سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و هشتم امروز شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و هشتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای مقایسه توابع بقاء زمانی که اثر یک متغیر کنترل می شود، کدام آزمون به کار می رود؟ 
1) پتو
2) ویلکاکسون
3) لگ - رتبه ای
4) لگ رتبه ای طبقه بندی شده
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام روش برای ارزیابی برقرار بودن پیش فرض مخاطرات متناسب (PH) در تحلیل بقاء، مناسب نیست؟
1) مقایسه ی نمودار لگاریتم طبیعی توابع بقاء
2) مقایسه ی نمودار لگاریتم- لگاریتم طبیعی توابع بقاء
3) مقایسه ی نمودار مقادیر بقاء مشاهده و پیش بینی شده
4) استفاده از جملات به صورت xg(t) برای متغیر کمی x
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مدل بقاء (Weibull) فاقد کدام ویژگی ذیل است؟
1) متناسب بودن شانس ها (PO)
2) تناسب بودن مخاطره ها (PH)
3) زمان شکست شتابنده (AFT)
4) دو پارامتری بود مدل
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای مقایسه منحنی های کاپلان مایر در دو گروه بیمار به طوری که در مراحل اولیه درمان منحنی ها فاصله قابل توجهی با هم داشته باشند چه آزمون آماری مناسب تر است؟
1) ترنو- ویر
2) لگاریتم رتبه ای
3) ویلکاکسون (برسلو)
4) فلمینگ تن - هارینگتون
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شرکت بیمه عمر مطالعه ای را برای مدت زمان استفاده از بیمه برای بیمه گران از سن 65 سالگی تا زمان مرگ را با به کارگیری تحلیل بقاء محاسبه نموده است. چنان چه فردی در سن 61 سالگی فوت نموده باشد. کدام گزینه در مورد وضعیت آن درست می باشد؟
1) بریده از چپ
2) سانسور از راست
3) بریده از راست
4) سانسور از چپ
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پایش اثرات زیان بخش دارو و انجام مطالعات بعدی درازمدت و در مقیاس وسیع در مورد ابتلا و میراثی پس عرضه دارو به بازار در کدام مرحله یا مراحل انجام می شود؟
1) دوم
2) سوم
3) چهارم
4) دوم و سوم
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر از معایب کارآزمایی بالینی متقاطع نیست؟
1) احتمال وجود اثرات دوره
2) احتمال وجود اثرات متقابل
3) احتمال وجود اثرات ویژگی های فردی
4) احتمال ریزش بیماران در دوره شستشو
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از ترکیب های زیر در پایش (monitoring) انجام می شود؟
1) رعایت منشور مطالعه، داده پردازی، مقایسه درمانی
2) رعایت منشور مطالعه، تدوین منشور مطالعه، مقایسه درمانی
3) رعایت منشور مطالعه، تحلیل میان دوره ای، تدوین منشور مطالعه
4) رعایت منشور مطالعه، داده پردازی، تدوین منشور مطالعه
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام جمله، در پایش یک کارآزمایی بالینی درست است؟
1) تصمیم بر توقف یا تغییر یک کارآزمایی براساس نتایج تحلیل های میان دوره ای صرفاً براساس نتایج آماری است.
2) تصمیم بر توقف یا تغییر یک کارآزمایی براساس مقدار و معنی داری آماری در پرتو دانش جاری، جنبه های کاربردی درمان است.
3) شهود آماری در توقف یا تغییر یک کارآزمایی تاثیری نداشته بلکه دانش جاری و جنبه های کاربردی درمان ملاک تحمل است.
4) تصمیم بر توقف یا تغییر یک کارآزمایی براساس مقدار و عدم معنی داری آماری در پرتو دانش جاری و جنبه های کاربردی درمان است.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به یک مطالعه دو سوکور (Double blind) گویند، هرگاه:
1) بیمار و همراه بیمار از نوع درمان آگاهی ندارند.
2) بیمار نسبت به نوع درمان توجیه نشده است.
3) بیمار و درمان گران از نوع درمان آگاهی ندارند.
4) بیمار نسبت به نوع درمان آگاه بوده ولی درمان گران از نوع درمان آگاهی ندارند.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یادگیری جانشینی مربوط به کدام یک از نظریه های زیر است؟ 
1) عمل منطقی
2) خود تنظیمی
3) شناختی اجتماعی
4) انتظار ارزش
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مزیت
اندازه گیری قصد رفتاری به این دلیل است که:
1) قصد رفتاری پلی است بین نگرش و رفتار
2) قصد رفتاری و دقت پیوستگی تنگاتنگی با همدیگر دارند.
3) در مواردی که رفتار قابل سنجش نیست قصد رفتاری قابل اندازه گیری است.
4) قصد رفتاری متاثر از آگاهی با نگرش و هنجارهای اجتماعی است و نگاهی چند بعدی را دنبال می کند.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از رویکردهای فلسفی زیر آموزش دهنده بهداشت را به سمت به کارگیری روش هایی برای پرورش و تعدیل در یک عادت غیربهداشتی هدایت می کند؟
1) تصمیم گیری
2) تغییر رفتار
3) تغییر اجتماعی
4) مبتنی بر شناخت
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد ذیل جزء محدودیت های تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی است؟
1) این تعریف انتزاعی و ذهنی است.
2) اندازه گیری سلامت در این تعریف دشوار است.
3) این تعریف مطلوب گرا و آرمانی است و از واقعیت به دور است.
4) همه ی گزینه ها درست هستند.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد جزء اولویت های بیانیه جاکارتا در خصوص ارتقاء سلامت محسوب نمی شود؟
1) مدیریت خود
2) گسترش مشارکت
3) ارتقاء مسئولیت اجتماعی
4) افزایش ظرفیت اجتماعی
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اولین فاز مدل پرسید:
1) ارزیابی فرایند است.
2) ارزیابی آموزشی است.
3) ارزیابی اجتماعی است.
4) تعیین نگرش و آگاهی رفتارهای بهداشتی است.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد جزء ویژگی های برجسته ی مدل پرسید و پروسید محسوب نمی شود؟
1) نیازسنجی
2) طرح مداخلات
3) توجه به اصل مشارکت
4) مقایسه با سایر مدل های آموزشی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در طراحی منظم آموزشی، شیوه های تدریس جزو کدام یک از مراحل زیر قرار دارد؟
1) شرایط
2) اهداف
3) منابع
4) بازده
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اهمیت عمده مروط تجربی ادگاردیل در استفاده از رسانه های آموزشی در به دست آوردن تجارب از کدام حالت به حالت دیگر می باشد؟
1) جزء به کلّ
2) عینی به ذهنی
3) ذهنی به عینی
4) ذهنی به عملی
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در استفاده از خطوط در پوستر و چارت ها کدام نوع از خطوط زیر نشانه ی پایداری و سکون است؟
1) افقی
2) مایل
3) عمودی
4) مارپیچ
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»