سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام گزینه، تعریف «مصنویت مطلق» آمده است؟
1) قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد.
2) نمایندگان قوه مقننه را نمی توان در دوران نمایندگی، بدون اجازه مجلسی که نماینده عضو آن است، تحت تعقیب کیفری قرار داد یا بازداشت نمود.
3) نمایندگان قوه مقننه در قبال نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرایی که به سبب وظیفه نمایندگی خود می دهند، هیچ مسوولیتی ندارند.
4) دارندگان پایه قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در چه صورتی قرار منع تعقیب قطعی و دارای اعتبار امر مختومه است؟
1) در صورتی که به علت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر شود
2) در صورتی که به علت فقدان دلایل صادر شود آن هم فقط برای یک بار
3) در صورتی که به علت فقدان دلایل صادر شود مشروط به تجویز دادگاه
4) در صورتی که به علت فقدان دلایل صادر شود مشروط به درخواست دادستان
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در مورد قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری، همه گزینه ها درست اند، به جز:
1) قوانین آیین دادرسی کیفری به معنای قوانین کیفری شکلی عطف به ماسبق می شود.
2) قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری بلافاصله به موقع اجراء گذاشته می شود.
3) کلیه قوانین مربوط به مرور زمان بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته نمی شود.
4) قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری مانند قوانین تشکیلات قضایی بلافاصله به موقع اجراء گذاشته می شود.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - همه گزینه ها درباره مطالبه ضرر و زیان درست اند، به جز:
1) مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
2) حق شاکی یا مدعی به تسلیم دلایل و مدارک ضرر و زیان، موکول به تعقیب متهم است.
3) مطالبه دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری عنوان دعوای کیفری دارد.
4) شروع به رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری مستلزم دادن دادخواست است.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - باتوجه به مقررات آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1378، کدام گزینه درست است؟
1) در صورتی که طرفین دعوا ولو بدون توافق با یکدیگر حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود.
2) در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود.
3) در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی یا شفاهی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود.
4) طرفین دعوا تحت هیچ شرایطی حق ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی خود را نخواهند داشت.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه از ویژگی های حق بهره مندی از دادرسی عادلانه محسوب نمی شود؟
1) نسبی بودن
2) ذاتی بودن
3) حیاتی بودن
4) غیرقابل سلب بودن
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - متهم به لحاظ عدم کفایت دلایل در دادگاه بدوی تبرئه و حکم در همان جا قطعی شده است که پس از آن دلایلی حاکی از مجرمیت او بدست می آید. در این حالت، کدام گزینه صحیح است؟
1) حکم قطعی و پرونده غیرقابل بازنگری است.
2) پرونده جدیدی قابل تشکیل و متهم براساس دلایل جدید قابل تعقیب است.
3) مورد از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
4) با تقاضای دادستان و اجازه ی دادگاه، تعقیب او فقط برای یک مرتبه امکان پذیر است.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - رسیدگی به جرایم مشاوران رئیس قوه قضاییه در صلاحیت کدام مرجع است؟
1) دیوان عالی کشور
2) دادگاه جزایی عمومی
3) دادگاه انقلاب
4) دادگاه کیفری استان تهران
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در مورد شکایت یک آلمانی علیه یک فرانسوی نزد بازپرس ایرانی دائر بر سرقت اموال او در ایتالیا و با فرض حضور هر دو آن ها در ایران، کدام قرار باید صادر شود؟
1) قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت مراجع قضایی ایران برای رسیدگی به این سرقت
2) قرار منع تعقیب به لحاظ قابل تعقیب نبودن متهم در ایران به دلیل عدم شمول قوانین جزایی ایران بر این سرقت
3) قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ این که رسیدگی به این سرقت از جمله اختیارات تفویض شده به مراجع قضایی ایران نیست.
4) قرار موقوفی تعقیب به لحاظ قابل تعقیب نبودن متهم در ایران به دلیل عدم شمول قوانین جزایی ایران بر این سرقت
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - هرگاه کسی به منظور اخلال در پرواز هواپیما عالماً عامداً اشیایی را با خود حمل نماید که موجب آسیب به هواپیما یا اموال موجود در آن گردد، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
1) چون به مسافرین آسیبی وارد نشده است، صرفاً به پرداخت خسارات وارده به هواپیما و اموال موجود در آن محکوم می گردد.
2) به مجازات اخلال و یا خرابکاری در پرواز هواپیما محکوم می گردد.
3) به مجازات شروع به جرم محاربه محکوم می گردد.
4) به مجازات تخریب ساده اموال محکوم می گردد.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»

- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در رویه قضایی دادگاه های داخلی، استدلال «انصراف ضمنی از مصونیت دولت به هنگام نقض قواعد آمره» در کدام پرونده مطرح شد؟ 
1) پرونده ویوشا / آلمان در دادگاه یونان
2) پرونده فرینی / آلمان در دادگاه عالی ایتالیا
3) پرونده بوذری / ایران در دادگاه اونتاریو کانادا
4) پرونده جونز / عربستان در مجلس لردان انگلستان
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام حق اعبتاری مطلق در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار نیست؟
1) حیات
2) منع بردگی
3) آزادی عقیده
4) برخورداری از شخصیت حقوقی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - تحریم های ماهواره ای علیه جمهوری اسلامی ایران که اخیراً تشدید شده است اساساً ناقض کدام اصل تلقی می شود؟
1) هدفمند بودن تحریم ها
2) جریان آزاد اطلاعات
3) موازنه پخش اطلاعات
4) عدم مداخله در امور داخلی
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - تفسیر معاهدات بین المللی دارای چه ماهیتی است؟
1) اعلامی
2) اجرایی
3) تاسیسی
4) تقنینی یا شبه تقنینی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - نظر دیوان بین المللی دادگستری در کدام یک از پرونده های زیر موجب شد تا روند احراز قواعد حقوق عرفی از قالب کلاسیک خود خارج شود؟
1) پرونده مشورتی سلاح هسته ای (1996)
2) پرونده فلات قاره دریای شمال (1969)
3) پرونده فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه (1986)
4) پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران (1980)
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی برای اولین بار در کدام سند پیش بینی گردید؟
1) منشور ملل متحد
2) سند نهایی دور اروگوئه
3) منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها
4) اعلامیه مربوط به حاکمیت دایم بر منابع طبیعی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در حقوق مسئوولیت بین المللی، دولتی که به واسطه قطعنامه تحریمی شورای امنیت، تعهد بین المللی خود را در مقابل دولت تحریم شونده، ایفا نمی کند به کدام یک از معاذیر می تواند استناد جوید؟
1) فورس ماژور
2) عدم پاکدستی مدعی
3) ضرورت
4) اضطرار
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - اگر نتیجه اجرای تصمیمات خلاف یک سازمان بین المللی توسط کشورهای عضو، دیگران متضرر شوند، مسئوولیت بین المللی ناشی از خسارات وارده بر عهده کیست؟
1) هر دو مشترکاً و متضامناً مسئوول اند.
2) سازمان تصمیم گیرنده و نه کشور مجری، زیرا مجری نقشی در اتخاذ تصمیم خلاف نداشته است.
3) سازمان تصمیم گیرنده و کشور مجری تصمیم، به شرطی که عمل آن سازمان خلاف آشکار اصول بنیادین حقوق بین المللی باشد.
4) سازمان تصمیم گیرنده و کشور مجری تصمیم به شرطی که عمل آن کشور در پیروی از تصمیم سازمان، خلاف آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل نباشد.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در فرآیند تکامل کدام سازمان بین المللی، راه پذیرش عضویت سازمان های بین المللی در این سازمان هموار گردید؟
1) اتحادیه اروپا
2) سازمان ملل متحد
3) شورای اروپا
4) سازمان جهانی تجارت
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در کدام مورد سازمان های بین المللی اصولاً از هیچ مزیتی برخوردار نیستند؟
1) عوارض گمرکی
2) مالیات مستقیم
3) مالیات بر حقوق و دستمزد
4) مالیات های غیرمستقیم خدمات عمومی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»