سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و هفتم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و هفتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دو ویژگی کلیدی خاص جهت آفرینش مرکز شهری سرزنده عبارتند از:
1) محیط پرازدحام و مکان آرام
2) بازار آرام و محیط کم ازدحام
3) بازار پرتنوع و مکان با کیفیت بالا
4) مکان با کیفیت بالا و محیط کم ازدحام
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سه مرحله متفاوت در شهرگرایی و شهرنشینی دوران باستان کدام است؟
1) پیدایش شهر - شکل گیری نوشهرها - رده بندی اجتماعی شهر
2) شکل گیری پدیده شهر- قشربندی اجتماعی شهرها- قشربندی اقتصادی شهر
3) شکل گیری پدیده شهر- پیدایش نوشهرها- پیدایش نوشهرهای سوق الجیشی
4) اوج رونق کشاورزی روستاها- شکل گیری پدیده ی شهرها- پیدایش نوشهرهای استراتژیک
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام سیاست با راهبرد «امکان برقراری ارتباط اجتماعی یا دیگران با هدف سکون در گره های شهری»، مناسب است؟
1) پرهیز از موانع زیاد
2) حذف گوشه های کم تردد و کم نور
3) تعبیه فعالیت هایی که نظر عابرین را جلب کند.
4) طراحی یا بهسازی به نحوی که برای افراد مشکل جهت یابی بوجود نیاورد.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام جنبش عامل مهمی در تحولات کالبدی شهر تهران در دوره رضاشاه تلقی می شود؟
1) شهر زیبا
2) فراتجدد
3) مدرنیسم
4) نوشهرگرایی
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام سنت است که بر شیوه ی تفکر و عمل برنامه ریزی تاثیرگذار بوده، نقش برنامه ریز را ارائه مشاوره تخصصی دولت می داند؟
1) بسیج اجتماعی
2) تحلیل سیاست
3) راهبردسنجی
4) یادگیری اجتماعی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «تازه هایی از هیچ کجا» که به خیال پردازی در خصوص محیط می پردازد، متعلق به کدام اندیشمند است؟
1) جیمز موریس
2) موریس دورژه
3) ویلیام وایت
4) ویلیام موریس
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – زمانی که طراحی بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد، تاثیر بگذارد، کدام کیفیت محیطی معنی دار می شود؟
1) نفوذپذیری
2) خوانایی
3) تناسبات بصری
4) انعطاف پذیری
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف اصلی نیروهای جنبش هدایت گر، نوشهرسازی، کدام بود؟
1) بزرگ نمایی معماری منظر
2) احیای مجدد هنر طراحی شهری
3) تجدید حیات برنامه ریزی شهری کلاسیک
4) تجدید حیات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم علمی روز برای اولین بار در اندیشه های کدام نظریه پرداز تحت عنوان شبکه های اجتماعی به کار رفت؟
1) هاروی
2) کاپلمن
3) دورکایم
4) جیکوبس
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فارابی چه راه کاری را برای بازتاباندن حقایق شهر فضیلت بر جان شهروندان عادی ارائه می کند؟
1) طبیعت گرایی
2) نوپردازی
3) نشاط انگیزی
4) نمادپردازی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد از دیدگاه اغلب نظریه پردازان غرب، ماهیت نماد نیست؟ 
1) وسیله ای ارتابطی در قالب کلام یا تصویر است.
2) ماهیتی وجودی دارد نه قرار دادی
3) قرار دادی اجتماعی در فرهنگی خاص است.
4) یک کهن الگوست.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  مقتضیات یک درام خوش ساخت، نزد ارسطو چه خصوصیاتی دارد؟
1) شفقت، پالایش، غایتمندی شریف و انسانی
2) شجاعت، اخلاق، خردورزی
3) تمامیت، هماهنگی، وضوح
4) کمال، خیر، پویایی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام نظریه پرداز، الهام بخش زیباشناسی دریافت «هانس روبرت یاس» و «ولفگانگ آیزر» بود؟
1) میخاییل باختین
2) توماشفسکی
3) موکاروفسکی
4) آ.ژ. گره ماس
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جمله : «شعر، تصویری گویاست و نقاشی، شعری خاموش» از کیست؟
1) جووانّی مورلّی
2) پلوتارک
3) پانوفسکی
4) بورکهارت
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «هیچ فردی در تاریخ صفوی بجز شاهان، این تعداد طرح عملیاتی شده ی ساخت و ساز و بنا به نام خود ندارد که این صاحب منصب صفوی به خود اختصاص داده است» نام وی در کدام گزینه آمده است؟
1) شیخ بهاءالدین عاملی، موسوم به شیخ بهایی
2) شیخ لطف اله
3) میرزا محمدتقی یا ساروتقی
4) الله وردی خان
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نومایه ترین نقاش عهد ناصری که به مدد ذهن علمی، با انگیزه نوجوئی و تلفیق سنت های ایرانی و اروپایی دست به آثاری بدیع زد، کیست؟
1) محمد غفاری، کمال الملک
2) مهدی، مصور الملک
3) محمودخان، ملک الشعرا
4) ابوالحسن غفاری، صنیع الملک
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین شیوه ی صورت نگاری سبک «مظفری» در چیست؟
1) صورت تخم مرغی و موهای بسته بلند
2) صورت تخم مرغی و سبیل نوک تیز
3) صورت های گرد با ابروی کشیده
4) صورت های گرد با گردن کوتاه
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هنرمندان کدام گروه هنری با رنگ آمیزی ناب و تخت و خطوط صریح و مواج نقاشی می کردند و برای آن ها الهام و اندیشه مهم تر از مضون بود؟
1) نقاشان بدوی
2) پیشا رافائل
3) سمبولیست ها
4) بنی ها
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در مورد مولف کتاب «چرند و پرند» صحیح است؟
1) محمدعلی جمال زاده
2) صادق چوبک
3) علی اکبر دهخدا
4) جلال آل احمد
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – گچبری پته در کدام یک از بناهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است؟
1) بقعه دوازده امام یزد
2) درب امام اصفهان
3) مدرسه امامی اصفهان
4) گنبد سلطانیه
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»