سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیستم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیستم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از پارامترهای زیر مبنای افتراق صفحات بتای همسو از ناهمسو نیست؟ 
1) الگوی پیوند هیدروژنی
2) جهت رشته های پلی پپتیدی
3) موقعیت کربن های آلفا
4) موقعیت گروه های R
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عامل باعث ایجاد مانع سینتیکی در فرآیند فولدینگ پروتئین می شود؟
1) قرار گرفتن اسیدهای آمینه آبدوست در سطح پروتئین
2) ایزومریزاسیون سیس - ترانس در تمامی اسیدهای آمینه
3) ایزومریزاسیون سیس- ترانس اسید آمینه پرولین
4) ایجاد پل های نمکی در پروتئین
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – گلیکوز آمینوگلیکان ها شامل کدام مورد هستند؟
1) کلاژن
2) کراتین
3) لکتین
4) هیالورونیک اسید
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – طی فرآیند تاخوردگی کدام خصوصیت یا عامل تغییر محسوسی نمی کند؟
1) تغییرات آنتالپی زنجیره
2) تعداد پیوندهای هیدروژنی کل
3) حجم هیدرودینامیکی پروتئین
4) سطح در دسترس کل پروتئین
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای تولید میکروبی 1 مول اسید استیک، از چند مول اتانول باید به عنوان سوبسترا استفاده شود؟
1) بیش تر از 1
2) کمتر از 1
3) 1
4) 2
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کاربرد روش اسمز معکوس در تولید فرآورده های زیست فناوری چیست؟
1) افزودن یون های خاص به محیط تولید
2) تغلیظ محصول
3) جداسازی محصول
4) حذف ناخالصی های یونی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای تولید شربت فروکتوز از ذرت، از چه آنزیم هایی به ترتیب (از راست به چپ) استفاده می شود؟
1) آلفا آمیلاز- گلوکوآمیلاز- گلوکزایزومراز
2) آلفا آمیلاز- گلوکز ایزومراز- گلوکوآمیلاز
3) بتا آمیلاز- گلوکوآمیلاز- گلوکز ایزومراز
4) بتا آمیلاز- گلوکز ایزومراز- گلوکوآمیلاز
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آنزیم پولولاناز در کدام یک از موارد زیر کاربرد دارد؟
1) بهبود طعم پنیر
2) زدودن موی چرم در دباغی
3) شفاف سازی آبمیوه ها
4) هیدرولیز نشاسته
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تمایل آمینواسیدهای گلیسین و پرولین در پروتئین به ایجاد کدام ساختار است؟
1) بتا - هلیکس
2) ترن - ترن
3) ترن - هلیکس
4) هلیکس - هلیکس
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر در زمر? روش های «از پایین به بالا» ساخت نانوساختارها قرار می گیرد؟
1) خودبازآرایی مولکولی
2) تفکیک مولکولی
3) لیتوگرافی بیم الکترونی
4) فوتولیتوگرافی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از اجزاء سلولی زیر با اسکلت پروتئینی متشکل از لامین ها همراه است؟ 
1) غشاء پایه
2) میتوکندری
3) کلروپلاست
4) هسته
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در جامعه ای 64% کالاهای مصرفی وارداتی است. یک نمونه 36 تایی از کالاهای مصرفی انتخاب شده است. انحراف معیار نسبت کالاهای وارداتی در نمونه کدام است؟
1) 0/06
2) 0/08
3) 0/288
4) 2/88
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در پیاده سازی ساختمان داده های ارایه و لیست پیوندی، کدام گزینه صحیح است؟ (بدون در نظر گرفتن کارایی)
1) امکان پیاده سازی آرایه با لیست پیوندی وجود دارد اما امکان پیاده سازی لیست پیوندی با آرایه وجود ندارد.
2) امکان پیاده سازی لیست پیوندی با آرایه وجود دارد اما امکان پیاده سازی آرایه با لیست پیوندی وجود ندارد.
3) هم امکان پیاده سازی آرایه توسط لیست پیوندی وجود دارد و هم امکان پیاده سازی لیست پیوندی با آرایه.
4) نه امکان پیاده سازی لیست پیوندی با آرایه وجود دارد و نه امکان پیاده سازی آرایه با لیست پیوندی.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آرایه A با عناصر تصادفی داده شده است. کدام یک از الگوریتم های زیر برای جستجوی عدد x در آرایه A مناسب تر است؟
1) الگوریتم جستجوی ترتیبی
2) الگوریتم جستجوی دودوئی
3) ابتدا یک درخت جستجوی دودوئی برای عناصر آرایه A می سازیم و سپس عمل جستجو را انجام می دهیم.
4) در مورد آرایه A با عناصر تصادفی، هر سه الگوریتم یکسان عمل می کنند.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – می خواهیم 3 کمیته علمی متمایز به کمک 5 دانشجو تشکیل دهیم به طوری که هر دانشجو عضو حداقل یک کمیته باشد و هر دو کمیته دقیقاً 2 عضو مشترک داشته باشند. به چند راه می توان کمیته ها را تشکیل داد؟
1) 60
2) 360
3) 420
4) 630
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک شهر فرضی تنها سکه های رایج، سکه های 1 تومانی، 2 تومانی و 3 تومانی است. پرداخت هزینه یک جنس 20 تومانی به چند راه ممکن است؟ مشروط بر آن که فروشنده هیچ پولی نداشته باشد و تعداد سکه های 1 تومانی از سکه های 2 تومانی مورد استفاده بیشتر باشد.
1) 20
2) 21
3) 38
4) 40
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چه تعداد از اعضای مجموعه {3000 و...2 و1}=A دقیقاً بر یکی از اعداد 2،3 یا 5 بخش پذیر هستند؟
1) 800
2) 1200
3) 1400
4) 2200
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای محاسبه به روش تقسیم و حل با پیاده سازی بهینه، چند عمل ضرب انجام می گیرد؟
1) 6
2) 7
3) 8
4) 23
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سلول های غیراپتلیالی مانند فیبروبلاست ها از طریق چه نوع اتصالی به ماتریکس خارج سلول متصل می شوند؟
1) فشرده tight-junction
2) پلکتین
3) کانونی (focal adhesion)
4) همی دسموزوم
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در E.coli DNA پلیمراز III یک Holoenzyme است و از 10 زیرواحد تشکیل شده است. Core enzyme آن کدام است؟
1) زیر واحدهای آلفا، تتا و اپسیلون
2) زیرواحدهای اپسیلون، تتا و گاما
3) زیرواحدهای آلفا، بتا و گاما
4) زیرواحدهای اپسیلون، بتا و تتا
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»