سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و یکم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و یکم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای طراحی یک افشانک بده متغیر، چه پارامتری مربوط به افشانک را عملاً باید تغییر داد؟  
1) گرانروی (ویسکوزیته) محلول
2) سرعت خروج محلول
3) اندازه روزنه خروجی
4) افت فشار در عرض افشانک
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در خطی کارهای بزرگ، برای طراحی سیستم انتقال توان، به منظور کاهش مقدار سرش (skid) باید محور موزع .............. طراحی شود و توان لازم باید از .............. چرخ حامل تامین شود.
1) یک قسمتی - یک
2) یک قسمتی - دو
3) دو قسمتی - یک
4) دوقسمتی - دو
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای طراحی خطی کار مخصوص سیستم بی خاک ورزی، باید از شیار بازکن .............. استفاده شود. ضمناً باید خطی کار طوری طراحی شود که وزن مخزن روی شیار بازکن ها اعمال ..............
1) تک دیسکی - شود
2) تک دیسکی - نشود
3) سه دیسکی - شود
4) سه دیسکی - نشود
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اندازه گیری مقدار ثابت یک کمیت با ابزارهای مختلف، در شرایط مختلف و توسط افراد مختلف، نزدیکی ارقام حاصل به یکدیگر چه نام دارد؟
1) دقت
2) پایداری
3) قابلیت تجدید
4) قدرت تشخیص
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پاسخ دینامیک کدام حسگر نوری ضعیف تر از بقیه است؟
1) فتودیود
2) فتوولتایی
3) فتوترانزیستور
4) فتوکنداکتیو (نور رسانا)
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ...... و ..... عوامل غالب در دقت دستگاه دوتامتر (دبی سنج سطح متغیر) که به طو متداول برای اندازه گیری دبی (بده) سیال در کارهای آزمایشگاهی به کار می رود محسوب می شوند.
1) شیب بیشتر لوله - شکل شناور
2) شیب کمتر لوله - شکل شناور
3) طول لوله - جنس شناور
4) طول لوله - شکل شناور
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای اندازه گیری اختلاف فشار کمتر با استفاده از فشارسنج دیفرانسیلی (تفاضلی)، دقت بیشتر با مایع .............. به دست می آید.
1) الکل
2) آب
3) جیوه
4) بنزین
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام حسگر دبی سیال بر مبنای سرعت در محیط بسته، نیمه باز و باز قابل استفاده است؟
1) حسگر پیتو
2) حسگر ونتوری
3) حسگر سیم داغ
4) حسگر جابه جایی مثبت
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از حسگرها دارای ویژگی های دقیق و پایدار هستند؟
1) پیرومتر
2) RTD
3) ترموکوپل
4) ترمیستور
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – رابطه
جابه جایی هسته با ولتاژ خروجی LVDT به چه صورت است؟
1) سهموی
2) کاملاً خطی
3) کاملاً غیرخطی
4) بخشی خطی و بخشی غیرخطی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آزمون .............. برای مصرف کنندگان مفید تر است.
1) تک ماشینی
2) مزرعه ای
3) مقایسه ای
4) کاری
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ایستگاه های آزمون، برای یک سری از مشتریان متعددی در چهار گروه مختلف کار انجام می دهد. «مدیران موسسات کشاورزی» در کدام یک از گروه های مختلف مشتری در ایستگاه آزمون هستند؟
1) مصرف کنندگان
2) عرضه کنندگان
3) تنظیم کنندگان
4) مشاوران
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در هیستوگرام الگوی پاشش کودپاش سانتریفوژ وجود پیک (قله) در یک طرف مسیر حرکت نشانه چیست؟
1) پاشش بیشتر در طرف راست کودپاش است.
2) پاشش بیشتر در طرف چپ کودپاش است.
3) پاشش به فاصله دورتر در طرف چپ کودپاش است.
4) پاشش به فاصله دورتر در طرف راست کودپاش است.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – منحنی گاورنر را می توان با تغییر دادن .............. به دست آورد.
1) بار در دور ثابت
2) بار در توان ثابت
3) سرعت در فاصله سرعت بیشینه و سرعت کمینه
4) بار در حد فاصل سرعت بدون بار و توان بیشینه
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – طول مسیر آزمون برای کودپاش سانتریفوژ با عرض کار 500 سانتی متر چند متر باید باشد؟
1) 20
2) 25
3) 40
4) 50
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در روش پرت، بعد از مرحله تهیه لیست فعالیت ها، مرحله .............. می باشد.
1) ترسیم شبکه
2) تعیین هدف مورد نظر
3) شماره گذاری رویدادها
4) تعیین رویدادهای مربوط به شروع و پایان هر فعالیت
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در سیکل تجزیه و تحلیل پس از مرحله ارزیابی مجدد روش جدید، مرحله .............. است.
1) استقرار روش جدید
2) جرح و تعدیل روش جدید
3) جرح و تعدیل روش قدیمی
4) پیگیری جهت اجرای روش جدید
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بررسی جریان کار علامت D بیان کننده .............. می باشد.
1) تاخیر
2) ارسال
3) کنترل
4) انبار یا بایگانی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تحلیل گر قبل از «تهیه طرح فرم» در تهیه طرح پیشنهادی برای فرم های مورد نیاز، چه گامی را باید انجام دهد؟
1) تعیین شماره یا کد فرم
2) نظرخواهی از تکمیل کنندگان
3) تعیین اطلاعاتی که در فرم درج می شود.
4) استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر مصداقی از هوموستاسیس در سیستم های مکانیزه است؟
1) علف های هرز
2) حشرات مفید
3) لغزش در چرخ های تراکتور
4) محفظه فشار در پمپ سم پاش
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»