سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و چهارم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و چهارم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بروز لکه های نقره ای روی برگ و برنزه شدن برگ ها و ساقه گوجه فرنگی از علائم خسارت کدام یک از آفات زیر است؟
1) کنه دو لکه ای
2) شته پنبه و جالیز
3) کنه حنایی گوجه فرنگی
4) زنجرک سیب زمینی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در مورد پروانه فری یا کرم خراط، صحیح می باشد؟
1) دو تا سه نسل در سال دارد.
2) هر دو سال یک نسل دارد.
3) لاروها از برگ و یا چوب می خورند.
4) زمستان به صورت تخم روی سرشاخه هاست.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – موریانه ها چگونه سلولز را هضم می نمایند؟
1) توسط باکتری های دستگاه گوارش
2) توسط تک سلولی های موجود در مواد غذایی خورده شده
3) برخی توسط باکتری ها و برخی توسط تک سلولی موجود در دستگاه گوارش
4) کارگرها غذا را با تک سلولی یا باکتری مخلوط کرده به نوزادان می دهند.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کرم سیب، عمدتاً از کدام قسمت میوه تغذیه می کند؟
1) دانه
2) گوشت میوه
3) ابتدا از برگ، سپس از میوه
4) نسل اول از گوشت میوه و نسل دوم از دانه
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ویژگی سرخرطومی جالیز در میزان خسارت وارده به میو? هندوانه موثر است؟
1) نحوه تغذیه
2) شیوه تخم گذاری
3) میزان پرواز
4) شیوه زمستان گذرانی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – حشره کش لوفنوران از ترکیبات .............. می باشد و برای کنترل .............. توصیه می گردد.
1) اکسیمی - پروانه چوبخوار پسته
2) بنزوئیل فنیل اوره ای - کرم سیب
3) اکسادیازینی - کرم پیله خوار نخود
4) کلرونیکوتینیل - پروانه مینوز مرکبات
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از حشره کش های زیر به علت مشکلات بهداشت و سلامت از لیست سموم مجاز کشور حذف شده است؟
1) دیازینون
2) استامی پرید
3) کارباریل
4) فسفید آلومینیم
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در قوطی های آئروسول حاوی حشره کش ها ماده ی موثر ..............
1) یک حلال آلی فرار به صورت محلول درآورده می شود.
2) یک حلال آلی پایدار به صورت محلول درآورده می شود.
3) گاز حامل که تحت فشار به صورت مایع درآمده است حل می گردد.
4) نتیجه ی افزوده شدن ماده ی امولسیون کننده، در گاز حامل که تحت فشار به صورت مایع در آمده است پراکنده می شود.
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نحو? تاثیر تیومتون شبیه کدام آفت کش زیر است؟
1) ایمیداکلوپرید
2) پیریمیکارب
3) پی متروزین
4) فنوکسی کارب
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام آفت کش زیر از گروه تترونیک اسید است؟
1) تترامترین
2) تترادیفون
3) اسپینوساد
4) اسپیرومسیفن
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تاژک در باکتری های گرم منفی از نظر ساختمانی و انتقال مواد به کدام نوع از سیستم های ترشحی (secretion system) بیشترین شباهت و قرابت را دارد؟ 
1) نوع اول
2) نوع دوم
3) نوع سوم
4) نوع چهارم
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین مانع در استفاده از ویروس های قارچی برای کنترل بیماری های قارچی چیست؟
1) تنوع زیاد در گروه های سازگار رویشی قارچ عامل بیماری و کاهش نرخ انتقال ویروس به نژاد ویرولانت
2) انتقال ویروس ها از طریق آسکوسپورها و افزایش جمعیت نژاد ویرولانت و خنثی کردن اثر نژاد هیپوویرولانت حاوی ویروس
3) انتقال ویروس ها از طریق کنیدیوم ها و افزایش جمعیت نژاد هیپوویرولانت و خنثی کردن اثر نژاد هیپوویرولانت حاوی ویروس
4) انتقال ویروس ها از طریق آسکوسپورها و کنیدیوم ها و افزایش جمعیت نژاد ویرولانت و خنثی کردن اثر نژاد هیپوویرولانت حاوی ویروس
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد همکنش ویروس های ناپایا با شته های ناقل شان کدام گزینه صحیح می باشد؟
1) عمل بلع یا «regurgitation» نقش مهمی در این نوع انتقال دارد.
2) این نوع از انتقال صرفاً مکانیکی است و هیچ ارتباط اختصاصی وجود ندارد.
3) این نوع از انتتقال مستلزم همکنش پوشش پروتئینی ویروس با نواحی خاصی از لایه کوتیکولی استایلت می باشد.
4) این نوع انتقال در گرو عبور ویروس از لایه های روده میانی و ورود به همولنف و سپس ورود به غدد بزاقی است.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – محل همانندسازی ویروئیدها کجای سلول است؟
1) هسته و سیتوپلاسم
2) کلروپلاست و هسته
3) سیتوپلاسم و میتوکندری
4) میتوکندری و کلروپلاست
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از میان چهار پروتئین رمزگذاری شده توسط TMV، پروتئین .............. کیلو دالتون در انتشار ویروس از سلولی به سلول دیگر نقش اختصاصی دارد.
1) 17/6
2) 30
3) 126
4) 183
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از شرایط زیر در فرآیند «بهبودی» (recovery) علائم ویروس های گیاهی موثر نمی باشد؟
1) زمان آلوده شدن گیاه
2) افزایش دمای محیط
3) نوع گیاه میزبان
4) نوع ویروس
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر در مورد جنس های Heterodera و Globodera صادق نیست؟
1) نماتدهای نر و لاروها کرمی شکل و ماده ها متورم هستند.
2) دم نرها نیم کروی و کوتاه و ماده ها فاقد دم هستند.
3) مرحله مهاجم آن ها کرمی شکل با دم مخروطی و دارای هیالین می باشد.
4) غدد مری در افراد بالغ و لاروها رشد یافته، نسبت به روده همپوشانی دارد.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برهم کنش بین نماتدهای انگل گیاهی و قارچ های بیمارگر گیاهی در کدام گروه از بیماری ها بیشتر دیده می شود؟
1) پوسیدگی طوقه و پر ریشک شدن
2) پژمردگی و لکه برگی
3) پوسیدگی ریشه و لکه برگی
4) پوسیدگی ریشه و پژمردگی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از سیاهک های زیر در تمامی گیاه سیستمیک می شود و به قسمت های مختلف مانند برگ، جوانه و ریشه گیاه حمله می کند؟
1) سیاهک معمولی ذرت
2) سیاهک پاکوتاه یا کوتوله
3) سیاهک پنهان گندم
4) سیاهک نیشکر
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ضمن بازدید از مزرعه آفتابگردان در استان آذربایجان غربی متوجه خواهید شد که برخی از بوته ها دارای برگ هایی با علائم موزائیک، گیاهان کوتاه و طبق گل سر به هوا مانده هستند، در صورتی که در حالت عادی طبق رو به پایین است. به کدام یک از عوارض زیر مشکوک می شوید؟
1) فیتوپلاسم
2) اثر علف کش
3) سفیدک کرکی
4) نوعی بیماری ویروسی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»