سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و دوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و دوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حديث نبوي «رأس الدين الوَرَع: اساس دين پرهيزکردن است.» بيانگر کدام سيستم کنترل است؟ 
1) ارزشي
2) تشخيصي
3) تحديدي
4) تعاملي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام الگوي ارتباطي؛ يک نفر به طور غير رسمي خبري را به عده اي مي دهد و هريک از آن ها نيز خبر را به عده اي ديگر انتقال مي دهد؟
1) خوشه اي
2) رشته اي
3) تصادفي
4) تابشي

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر مدير به جاي تحليل کامل وضعيت،‌ اولين بدليل دسترس را انتخاب کند و از پيمايش بيشتر براي حل مساله دوري ورزد. دچار کدام مورد شده است؟
1) ترس
2) تغيير آرام
3) اجتناب آرام
4) اجتناب دفاعي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظريه جانشين هاي رهبري،‌ رسمي بودن کامل سازمان و ارضاء کننده بودن نفس کار به ترتيب جانشين کدام سبک رهبري است؟
1) حمايتي - حمايتي
2) حمايتي - وظيفه گرا
3) وظيفه گرا - وظيفه گرا
4) وظيفه گرا - حمايتي

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر سازمان تحت تسلط بدنه عملياتي قرار گيرد،‌ کدام ساختار به وجود مي آيد؟
1) ادهوکراسي
2) ساختار ساده
3) بوروکراسي حرفه اي
4) بوروکراسي ماشيني

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام سبک مديريت تعارض،‌ هنگامي مناسب است که طرف مقابل داراي قدرت برابر است و يا براي مسائل پيچيده نيازمند يک راه حل موقتي و سريع باشد؟
1) سازشکار
2) سازگار
3) بي تفاوت
4) همکار

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظريه فيدلر در صورتي که موقعيت بسيار مطلوب و بسيار نامطلوب باشد،‌ به ترتيب کدام سبک ها مناسب ترند؟
1) وظيفه گرا - رابطه گرا
2) رابطه گرا - وظيفه گرا
3) رابطه گرا - رابطه گرا
4) وظيفه گرا - وظيفه گرا

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطالعات پرو و وودوارد در مورد تکنولوژي جزو کدام نظريات است؟
1) رفتاري منطقي با نگرش باز
2) رفتاري منطقي با نگرش بسته
3) سرشت اجتماعي با نگرش باز
4) سرشت اجتماعي با نگرش بسته

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام نوع فرهنگ سازماني مرجع اختيار رئيس و مکانيزم انگيزش توفيق مي باشد؟
1) توافق و مشارکت
2) ايدئولوژيک
3) سلسله مراتبي
4) عقلايي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تفکيک عمودي در طراحي ساختار به چه معناست؟
1) تقسيم تخصص ها
2) تقسيم اختيار
3) تقسيم کار شديد
4) تقسيم دواير تخصصي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از پيچيدگي محيط چيست؟
1) ابهام در عناصر محيطي
2) تعدد عناصر محيطي
3) سطح بالاي تغيير عناصر محيطي
4) سطح پايين آگاهي و اطلاع از عناصر محيطي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رويکرد سيستمي در اثربخشي سازمان در کدام وضعيت کاربرد بيشتري دارد؟
1) اهداف مبهم هستند و سنجش پذير نيستند.
2) سازمان از کنترل،‌ ثبات و نظم برخوردار است.
3) ساختار سازمان براساس سيستم باز طراحي شده است.
4) اهداف سنجش پذيرند ولي مستلزم ارزيابي روابط متقابل هدف و فرايندها مي باشند.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عامل مهم در رابطه با پيچيدگي و رسميت چيست؟
1) تفکيک جغرافيايي
2) تفويض اختيار
3) تفکيک عمودي
4) تفکيک افقي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزو عوامل اجتماعي تعهد احساسي و اجتماعي است؟
1) حفظ آبرو
2) مقاومت در برابر تغيير
3) عدم تمايل به باخت
4) احتمال تغيير اوضاع و شرايط

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فرض اساسي کدام رويکرد کارآفريني،‌ درک موفقيت يا شکست سازمان ها در ترکيب منابع دروني و بيروني است و اصطلاحاً آن را «ديدگاه سازماني منبع محور» مي نامند؟
1) سطح خرد
2) سطح کلان
3) سطح ميانه
4) محيط گرايي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويژگي هاي سازمان هاي کارآفرينانه اجتماعي در مقايسه با سازمان هاي کارآفرينانه اقتصادي محسوب مي شود؟
1) اختيار تصميم گيري اکثراً دروني است.
2) ارزش و ايدئولوژي ها اهميت چنداني ندارند.
3) موفقيت عمدتاً با گزاره هاي رشد کميتي سنجش مي شود.
4) رويدادهاي خارج از سازمان مهم تر از داخل سازمان است.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک در رابطه با تفاوت هاي کارکردي کارآفريني مستقل و کارآفريني سازماني درست است؟
1) کارآفريني مستقل بر خلاف کارآفريني سازماني مي تواند يک فرآيند اصلاحي باشد.
2) اقدامات کارآفرين سازماني،‌ توسعه اي است،‌ ولي کارآفرين مستقل اغلب متوجه بازيابي مي باشد.
3) دشمن اصلي کارآفريني مستقل،‌ بازار است ولي در کارآفريني سازماني،‌ فرهنگ سازمان دشمن اصلي محسوب مي شود.
4) در کارآفريني سازماني تمرکز بر خدمات جديد است ولي در کارآفريني مستقل بر محصولات جديد تاکيد مي شود.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استيونسون کارآفريني را در قالب شش بُعد اساسي و در درون دو قطب ترفيع گرايي و سرپرستي مورد بررسي قرار مي دهد. کدام يک از موارد بيانگر رفتارهاي مديريتي منطبق با طيف ترفيع گرايي است؟
1) سبک انقلاب در کوتاه مدت
2) امنيت گرايي،‌ عملکرد فردي و ارتقاء محوري
3) مالکيت و به کارگيري دائمي منابع و امکانات مورد نياز
4) تعهد تک مرحله اي به منابع توام با تعهد کامل به تصميم

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در استراتژي هاي توسعه کارآفريني «بادن فولر و استاپ فورد»،‌ در کدام مرحله کل سازمان به سوي کارآفرين شدن حرکت مي کند؟
1) مرحله اول (حضور کارآفرين در سازمان)
2) مرحله دوم (بازسازي)
3) مرحله سوم (شکستن چارچوب ها)
4) مرحله دوم و مرحله سوم

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براســاس کدام تئوري تلفيقي،‌ کارآفريني بخش دولتي زماني رخ مي دهد که يک عامل سياسي يا دولتي به صورت هوشيارانه و براساس فرصت هاي سودآور سياسي عمل کند؟
1) تئوري کررنريان و مکتب اتريش
2) تئوري انتخاب عمومي و مکتب اتريش
3) تئوري اقتصاد سياسي نهادي و انتخاب عمومي
4) تئوري اقتصاد سياسي نهادي و تئوري کرزنريان

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اقتصاد در حال توسعه اي که داراي بخش هاي دولتي بزرگ است،‌ انحصار فعاليت هاي کارآفرينانه توسط بوروکراسي را اصطلاحاً چه مي گويند؟
1) بلاي سياه
2) استراتژي انفعالي
3) کارآفريني اجرايي
4) کارآفريني سياسي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد تعريف جامعي از ديدگاه اقتضايي نگرش به کسب و کار ارائه مي دهد؟
1) اطلاعات افراد بر زمينه اجتماعي و فرهنگي جامعه تاثير مي گذارد و براساس آن نگرش کسب و کار شکل مي گيرد.
2) زمينه هاي سياسي و اقتصادي جامعه باعث شکل گيري اطلاعات براي افراد جامعه مي شود.
3) زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه،‌ اطلاعات را براي افراد جامعه فراهم مي سازد که براساس آن نگرش هاي افرا شکل مي گيرد.
4) زمينه هاي تکنولوژيکي و فناورانه باعث شکل گيري اطلاعات براي افراد جامعه مي شود.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام مرحله فرآيند خلاقيت،‌ ايده خلاق به طور ناگهاني و غيرمنتظره شکل مي گيرد؟
1) وارسي
2) سماجت
3) نهفتگي
4) بينش

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از مراحل چرخه حيات کسب و کارهاي کارآفرينانه به ترتيب به تغيير استراتژي کارآفرينانه و ايجاد تيم هاي کارآفرينانه توجه بيشتري مي شود؟
1) شروع کسب و کار - تثبيت کسب و کار
2) رشد کسب و کار - شروع کسب و کار
3) تثبيت کسب و کار - رشد کسب و کار
4) ايجاد کسب و کار - شروع کسب و کار

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه «تئودور شولتز» در مکتب شيکاگو مشتمل بر کدام يک از موارد نمي شود؟
1) بر گرايش هاي خاص کارآفرين تاکيد خاصي دارد.
2) آموزش بر توانايي افراد براي درک عدم تعادل و غلبه بر آن تاثير مي گذارد.
3) کارآفريني را به عنوان توانايي برخورد کردن با عدم تعادل تعريف مي کند.
4) اعتقاد دارد که تعادل در يک اقتصاد پويا امري اجتناب ناپذير است.

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام مــورد به عنوان استدلال نيــاز به کارآفرين تر شدن ســازمان هاي غيردولتي و نهادهاي جامعه مدني محسوب مي شود؟
1) انتقال تکنولوژي - رهبري اجتماعي
2) شناخت و پيگيري فرصت هاي جديد - رهبري اجتماعي
3) رهبري اجتماعي - مسئوليت هاي اخلاقي در قبال جامعه
4) مسئوليت هاي اخلاقي در قبال جامعه - شناخت و پيگيري فرصت هاي جديد

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از منابع تشخيص فرصت،‌ براي افراد تازه کار ارزش زيادي داشته و به آن ها در اجتناب از خطرات و دام ها کمک مي نمايد؟
1) مربيان
2) گسستگي
3) سواد اطلاعاتي
4) شبکه هاي اجتماعي

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد به ترتيب،‌ درستي تکامل تحقيقات کارآفريني را نشان مي دهد؟
1) اثرات و نتايج حاصل از کارآفريني - رويکردهاي روان شناختي و جامعه شناختي به کارآفرينان و کارآفريني - تجزيه و تحليل فرآيند مديريت کارآفريني - کارآفريني دانش بنيان،‌ ايجاد کسب و کارهاي سودمند براي جامعه
2) تجزيه و تحليل فرآيند مديريت کارآفريني- رويکردهاي روان شناختي و جامعه شناختي به کارآفرينان و کارآفريني - اثرات و نتايج حاصل از کارآفريني -کارآفريني دانش بنيان،‌ ايجاد کسب و کارهاي سودمند براي جامعه
3) رويکردهاي روان شناختي و جامعه شناختي به کارآفرينان و کارآفريني - اثرات و نتايج حاصل از کارآفريني- کارآفريني دانش بنيان،‌ ايجاد کسب و کارهاي سودمند براي جامعه - تجزيه و تحليل فرآيند مديريت کارآفريني
4) اثرات و نتايج حاصل از کارآفريني - تجزيه و تحليل فرايند مديريت کارآفريني - رويکردهاي روان شناختي و جامعه شناختي به کارآفرينان و کارآفريني - کارآفريني دانش بنيان،‌ ايجاد کسب و کارهاي سودمند براي جامعه

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد به درستي تعريف «شين و ونکاتارامن» را در زمينه کارآفريني فناورانه انعکاس مي دهد؟
1) روش و فرآيند کشف،‌ بهره برداري و کاوش فرصت هاي بازار براي فناوري ها
2) فرآيند شناخت فناوري هاي نو و حتي خلق فرصت ها فناورانه با اکتشاف هاي جديد
3) کارآفرينان فناورانه قصد دارند تا با کاوشگري و بهره برداري از راه حل هاي مبتني بر فناوري،‌ به ايجاد و کسب ارزش اقتصادي دست بزنند.
4) فرآيندهايي که طي آن ها کارآفرينان،‌ منابع سازماني و سيستم هاي فني و راهبردها را براي دستيابي به فرصت ها در سازمان هاي کارآفرين به کار مي گيرند.

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظريه نقش هاي مديريتي کدام مورد جزو نقش هاي اطلاعاتي است؟
1) رابط
2) نوآور
3) توزيع کننده
4) مذاکره کننده