سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و نهم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و نهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – داروی نیتازوکسانید می تواند به عنوان داروی جایگزین در درمان کدام کرم استفاده شود؟
1) برتیلا
2) ماتووتنیا
3) مزوسستوئیدس
4) هایمنولپیس ناتا
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از گونه های یشه خاکی ذیل ناقل لیشمانیا در ایران نمی باشد؟
1) فلبوتومس پاپاتاسی
2) فلبوتوموس سرژانتی
3) فلبوتوموس دوبسکی
4) فلبوتوموس برژروتی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از گروه های حشره کش ذیل برای آغشته کردن یشه بند کاربرد دارد؟
1) کاربامات ها
2) پیروترین ها
3) سموم کلره آلی
4) سموم فسفره آلی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ویژگی متعلق به حشرات فلوبوتومینه نیست؟
1) شاخک 16 بندی
2) عدم اتصال چشم ها
3) قطعات دهانی لیسنده- مکنده
4) قرار گرفتن بال به صورت 7 در حال استراحت
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شپش بدن ناقل کدام یک از بیماری ها نیست؟
1) تب زرد
2) تب خندق
3) تیفوس اپیدمیک
4) تب راجعه اپیدمیک
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آنتا موبا هیستولیتیکا برای مقابله با حملات اکسیداتیو ناشی از عمل فاگوسیت های میزبان چه آنتی ژنی را ترشح می کند؟
1) غنی از متیونین
2) غنی از سیستئین
3) غنی از آرژینین
4) غنی از تریپتوفان
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بیماری هیداتیدوزیس بیشترین میزان آنتی بادی در سرم علیه قطعه ............. کیلو دالتونی آنتی ژن ............. می باشد.
1) 55- 5
2) 65- 5
3) 24 - ب
4) 8 - ب
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دفاع سلول های بیگانه خوار بدن در برابر عوامل تهاجمی جزء کدام دسته از پاسخ های ایمنی است؟
1) ذاتی
2) اکتسابی
3) واکنش حساسیت فوری
4) واکنش حساسیت تاخیری
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – المنت های ژنتیکی متحرک در باکتری ها ............. نامیده می شوند.
1) باکتریفاژ
2) اینتگرون
3) پلاسمید
4) ترانسپوزون
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ویروس به صورت جوانه زدن از سلول آزاد می شود؟
1) بونیا
2) پارو
3) رابدو
4) آدنو
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام هورمون در تخمک گذاری نقش اصلی دارد؟
1) HCG
2) TSH
3) LH
4) پروژسترون
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام هورمون در بسیج قند از کبد موثر است؟
1) انسولین
2) گلوکاگون
3) اپی نفرین
4) تستوسترون
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام هورمون مهم نقش آنابولیکی و هم نقش کاتابولیکی دارد؟
1) استرادیول
2) پروژسترون
3) تستوسترون
4) کورتیزول
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از ترکیبات موجود زیر بیش ترین سهم آنتی اکسیدانی را در بافت ها به خود اختصاص داده است؟
1) گلوتاتیون
2) بیلی وردین
3) بیلی روبین
4) ویتامین E
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز برای تشکیل پیوندهای ضعیف درون مولکولی در یک پروتئین ناشی از چیست؟
1) افزایش آنتروپی درون مولکول پروتئین
2) افزایش آنتروپی کونفورماسیونی پروتئین
3) افزایش لایه حلال پوششی اطراف پروتئین
4) افزایشی آنتروپی مولکول های آب اطراف
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ایزومری از سوکسینیل کوآ سنتاز که ویژگی اتصال به GTP را دارد در کدام یک از بافت های زیر دیده می شود؟
1) ریه
2) کلیه
3) مغز
4) عضله
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هورمون رشد بر روی کدام یک از بافت های زیر اثر مستقیم ندارد؟
1) بافت کبد
2) بافت چربی
3) بافت کلیه
4) استخوان دراز
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اتصالات دی سولفیدی توسط پروتئین ها در کدام قسمت سلول شکل می گیرند؟
1) ریبوزوم
2) لومن ER
3) گلژی
4) سیتوزول
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در مورد میتوکندری درست است؟
1) می توانند تقسیم یا ادغام گردد.
2) عملکرد آن ها مستقل از GTPase است.
3) DNA میتوکندری از پدر به ارث می رسد.
4) در فضای بین دو غشاء تولید CO2 می نماید.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ژنوم انسان شامل چند ژن کدکننده ی پروتئین می باشد؟
1) 100000
2) 25000
3) 50000
4) 75000
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»