سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و پنجم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و پنجم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در روش انتخاب نتایج که متداول ترین روش برای نگهداری و حفاظت است، انتخاب مبتنی بر کدام می باشد؟ 
1) توده ای
2) تک بوته ها
3) ردیف هایی از بوته ها
4) حذف بوته های خارج از تیپ
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – (Ecotype selection) در کدام یک از محصولات متداول است؟
1) پنبه
2) چغندرقند
3) یونجه
4) آفتابگردان
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تهیه یک رقم هیبرید، کدام یک برای تولید اینبردلاین مناسب تر است؟
1) یک جمعیت هتروژن بومی
2) جمعیت حاصل از پلی کراس
3) یک جمعیت هموژن بومی
4) جمعیت حاصل از گزینش دوره ای
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک مزرعه آزادگرده افشان (OP)، ذرت با کدام خصوصیات زیر وجود دارد؟
1) گیاهان از نظر خصوصیات ژنوتیپی و فنوتیپی با هم تفاوت دارند.
2) گیاهان از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ یکسان هستند.
3) گیاهان از نظر فنوتیپ یکسان هستند.
4) گیاهان از نظر ژنوتیپ یکسان هستند.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اینبرد والد بذری برای تولید بذر هیبرید در ذرت باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
1) پابلند و دیررس
2) قوی و با تولید بذر زیاد
3) پا بلند و زودرس
4) تولید فراوان دانه گرده با مدت انتشار طولانی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تهیه کتابخانه یا مخزن ژنومی یک گونه گیاهی کدام یک از ناقل های زیر تعداد کلی کمتری ایجاد خواهد کرد؟
1) پلاسمید
2) کاسمید
3) YAC
4) BAC
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نتیج? متیلاسیون جزایر CPG در ژن پایین دستی و در کروماتین آن چیست؟
1) خاموش ژن - بدون تغییر
2) خاموش ژن - هتروکروماتین شدن
3) فعال شدن ژن - بدون تغییر
4) فعال شدن ژن - هتروکرماتینه شدن
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای اندازه گیری رادیواکتیویته رادیوایزوتوپ هایی که پرتو بتای با انرژی خیلی کم منتشر می کنند کدام آشکارساز مناسب تر است؟
1) شمارنده گایگر
2) جرقه زن های مایع
3) اطاقک یونیزاسیون
4) گزینه های 1 و 3 درست است.
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در پرتودهی به سلول کدام یک از اجزای سلول به پرتو حساس تر است؟
1) سیستوپلاسم
2) غشاء سلول
3) میتوکندری
4) هسته سلول
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وجود کدام ویژگی در خاک موجب افزایش فرسایش پذیری آن می شود؟
1) مواد آلی بسیار کم در خاک
2) دارا بودن کاتیون های بازی زیاد
3) بالا بودن میزان ظرفیت نگهداری آب
4) دارای بودن نسبت سلسیم به اکسیدهای آلومینیومی زیاد
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد ارزش بیولوژیکی پروتئین در تغذیه طیور کدام عبارت نادرست است؟
1) ارزش بیولوژیکی به سطح پروتئین جیره وابسته است.
2) تعیین ارزش بیولوژیکی در طیور نسبت به پستانداران آسان تر است.
3) ارزش بیولوژیکی در برآورد تاثیر عمل آوری بر ارزش غذایی پروتئین مفید است.
4) ارزش بیولوژیکی درصد نیتروژن هضم و جذب شده ای است که در بدن ابقاء می شود.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فیبر غیرقابل هضم در دستگاه گوارش مرغ چگونه می تواند بر هضم چربی ها موثر باشد؟
1) اتصال به آنزیم لیپاز
2) افزایش جمعیت باکتری های روده
3) اتصال به نمک های صفراوی
4) کاهش سطح کلسترول در مجرای روده
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تغذیه روغن پنبه در کدام طیور مضر است؟
1) مرغ گوشتی
2) مرغ تخم گذار
3) نیمچه تخم گذار
4) نیمچه مادر
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ماده ضد تغذیه گندم چه نام دارد؟
1) لکتین ها
2) اسید فیتیک
3) بتا گلوکان ها
4) آرابینو گرایان ها
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ویسکوزیته خون و پلاسما به ترتیب بیشتر وابسته به ............... است.
1) WBC و پروتئین ها
2) RBC و پروتین ها
3) RBC و کاتیون ها
4) WBC، پلاکت ها و کاتیون ها
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در پرندگان، پرزهای روده مویرگ های لنفاوی ............... و کولن و راست روده از یکدیگر متمایز ...............
1) دارند - هستند
2) ندارند - هستند
3) دارند - نیستند
4) ندارند - نیستند
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – صفرای پرندگان دارای آنزیم ............... است.
1) استراز
2) سوکراز
3) آمیلاز
4) دای یپتیاژ
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پس روی اویدکت راست در ماکیان تحت تاثیر هورمون ............... و ............... بیان ژن گیرند? استروژن است.
1) استروژن - افزایش
2) تستوسترون - افزایش
3) Inhibin- کاهش
4) MIH- کاهش
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مرغ، افزایش LH تراوش پیش از تخمک ریزی ناشی از اثر فیدبک مثبت ............... است.
1) استرادیول
2)اکتیوین
3) پروژسترون
4) فالی استاتین
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به منظور بهبود عملکرد در جیره های طیور بر پایه جو و گندم به ترتیب کدام آنزیم یا ترکیب آنزیمی مناسب تر می باشد؟
1) آرابینوزایلاناز، بتاگلوکاناز
2) بتاگلوکاناز، آرابینوزایلاناز
3) بتاگلوکاناز، بتاگلوکاناز و آرابینوزایلاناز
4) بتاگلوکاناز و آرابینوزایلاناز، آرابینوزایلاناز
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»