمونياک توسط آنزيم هاي GS و GOGAT
2) احياي نيترات توسط نيترات ردوکتاز و همانندسازي آمونياک توسط گلوتامات دهيدروژناز و آمينوترانسفرازها
3) اکسيداسيون ازت به نيترات توسط نيتريفيکاسيون و همانندسازي نيترات توسط نيترات ردوکتاز
4) احياي ازت به آمونياک توسط دنيتريفيکاسيون و همانندسازي آمونياک توسط GS و GOGAT

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از کارکردهاي عنصر کلسيم در زير،‌ به نقش آن به عنوان پيک ثانوي مرتبط نيست؟
1) قطبيت سلولي
2) پاسخ سلول به اکسين
3) گشودگي روزنه ها
4) گسترش سلول

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جذب کلسيم به درون واکوئل سلول هاي گياهي با چه سازوکاري انجام مي گيرد؟
1) بصورت همبري همراه با 3 پروتون
2) بصورت پادبري همراه با 1 پروتون
3) بصورت بادبري همراه با 3 پروتون
4) بصورت همبري همراه با 1 پروتون

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فعاليت کدام يک از آنزيم هاي چرخه کالوين توسط نور (روشنايي - تاريکي) تنظيم نمي شود؟
1) روبيسکو
2) سدوهپتولوز 1 و 7 - بيس فسفات فسفاتاز
3) فروکتوز 1 و 6 - بيس فسفات فسفاتاز
4) تريوزفسفات ايزومراز

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چرخه کربس واکنش کربوکسيلاسيون اکسيداتيو کدام است؟
1) تبديل ايزوسيترات به 2 - اگزوگلوتارات و تبديل آن به سوکسينيل CoA
2) تبديل ايزوسيترات به 2 - اگزوگلوتارات و تبديل آن به سوکسينات
3) تبديل سوکسينات به فومارات و تبديل آن به مالات
4) تبديل سيترات به 2 - اگزوگلوتارات و تبديل آن به سوکسينيل CoA

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد تراکئيد درست است؟
1) سلول هاي بافت آوندي چوبي که دوکي شکل بوده و در تمامي گياهان بازدانه و در بخشي از نهاندانگان ديده مي شود.
2) سلول هاي بافت آوندي چوب و آبکش که دوکي شکل بوده و مختص گياهان بازدانه هستند.
3) سلول هاي بافت آوندي چوب که دوکي شکل بوده و در تمامي گياهان نهاندانه و بازدانه ديده
مي شوند.
4) سلول هاي بافت آوندي چوب که دوکي شکل يا استوانه اي بوده و به کمک لان (Pit) نقش هدايتي را انجام مي دهند.

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – درتيره آفتابگردان ميوه از نوع .............. و کاسبرگ به .............. تغيير يافته است.
1) فندقه - نوشجاي
2) فندقه - جقه (Papus)
3) شيزوکارپ - جقه (Papus)
4) شيزوکارپ - نوشجاي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در گياهان تيره هاي شب بو،‌ نعناع و آفتاب گردان پرچم ها به طور معمول به ترتيب کدام يک از حالات زير را دارند؟
1) تترادينام - سين آنتر - دي دينام
2) دي دينام - سين آنتر - تترادينام
3) دي دينام - تترادينام - سين آنتر
4) تترا دينام - دي دينام - سين آنتر

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از اختصاصات بازدانگان وجود مرحله پيش روياني .............. و تشکيل .............. در آن ها است.
1) تک روياني - سلولي
2) چند روياني - تک روياني
3) پرهسته اي - چند روياني  
4) سلولي - چند روياني

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ترکيبات سيليسي به ميزان بالايي در .............. ديده مي شوند اين ترکيبات در .............. ذخيره مي شوند.
1) گزنه ها - پلاست
2) گزنه ها - ديواره سلولي
3) گندميان - پلاست
4) گندميان - ديواره سلولي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطابق نظريه پلانتفول در کدام يک از گياهان زير کلاهک منشاء مستقل دارد؟
1) لوبيا
2) خرما
3) گل سرخ
4) سرو

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دانه آلرون داراي زمينه .............. است و بطور معمول در اندوسپرم .............. ديده مي شود.
1) پروتيدي - غلات
2) پروتيدي - حبوبات
3) قندي - غلات
4) قندي - حبوبات

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ساقه گياهان ابتدايي اوليه کدام يک از انواع استل هاي زير ديده مي شود؟
1) پلکتو استل
2) سولونو استل
3) يو استل
4) هاپلو استل

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ياست کاتاليتيک در آنزيم ريبولوز بيس فسفات کربوکسيلازاکسيژناز در چه جايگاه واقع است؟
1) هنوز شناخته شده نيست.
2) بر روي زير واحدهاي بزرگ
3) بر روي زير واحدهاي کوچک
4) بر روي تمام زير واحدها

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فسفا تيديل اتانول آمين چه نوع ترکيبي است؟
1) آميد
2) اسيد چرب
3) فسفوگليسريد
4) فسفاتيد

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مالونيل کوآنزيم آ نتيجه واکنش بين کدام دو ترکيب است؟
1) استيل کوانزيم آ و اسيد ايندول استيک
2) استيل کوآنزيم آ و آمونياک
3) استيل کوآنزيم آ و بيکربنات
4) مالات و بيکربنات

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در سلول گياهي اپروپنتنيل پيرو فسفات در چه بخشي از سلول ساخته مي شود؟
1) در هسته
2) در شبکه آندوپلاسمي
3) در سيتوزول و پلاستيدهاي جوان
4) فقط در سيتوسل

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چرخه گلي اکسيليک اسيد کدام ترکيب مصرف مي شود؟
1) يک ملکول استيل کوآنزيم آ
2) يک ملکول اسيد استيک
3) دو ملکول اسيد آسپارتيک
4) دو ملکول استيل کوآنزيم آ

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از روش هاي تنظيم فعاليت آنزيم با تغيير پيوند کووالانسي همراه نمي باشد؟
1) آدنيليلي شدن
2) تبديل زايموژن به آنزيم فعال
3) فسفريلي شدن
4) ممانعت بازخوردي (فيدبک)

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه درباره واکنش هاي پنتوز فسفات اکسيداتيو گياهان صحيح است؟
1) با تبديل ياخته هاي مريستمي به سلول هاي تمايز يافته اهميت آن در جريان کربن نسبت به گليکوليز کاهش مي يابد.
2) در مراحل پاياني رشد گياه در تامين حد واسط هاي چرخه کالوين وارد عمل مي شود.
3) در توليد پيش ساز کلروفيل نقش دارد.
4) نوع کلروپلاستي به نوع سيتوسلي برتري دارد.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آنزيم در تخصيص تريوز فسفات ها براي توليد نشاسته و ساکاروز نقش مهم تري ايفا مي کند؟
1) اينورتاز
2) ساکاروز سنتتاز
3) تراسپار فسفات
4) ساکاروز فسفات سنتتاز

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رابطه با تغيرات انرژي آزاد در يکواکنش ردوکس کدام جمله صحيح است؟
1) ميزان تغيير انرژي آزاد به تعداد الکترون هاي منتقل شده بستگي دارد.
2) در يک واکنش ردوکس تغيير انرژي آزاد صورت نمي گيرد.
3) ميزان تغيير انرژي آزاد با اختلاف پتانسيل ردوکس جفت اکساينده و کاهنده رابطه عکس دارد.
4) تغيير انرژي به پتانسيل ردوکس نيم پيل هيدروژن بستگي دارد.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ترکيبات زير مي تواند فرآورده هاي انتهايي گليکوليز در سلول هاي گياهي باشد؟
1) آسپارتات
2) لاکتات
3) سيترات
4) مالات

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه درباره کانال هاي پتاسيمي در گياهان صحيح است؟
1) زير واحد بتا نقش تنظيمي را در عملکرد آن ها بازي مي کند.
2) بخش حساس به ولتاژ در مارپيچ پنجم ساختار آن ها قرار دارد.
3) نوع FV وظيفه ورود پتاسيم به درون واکوئل را برعهده دارد.
4) نوع VK وظيفه ورود پتاسيم به درون واکوئل را برعهده دارد.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در برگ هاي در حال رشد و ميوه هاي در حال رسيدن تخليه مولد فتوسنتزي به ترتيب از طريق .............. و .............. انجام مي شود.
1) سيم پلاست و آپوپلاست
2) آپوپلاست و سيم پلاست
3) سيم پلاست و سيم پلاست
4) آپوپلاست و آپوپلاست

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حرکت فلوئمي فرآورده هاي فتوسنتزي در جهت کدام عامل است؟
1) شيب پتانسيل آب
2) خلاف شيب فشار هيدروستاتيک
3) شيب فشار هيدروستاتيک
4) هر دو عامل شيب پتانسيل آب و شيب فشار هيدروستاتيک که هم جهت مي باشند

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عنصر مي تواند از طريق کانال هاي آب جا به جا شود؟
1) بورات
2) فسفات
3) سولفات
4) موليبدات

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه ترتيب غلظت ترکيبات گوگردي در شيره پرورده را بيان مي کند؟
1) سيستئين > گلوتاتيون > متيونين
2) گلوتاتيون > سيستئين > متيونين
3) گلوتاتيون > متيونين >> سيستئين
4) سيستئين >> متيونين > گلوتاتيون

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رابطه با توزيع عناصر در برگ کدام گزينه صحيح است؟
1) توزيع سيليس در برگ تابع ميزان تعرق نيست.
2) توزيع بور در برگ تابع ميزان تعرق نيست.
3) محتواي سيليس برگ با افزايش سن کاهش مي يابد.
4) ميزان بور در راس برگ بيشتر از دمبرگ است.

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – غلظت کدام عنصر در شيره پرورده کمتر از شيره خام است؟
1) پتاسيم
2) فسفر
3) کلسيم
4) کلر