سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دوازدهم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دوازدهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد جزو ارتباطات توپولوژیکی محسوب می شود؟
1) قرار گرفتن یک نقطه داخل یک چندضلعی
2) فاصله دو نقطه از یکدیگر 
3) مساحت یک محدوده
4) طول یک کمان
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مرزبندی پدیده جغرافیایی فازی برای کدام مورد مناسب نمی باشد؟
1) محل چاه
2) ساحل دریا
3) کاربری اراضی
4) پوشش گیاهی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بررسی بعد زمان و در مباحث تغییرات مرتبط با پدیده های جغرافیایی، کدام مورد درست می باشد؟
1) زمان همیشه یک متغیر پیوسته است.
2) زمان همیشه یک متغیر گسسته است.
3) زمان گسسته را می توان براساس یکی از متغیرهای زمانی طبقه بندی نمود.
4) بعد زمان تاثیری در انجام تحلیل های مکانی ندارد.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرض اساسی در داده کاوی چیست؟
1) در حجم زیاد داده ها، الگوها، خوشه ها، آنومالی ها و حقایق زیادی وجود داشته و قابل جمع آوری است.
2) سازمان داده ها طوری است که می توان آنومالی های آن را تشخیص داد.
3) چندپارچگی موجود در داده ها باعث کشف حقایق درونی آن ها می شود.
4) در داده کاوی اساس بر پرس و جوهای ساختاریافته است.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استفاده از مدل داده «شی گرا» در کدام یک از شرایط محیطی زیر مفیدتر است؟
1) شکل وفرم پدیده تغییر می کند و موقعیت پایه آن ثابت است.
2) در محیط مورد بررسی هیچ پدیده قابل تشخیص موجود نیست.
3) ویژگی ها متغیر هستند و پدیده تغییر مکان می دهد و شکل آن عوض نمی شود.
4) مکان و شکل پدیده تغییر نمی کند ولی ویژگی های آن متغیر است.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر جزو مزایای مدل داده های برداری است؟
1) ساختار داده ساده
2) اجرای ساده همپوشانی
3) سهولت ذخیره روابط توپولوژی
4) انطباق با تصاویر ماهواره ای و پردازش آن ها
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر جزو ارکان اصلی زیر ساخت داده مکانی نیست؟
1) سیاست
2) داده مکانی
3) مردم و سازمان
4) نرم افزارهای GIS
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عامل موثر در حجم داده های رستری و برداری به ترتیب کدامند؟
1) عمق پیکسل ها- تعداد نقاط
2) تعداد نقاط - خطوط و عمق سلول ها
3) تراکم پاره خط ها - اندازه سلول ها
4) اندازه سلول ها - تراکم پاره خط ها
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه مهم ترین برتری مدل برداری به مدل رستری است؟
1) ساختار داده های ساده تر
2) امکان پردازش توپولوژیکی بهتر
3) انجام پردازش همپوشانی ساده تر
4) پردازش تصاویر
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین کاربردهای شبکه های خطی کدامند؟
1) مدل سازی های آماری و مکانی
2) مدل سازی شبکه آبراه ها و خیابان ها
3) مدل سازی مکان یابی ها و مکان گزینی ها
4) مدل سازی جریان کالاها و خدمات و جابه جایی ها
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – داده های اولیه (اصلی) مورد استفاده محققان در تحقیقات تجربی بازار محور کدام است؟
1) قیمت و ریسک سهام
2) ریسک و بازده سهام
3) قیمت و حجم معاملات سهام
4) بازده واقعی و بازده غیرعادی سهام
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی برای کدام نوع شرکت ها مناسب تر است؟
1) ارزشی
2) رشدی
3) اندازه کوچک
4) اندازه بزرگ
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از دیدگاه عملی ( و نه تئوری) کدام مورد از عوامل محدودکننده سود تقسیمی نیست؟
1) نقدینگی
2) مفاد قرارداد وام
3) فرصت های سرمایه گذاری
4) محدودیت های سهام ممتاز
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تئوری چشم انداز، نظریه رقیب برای کدام تئوری است؟
1) اطلاعات نامطمئن
2) انتظارات عقلایی
3) قیمت گذاری رفتاری دارایی ها
4) مطلوبیت مورد انتظار نئوکلاسیک
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استفاده از وام با نرخ بهره شناور برای کدام نوع از شرکت ها مناسب است؟
1) شرکت های بیمه عمر
2) موسسات وام و پس انداز
3) شرکتی که سود آن همبستگی مثبت یا نرخ بهره دارد
4) شرکتی که سود آن همبستگی منفی با نرخ بهره دارد
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد از هزینه های غیرمستقیم ورشکستگی نمی باشد؟
1) ارزش فعلی مبالغ ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی
2) از دست دادن عرضه کنندگان مواد اولیه
3) افزایش هزینه های تامین مالی جدید
4) از دست دادن مشتریان
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – زیان گریزی ............
1) مفهومی مقابل ریسک گریزی است.
2) مفهومی نزدیک به ریسک گریزی است.
3) مفهومی متفاوت از ریسک گریزی است.
4) واژه دیگری معادل ریسک گریزی است.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از ویژگی های اصلی طرح بازنشستگی با کمک معین نمی باشد؟
1) پرداخت مستمری بازنشستگی به فرد تضمین شده نیست.
2) محاسبه هزینه های طرح آسان اما تعیین منافع و مزایای طرح مشکل است.
3) ریسک مدیریت و سرمایه گذاری به طور کامل متوجه بانی طرح است.
4) میزان کمک یا مشارکت کارفرما در طرح براساس یک فرمول از قبل تعیین شده می باشد.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مطابق مقررات ایران، رکن اجرایی صندوق های سرمایه گذاری کدام است؟
1) متولی
2) مدیر صندوق
3) مدیر سرمایه گذاری
4) دارندگان واحدهای ممتاز
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مظنه قیمت دلار آمریکا در بانک A برابر 0/5 یورو یا 1/5 لیر است. در همین زمان در بانک B قیمت هر یورو برابر 2 لیر است. بنابراین از طریق ............ سود بالقوه ای وجود دارد.
1) آربیتراژ قرارداد آتی
2) آربیتراژ مستطیلی
3) آربیتراژ مثلثی
4) مصون سازی ارزی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»